Breaking News
Home / Mantras / Upanishat / Ishavasya Upanishat

Ishavasya Upanishat

pUrNamadah pUrNamidam pUrNAtpUrNamudachyate |
pUrNasya pUrNamAdAya pUrNamevAvashiShyate ||
om shAntih shAntih shAntihi ||
om IshA vAsyamidagM sarvam yatkin cha jagatyAm jagat |
tena tyaktena bhunjIthA mA grudhah kasya sviddhanam || 1 ||
kurvanneveha karmANi jijIviShecChatagM samAh |
evam tvayi nAnyathetoasti na karma lipyate nare || 2 ||
asuryA nAma te lokAh andhena tamasA vRutAh |
tAgMste pretyAbhigacChanti ye ke chAtmahano janAh || 3 ||
anejadekam manaso javIyo nainaddevA ApnuvanpUrvamarShat |
taddhAvatoanyAnatyeti tiShThattasminnapo mAtarishvA dadhAti || 4 ||
tadejati tannaijati taddUre tadvantike |
tadantarasya sarvasya tadu sarvasyAsya bAhyatah || 5 ||
yastu sarvANi bhUtAn-yAtmanyevAnu-pashyati |
sarvabhUteShu chAtmAnam tato na vijugupsate || 6 ||
yasminsarvANi bhUtAnyAtmaivAbhUd vijAnatah |
tatra ko mohah kah shoka ekatvam-anupashyatah || 7 ||
sa paryagAcChukramakAyamavraNa-masnAviragM shuddhamapApaviddham |
kavirmanIShI paribhUh svayam-bhUryAthA-tathyato-arthAn vyadadhAcChAshvatIbhyah
samAbhyah || 8 ||
andham tamah pravishanti ye avidyAmupAsate |
tato bhUya iva te tamo ya u vidyAyAgM ratAh || 9 ||
anya devAhurvidyayA anyadAhuravidyayA |
iti shushruma dhIrANAm ye nastadvichachakShire || 1

0 ||
vidyam chAvidyAm cha yastadvedobhayagM saha |
aviddyayA mrityum tIrtvA vidyayAmRutamashnute || 11 ||
andhantamah pravishanti yeasambhUtimupAsate |
tato bhUya iva te tamo ya u sambhUtyAgM ratAh || 12 ||
anyadevAhuh sambhavAd-anyadAhura-sambhavAt |
iti shushruma dhIrANAm ye nastadvichachakShire || 13 ||
sambhUtim cha vinAsham cha yastdvedobhayagM saha |
vinAshena mrityum tIrtvA sambhUtyAmrita-mashnute || 14 ||
hiraNmayena pAtreNa satyasyApihitam mukham |
tattvam pUShannapAvRuNu satyadharmAya druShTaye || 15 ||
pUShannekarShe yama sUrya prAjApatya vyUha rashmInsamUha tejah |
yatte rUpam kalyANatamam tatte pashyAmi yoasAvasou puruShah soahamasmi || 16 ||
vAyuranilam-amrutamathedam bhasmAntagM sharIram |
om kramo smara krutagM smara krato smara krutagM smara || 17 ||
agne naya supathA rAye asmAnvishvAni deva vayunAni vidvAn |
yuyodhyasmaj-juhurANameno bhuyiShThAm te nama-uktiM vidhema || 18 ||
om pUrNamadah pUrNamidam pUrNAtpUrNamudachyate |
pUrNasya pUrNamAdAya pUrNamevAvashiShyate ||
om shAntih shAntih shAntihi ||
|| iti vAjaneyasahitAyAm IshAvAsyopaniShat sampUrNam ||

error: Content is protected !!