Breaking News
Home / Mantras / Indra Krutha Krishna stotram

Indra Krutha Krishna stotram

Aksharam param brahma jothi roopam sanathanam,
Gunatheetham nirakaram swecha mayam anathkam, 1

Bhaktha dhyanaya sevayai nana roopa dharam varam,
Shukla raktha peetha shyamam yugankramanena cha, 2

Shukla theja swaropascha sathye sathya swaroopinam,
Threthayam kunkumakaram jwalantham brhama thejasa, 3

Dwapar peetha varnancha shobitham peetha vasasa,
Krishna varnam kalou krishnm paripoorna thamam prabhum, 4

Nava dhara dharothkrushta nava Sundara vigraham,
Nandaika vandanam vande yasoda nandanam prabhum. 5

Gopika chethana haram radha pranadhikam param,
Vinodha murali shabdha, kurvantham kouthukena cha, 6

Roopenaa prathimenaiva rathna bhooshana bhooshitham,
Kandarpa koti soundaryam bhibratham santhameeswaram. 7

Kreedantham radhayta sardham , vrundaranye cha kuthra chith,
Kuthra chinnir janaranye radha vaksha sthala sthitham, 8

Jala kreedam prakurvantham , radhaya saha kuthrachith,
Radhika kabari bharam kurvantham kuthra chidwane, 9

Kuthra chithadika pade datha vandal malakthakam,
Radha charvitha thamboola, grahnadham kuthra chinmudha, 1

0

Pasyantham kuthra chidradhaam pasyanthim vakra chakshusha,
Datha vanthascha radhaai kruthwa malancha kuthra chid, 11

Kuthrachid radhaya sardham gachantham rasa mandalam,
Radha datham gale maalam druthavanthascha kuthrachith. 12

Sardham gopalikabischa viharanthascha kuthrachid,
Radhaam graheethwa gachantham thaam vihaya cha kuthrachid, 13

Viprapathni dathamannam bhkthavanthascha kuthrachid,
Bhukthavantham thala phalam balakai saha kuthrachid. 14

Vasthram goapalikanancha harantham kuthra chid mudha,
Gavam ganam vyaharantham kuthrachid balakai saha, 15

Kaliya moordhni padabhjam datha vanthascha kuthrachid,
Vinodha murali shabdham kurvantham kuthra chid mudha, 16

Gayantham ramya sangeetham kuthrachid balakai saha,
Nandaikanandanam yasodanandanam prabhum. 17

Indra krutham stotram nithyam bhakthya cha ya padeth,
Iha prapya drudaam bhakthimanthe dasyam labheth druvam, 18

Janma mruthyu jara vyadhi sokebhyo muchyathe nara,
Nahi pasyathi swapnepi yama dhootham yamalayam. 19

error: Content is protected !!