Breaking News
Home / Mantras / Hiranyagarbha suktam

Hiranyagarbha suktam

 Hiranyagarbha suktam

rigveda samhitaa: manDala – 10 ashTakam – 8 sooktam – 121

om hiraNyagarbhah samavartataagrey bhootasya jaatah patireka aaseet |
sa daadhaara prithiveem dyaamutemaam kasmai devaaya havishaa vidhema || 1 ||
ya aatmadaa baladaa yasya vishva upaasatey prashisham yasya devaaha |
yasya cChaayaa amrutam yasya mrutyuh kasmai devaaya havishaa vidhema || 2 ||
yah praaNato nimishato mahitvaika idraajaa jagato babhoova |
ya eeshey asya dvipadash chatushpadah kasmai devaaya havishaa vidhema || 3 ||
yasyemey himavanto mahitvaa yasya samudram rasayaa sahaahuhu |
yasyemaah pradisho yasya baahu kasmai devaaya havishaa vidhema || 4 ||
yena dyourugraa pruthivee cha druLhaa yena svah stabhitam yena naakaha |
yo antarikshey rajaso vimaanah kasmai devaaya havishaa vidhema || 5 ||
yam krandasee avasaa tastabhaaney abhyaikshetaam manasaa rejamaaney |
yatraadhi soora udito vibhaati kasmai devaaya havishaa vidhema || 6 ||
aapo ha yad bruhateer vishvamaayan garbham dadhaanaa janayanteer agnim |
tato devaanaam samavartataasurekah kasmai devaaya havishaa vidhema || 7 ||
yashchidaapo mahinaa paryapashyad daksham dadhaanaa janayanteer yagyam |
yo deveshvadhi deva eka aaseetkasmai devaaya havishaa vidhema || 8 ||
maa no hinseejjanitaa yah pruthivyaa yo vaa divam satyadharmaa jajaana |
yashchaapash chandraa bruhateer janaana kasmai devaaya havishaa vidhema || 9 ||
prajaapatey na tvadetaanyanyo vishvaa jaataani pari taa babhoova |
yatkaamaastey juhumastanno astu vayam syaama patayo rayeeNaam || 1

0 ||
om shaantih shaantih shaantihi

error: Content is protected !!