Breaking News
Home / Ashtakams / Kaivalyashtakam

Kaivalyashtakam

Madhuram Madhurebhyopi,
Mangalebhyopi Mangalam,
Pavanam pavenebhoyobi,
Harair nama Kevalam., 1

Aabrhamasthambha paryantham,
Sarva maaya mayam Jagath,
Sathyam sathyam puna sathyam,
Harair nama Kevalam., 2

Sa guru sa pitha chapi,
Sa matha bandhavopi sa,
Shikshayecheth sada smathu,
Harair nama Kevalam., 3

Niswase na hi viswasa,
Kadha rudho bhavishyathi,
Keerthaneeyamatho balyayaddhare,
Harair nama Kevalam., 4

Hari sada vasethathra,
Yathra bhagwatha jana,
Gayanthi bhakthi bhavena,
Harair nama Kevalam., 5

Aho dukham maha dukham,
Dukhath duka tharam yatha,
Kachartha vismrutham rathnam,
Harair nama Kevalam., 6

Dheeyathaam dheyathaam karno,
Neeyathaam neeyathaam vacha,
Geeyatham geeyathaam nithyam,
Harair nama Kevalam., 7

Thruneekruthya jagat sarva,
Rajathe sakalopari,
Chidananda mayam,
Harair nama Kevalam., 8

error: Content is protected !!