Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Jnana prasoonambika stotram

Jnana prasoonambika stotram

Manikyanchitha bhooshanaam maniravaam, mahendraneelojwalaam,
Mandaradhruma bhooshitha kacham mathebha kumbha sthaneem,
Mounisthomanutham, maralagamanam madhweerasanandhineem,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 1

Shyamam rajanibhananaam rathihithaam rajeevapathrekshanam,
Rajath kanchana rathna bhooshanayutham, rajyapradhaneshwareem,
Raksho garva nivaranaam trijagatham rakshaika chinthamanim,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 2

Kalyamnim, kari kumbha bhasura rucham, kaameshwarim, kaamineem,
Kalyanachalavasineem, kalaravam, kandharpa vidhya kalaam,
Kanjaksheem, kala bindhu kalpa lathikam, kaamari chitha priyam,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 3

Bhavaatheetha mana prabhava bharitham brahmanda bhandodhareem,
Baalaam bala kuranga nethra yugalam bhanu prabha bhasithaam,
Bhaswath kshethra ruchabhi rama nilayam bhavyam bhavaneem shivaam,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 4

Veenagana vinodhineem vijayineem vethanda kumbha sthaneem,
Vidhwa dwandhitha padma yugalam, vidhya prabhaam shankareem,
Vidweshinya aari bhanjaneem, sthuthi bhavaam, vedantha vedhyam shivaam,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 5

Naanaa bhoshitha bhooshanaadhi vimalaam, lavanya padhonidheem,
Kanchi chanchala ghaika kalaravam, kunchatha pathrekshanaam,
Karpooraa garu kunkumankitha kucham, kailasa nadha priyam,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 6

Manjeeranchitha pada padma yugalam, manikhya bhooshanvithaam,
Mandara dhruma manjaree madhujjari madhurya khelal giraam
Mathangi madhuralasam, karasukam neelala kalankrutham,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 7

Karnalambitha hema kundalayugam, kadamba veneem umaam,
Ambhojasana vasavadhi vinutham ardhendhu bhoshojjwalam,
Kasthuri thilakabhirama nitilaam gaana priyaam shyamalaam,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 8

Kaumaarim nava pallavamriyugalam, karpoora basojjwalam,
Ganga vartha samana nabhi kuharam, Gangeya bhooshanwitham,
Chandrarkanala koti koti sadhrusam, chandrarka bimbhananaam,
Dhyaye chethasi Kalahasthi,nilayam jnanaprasoonambikam., 9

Baladhithya nibhananaam, trinayanam, balenduna bhooshithaam,
Neelakara sukeshinim, vilasitham nithyanna dhana pradham,
Sankham chakra varabhayam cha dadatheem saraswathartha pradham,
Thamboolim, tripuram, shivena sahitham, dhyayami mookambikaam., 1

0

error: Content is protected !!