Breaking News
Home / Mantras / Indra suktam

Indra suktam

Indra suktam

rigveda samhitaa, manDala 1, sooktam 32

rushih hiranyastoopa aangirasa, Chanda trishTup, devataa indra
indrasya nu veeryaani pra vocham yaani chakaara prathamaani vajree |
ahannahimanvapastatarda pra vakshanaa abhinatparvataanaam || 1 ||
ahannahim parvate shishriyaanam tvashTaasmai vajram svaryam tataksha |
vaashraa iva dhenavah syandamaanaa anjah samudramava jagmuraapaha || 2 ||
vrushaayamaano avruneeta somam trikadrukeshvapibatsutasya |
aa saayakam maghavaadatta vajramahannenam prathamajaa maheenaam || 3 ||
yadindraahanprathamajaamaheenaamaanmaayinaamaminaah prota maayaaha |
aatsooryam janayandyaamushaasam taadeetnaa shatrum na kilaa vivitse || 4 ||
ahanvrutram vrutrataram vyamsamindro vajrena mahataa vadhena |
skandhaamseeva kulishenaa vivruknaahih shayata upaprukpruthivyaaha || 5 ||
ayoddheva durmada aa hi juhve mahaaveeram tuvibaadhamrujeesham |
naataareedasya samrutim vadhaanaam sam rujaanaah pipisha indrashatruhu || 6 ||
apaadahasto aprutanyadindramaasya vajramadhi saanou jaghaana |
vrushno vadhrih pratimaanam bubhooshanpurutraa vrutro ashayavdyastaha || 7 ||
nadam na bhinnamamuyaa shayaanam mano ruhaanaa ati yantyaapaha |
yaashchid vrutro mahinaa paryatishThattaasaamahih patsutahsheerbabhoova || 8 ||
neechaavayaa abhavad vrutra putrendro asyaa ava vadharjabhaara |
uttaraa sooradharah putra aaseeddaanuh shaye sahavatsaa na dhenuhu || 9 ||
atishThanteenaamaniveshanaanaam kaashThaanaam madhye nihitam shareeram |
vrutrasya ninyam vi charantyaapo deergham tama aashayadindrashatruhu || 1

0 ||
daasapatneerahigopaa atishThanniruddhaa aapah panineva gaavaha |
apaam bilamapihitam yadaaseedvrutram jaghanvaam apa tadvavaara || 11 ||
ashvayo vaaro abhavastadindra sruke yattvaa pratyahandeva ekaha |
ajayo gaa ajayah shoora somamavaasrujah sartave sapta sindhoon || 12 ||
naasmai vidyunna tanyatuh sishedha na yaam mihamakiraddhraadunim cha |
indrashcha yadyuyudhaate ahishchotaapareebhyo maghavaa vi jigye || 13 ||

aheryaataaram kamapashya indra hrudi yatte jaghnusho bheeragacChat |
nava cha yannavatiM cha sravanteeh shyeno na bheeto ataro rajaamsi || 14 ||
indro yaato avasitasya raajaa shamasya cha shrungino vajrabaahuhu |
sedu raajaa kshayati charshaneenaamaraanna nemih pari taa babhoova || 15 ||

error: Content is protected !!