Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Hanumath Chamathkara Sthuthi

Hanumath Chamathkara Sthuthi

By chanting this mantra daily will get Lord Hanumatha Anugraha.

Mantra

1.Om namo bhagawathe Rudra avathara roopaya, Vayu suthaya , Anjani Garbha sambhoothaya , Akhanda Brahmacharya Vrutha palana Thathparaya

2.Dawali krutha jagad trithayaya , jwalad agni Surya koti sama prabhaya , Prakata parakramaya .aakrantha dig mandalaya yaso vithanaya

Yaso alankruthya, Shobhithananaya, Maha samarthyaya, Maha theja punja virajamanaya, Sri Rama bhakthi thathparaya, , Sri Rama Lakshamana Ananda karanaya,

Kavi sainya praakaaraya , Sugrreva sakhya karanaya, Sugreeva sahayya karanaya, Brahmasthra brahma Shakthi grasanaya , Lakshmana Shakthi bedha nivaranaya, SAlya visalyoushadhi samanayanaya ,

Balodhitha bhanu mandala grasanaya, Aksha kumaraya chandanaya, , vana rakshaakara samooha vibhanjanaya , Drona parvathothpatanaya , Swami vachana sampatharjuna , SAmuyuga samgramaya , Gambheera sabhodhadhayaya,

DAkshinesa –marthandaya , meru parvatha peetikarchanaya , Davanala kalagni rudhraya, Samudhra langanaya , Sita aaswasanaya, Sita rakshakaya , Rakshasi sangha vidharanaaya, Asoka vana vidharanaya, Lanka puri dahamaya

Dasa greva shira krunthakaya, Kumbha karnadhi vadha karanaya, Bali nirvahana karanaya , Megha nadha homa vidhwamsanaya , Indra jit vada karanaya , Sarva shasthra paramgathaya , Sarva graha vinasakaya , SArva jwara haraya, Sarva bhaya nivaranaya, Sarva kashta nivaranaya, SArva aapathi nivaranaya, Sarva dushathdhi nibarhanaya , Sarva shathru chedhanaya, Bhootha pretha pisacha, dakini sakini dwamsakaya, sarva karya sadhakaya, Prani mathra rakshakaya, Rama dhoothaya swaha.

2.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , viswa roopaya , amitha vikramaya, prakata parakramaya, maha balaya, soorya koti sama prabhaya, Rama dhoothaya swaha.

3.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Rama sevakaya, Rama bhakthi thathparaya, Rama hrudhayaya, Lakshmana Shakthi bedha nivaranaya, Lakshmana rakshakaya , Dushta nibarhanaya , Rama Dhoothaya swaha.

4.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Sarva shathru samharanaya, sarva roga haraya, sarva vaseekaranya, Rama dhoothya swaha.

5.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , aadhyathmikadhi bouthika thapa thraya nivaranata, Rama dhoothya swaha.

6.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , deva dhanava rishi varadaya. Rama dhoothya swaha

7.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , BHaktha jana mana kalpana kalpa dhrumaya, dushta manoratha prabanjana prana priyays, maha bala parakramaya, maha vipathi nivaranaya, puthra pouthradhana dhanyadhi vividha sampath pradhaya , Rama dhoothya swaha

8.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , vajra dehaya , vajra nakhaya, vajra mukhaya, vajra romne, Vajra danthaya, vajra karaya, vajra bhakthaya, Rama dhoothya swaha

9.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , para yanthra thanthra thrataka nasakaya , sarva jwara chedakaya , sarva vyadhi nikrunthakaya , sarva bhaya prasamanaya , sarva dushta mukha sthambanaya , sarva karya sidhi pradhaya, Rama dhoothya swaha

1

0.Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,, deva dhanava yaksha Rakshasa bhootha , prettha pisacha , dakini, sakini , dusha graha bandhanaya, Rama dhoothya swaha

11. Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,,pancha vadanaya , poorva mukhe sakala shathru samharakaya, Rama dhoothya swaha

12. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya , dakshina mukhe karala vadanaya naarasimhaya , sakala bhootha pretha damanaya, Rama dhoothya swaha

13. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya ,, paschima mukhe , Garudaya , sakala visha nivaranaya , Rama dhoothya swaha

14.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya , uthara mukhe aadi varahaya , sakala sampath karaya, Rama dhoothya swaha

15.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , pancha vadanaya ,, oordhwa mukhe haya greevaya , sakala jana vaseekaranaya , Rama dhoothya swaha

16.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , sarva grahana , bhootha bhavishya , varthamaanan , sameepa sthana sarva kala drushta , budhin uchadyouchadaya , para balani , kshobhaya kshobhaya , mama sarva karyani sadhaya sadhaya swaha.

17.Om namo hanumathe , rudhravatharaya , para krutha yanthra , manthra parahamkara , bhootha pretha pisacha para drushti sarva vighna tharjana chetaka vidhya sarva graha bhayam nivaraya nivaraya swaha.

18. Om namo hanumathe , rudhravatharaya ,dakini, sakini brahma rakshasa kula pisachoru bhayam nivaraya nivaraya swaha

19. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Bhootha jwara , pretha jwara , charthurthika jwara, vishnu jwara mahesa jwara , nivaraya, nivaraya, swaha.

20. Om namo hanumathe , rudhravatharaya , Akshi shoola , paksha shoola , sirobhyanthara shoola , pitha shoola Brahma rakshasa shoola kula vhedanam,,nivaraya nivaraya swaha.

error: Content is protected !!