Breaking News
Home / Mantras / Haryashtakam

Haryashtakam

Harir harathi dushta chithair api smrutha,
Anichayapi samsprushto dahathyevahi pavaka., 1

Sa ganga sa Gaya Sethu sa Kasi sa cha pushkaram,
Jihwagre varthathe yasya hari rithyakshara dwayam., 2

Pruthwyam yani theerthani punya nyayathanani cha,
Prapthani thani yenoktham hari rithyakshara dwayam., 3

Rigvedhapi Yajurveda Sama vedhopyadharvana,
Adheenasthana yenoktham hari rithyakshara dwayam., 4

Asva medhai maha yagnair vajapeya sathair api,
Ishtam syathena yenoktham hari rithyakshara dwayam., 5

Varanasyam Kurukshethre Naimisarnya eva cha,
Sathkrutham thena yenoktham, hari rithyakshara dwayam., 6

Badha pari karasthena mokshaya gamanam prathi,
Sakrudhacharitham yena, hari rithyakshara dwayam., 7

Gavam koti sahasrani, hema kanya sathani cha,
Dathani thena yenoktham, hari rithyakshara dwayam., 8

Prana prayena padheyam, samsara vyadhi nasanam,
Dukhathyantha parithranam, hari rithyakshara dwayam., 9

Saptha koti maha manthras chitha vibhrama karaka,
Eka eka paro manthro, hari rithyakshara dwayam., 1

0

Haryashtakamidham punyam, prathar uthaya ya padeth,
Koti janma krutha papath sa muktho bhavathi druvam., 11

error: Content is protected !!