Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Kalpaga Vinayagar Suprabatham stotram

Kalpaga Vinayagar Suprabatham stotram

1.Rathna pradheepa visadeekrutha soudha madhye ,
Mukthasma Garbha mani ranchitha hema manche ,
Suptha sukham Sura vadhoo kalithopacharai,
Uthishta kalpaga vinayaka suprabatham.

2.Veena mrudanga panavadhi vichithra vadhyai,
Gayanthi naka lalanaa thava punya keerthim,
Sruvannnitham madhura geetham , amandha harshaath,
Uthishta kalpaga vinayaka suprabatham.

3.Vedaa saho upanishadaam nikarena moorthaa,
Prahwaa pranamya sirasaa parameshti mukhyai,
Bhakthyaa sthuvanthi krutha kethara vaang mayai thwaam,
Uthishta kalpaga vinayaka suprabatham.

4.SAptha rishaya sarojanir Madhu kaitabhari,
Indradhi deva nikara sanakadhayascha ,
Kamkshanthi darsana ananythayaaprapanaa,
Uthishta kalpaga vinayaka suprabatham.

5.AAhruthya punya salilaani nadhi nadhebhya,
Rathnabhisheka kalasair vidhinaa vidhijnaa,
Kamkshanthi devam abhishechayithum suresam,,
Uthishta kalpaga vinayaka suprabatham.

6,Vandharu brundha hrudayambuja Bhaskarasya,
Mandara moola mani peeta sukhasthithasya ,
Kumbhodharadhi jana mandala mandithasya ,
Swananda pathana pathesthwa suprabatham.

7.Vaikunta Padma bhava veejitha chamarasya ,
Suthra madharitha sitha thapa varanasya ,
Kumbhodharena drutha pada saroruhasya ,
Bhadrasanastha nrupathe sthava suprabatham.

8.SWananda punyanagare nava rathna soudhe,
Simhasane Priya vadhoom vinvesya parswe ,
Jabali Kasyapa Mathanga mukhyai muneendrai,
Pattabhishiktha gananayaka suprabatham.

error: Content is protected !!