Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Kalpa Shakhi Sthavam

Kalpa Shakhi Sthavam

This stotram is sung by Adi Shankara Bhagawat Pada.

Trimurthy sathwacha puro bhavathwath,
Trayi mayathwacha puraiva devya,
Laye Trilokya api poorakathwath,
Prayombikaya tripurethi nama.

Kalpa saakhi gana sath prasoona madhupana keli kuthuka bramath,
Shad padarava manohare kanaka bhoodhare lalitha mandape,
Athyudhara mani peeda Madhya vinivasineem akhila mohineem,
Bhakthi yoga sulabham bhaje bhuvana matharam Tripura sundarim., 1

Eka kala samudheeya mana tharunarka koti sadrusa sphura,
Deha kanthi bhara dhorani milana lohithee krutha digantharaam,
Vagatheetha vibhavam vipadhya bhaya dhayi neemakhila dehina,
Magamartha mani dheepika maniasamasraye, Tripura sundarim., 2

Eeshadunmisha dha marthya sakhi kusumavali vimalatharaka,
Vrunda Sundara sudhamsu ganda subhaghee kruthathi guru kaisikam,
Neelakunchithaghanaalakam nitila bhooshanayatha vilochanam,
Neelakanda sukruthonnathim sathathamasraye tripurasundarim., 3

Lakshma heena vidhu laksha nirjjaya vichaksha nanana saroruham,
Ikshu karmuka sarasonapamitha chillka yuga mathallikam,
Lakshaye manasi santhatham sakala dush krutha kshaya vidhayineem,
Uksha vahana thapo vibhoothi mahamaksharam, Tripurasundarim., 4

Hreemadhabrama kama kouthuka krupadhi bhava pisu nasaya,
Snigdha mugdha visadha trivarna vimala lasayatha vilochanam,
Sundharadhara mani prabha militha manda hasa nava chandrikam,
Chandra shekara kudumbhineemanisa masraye tripurasundarim., 5

Hastha mrushta mani darpanojjwala maogna ganda phalaka dwayee,
Bibithanupama kundala sthabaka mandithanana saroruham,
Swarna pankaja dalantharullasitha karnikasa drusa nasikaam,
Karna vairi sakha sodhari manias masraye tripurasundarim., 6

Sanmarandhara smadhuri thulana karma takshara samun misha,
Nnarma pesalava cho vilasa paribhootha nirmala sudharasam,
Kamra vakthra pavanagra prachala dunmadha bramara mandaleem,
Koormahe manasi sarmmadhaam sathatham ambikam tripurasundarim., 7

Kamra kanthi jitha thara hara mani suthra mandana samullasath,
Kanda kaanda kamaneeya thapa hrutha kambu raja ruchi dambaram,
Kinchi danadha manoharam sayuga chumbi charu mani karnikam,
Pancha bana pari pandhi punya laharim bhaje Tripurasundarim., 8

Hastha padma lasa dikshu chapa sruni pasa, pushpa visikhojjwalam,
Thaptha hema rachithaabhirama katanguleeya valayadhikaam,
Vrutha nisthoola nirantharala kadinonna thastha thrunee bhavan,
Matha hasthi vara masthakam manasi varthaye Tripurasundarim., 9

Labdha gada pari rambha thushta hara hasa gowratharalollasa,
Charuhara nikaraabhirama kucha baarathanthda madhyamam,
Roma raji lalithodhari madhika nimna nabhimavalokaye,
Kamaraja para devatham manasi santhatham Tripurasundarim., 1

0

Hreekamandala nirantharollasitha jatha roopa maya mekhalam,
Charu kanthi parirambha Sundara susookshma chheena vasanaanvitham,
Mara veera radha chaturi vara dureena thunga jaganasthalam,
Dharaye manasi santhatham tridasa vandhitham Tripursundarim., 11

Saptha saphi kiranana bhigna parivardhamana kadali thanu.
Spardhee mugdha vimaloru danda yuga nandithendu dara lochanam,
Vrutha janu yuga valgubavajithachitha sambhava samulgakam,
Nithyameva pariseelaye manasi mukthidham Tripurasundarim., 12

Kanta kaanda ruchi kantatha karana leela ya sakala kekinam,
Janga yathulitha kethaki mukula sanga ya brusamudanjitham,
Ambujodhara vidambi charu pada pallavam hrudaya darpanai,
Bimbithamiva vilokaye sathatham ambikam Tripurasundarim., 13

Labhyapada kamalarchanam pranathi thalparai isamasthaya,
Kalpakoti satha sanchithena sukruthena kaischana narothamai,
Kalpa sakhi gana kalpyamana kanakabhisheka subhagakruthim,
Kalpayami hrudhi chith payoja vana shad padheem Tripurasundarim., 14

Hreemithi praditha manthramoorthirachalathmajethyuthadhika kanyake-,
Thyambujasana kudhimbhineethi vividhopa geetha mahimodhayam,
Sevakabhimatha kamadhenumakhilaga mavagatha vaibhavam,
Bhavaye manasi bhavithakhila characharam Tripurasundarim., 15

Sthothra rajam uthamathamodha maharagamaprameyatha manasa,
Keerthayan ina narothamo vijitha vithapovimala sampada,
Prarthyamana parirambha keelira balajanairapagathaishano,
Gathra mathra pathanavadhavamalaksha yam padamapnuyath., 16

error: Content is protected !!