Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Kalikashtakam

Kalikashtakam

Dhyanam
Galadha Raktha mukthavali khanda mala,
Maha gora raava, sudamshtra karala ,
Vivasthra smasanalaya mukthakesi,
Maha kala-kamakulaa kalikeyam. 1

Bhuje vama yugme siro asi dhadhaana,
Varam Daksha yugmebhyam vai thadaiva,
Sumadhya api thunga sthana bhara namra,
Lasad Raktha srukka dhwaya susmithasya. 2

Sava dwandhwa karnavathasaa sukesi,
Lasad pretha pani prayukthaika Kanchi,
Savaakara –manchathirooda shivaabhi-,
Schadhir dikshu shabdhayamanabhireje. 3

Sthuthi

Viranchyadhi devasthrayasthe gunaamsthreen,
Samaradhya Kali!Pradhaana bhabhuva,
Anadhim suradhim makhadim bhavadhim,
Swaroopam thwadheeyam na vindanthi devaa. 4

Jaganmohaneeyam thu vagvadheneeyam,
Suhrut poshinim shathru samharaneeyam,
Vacha sthambaneeyam kimu uchataneeyam,
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 5

Iyam swarga dathri puna kalpavalli,
Manojasthu kaamaan yadartha prakuryath,
Kadha they kruthartha bhavatheethi nithyam,
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 6

Surapanamathe!Subhakthanurakathe!,
Lasad pootha chithe!Yadha aavirbhavasthe!
Japa-dhyana-pooja sudha dhoutha pankha,
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 7

Chidhananda –kandham hasan mandha mandham,
Sarachandrakoti-prabha punja bimbham,
Muneenaam kavinaam hrudhi dhyotha manam,
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 8

Maha- megha- kali , surakthabhi shubra,
Kadachith vichithraakruthir yoga maya,
Na Bala na Vrudha na kamathuraapi,
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 9

Kshamaswa aparadham maha guptha bhavam,
Maya loka madhye prakasikrutham yath,
Thwa dhyanapoothena chapalya bhavath,
Swaroopam thwadeeyam na vindanthi devaa. 1

0

Phalasruthi

Yadhi dhyana yuktha pateth yo manushyasthadha sarva loke vishalo bhavecha,
Gruhe cha ashta sidhirmruthe chapi mukthi swaroopam thwadheeyam na vindanthi devaa.

error: Content is protected !!