Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Hanuman(Anjana suta) Stotram

Hanuman(Anjana suta) Stotram

By chanting this mantra daily will get Lord Hanuman.

Mantra

1.Sukhekadhaam-bhushnam, Manoja garva-khandanam, Anathmadhi-vigarhanam, Bhajeham-anjani-sutam

2.Bhavam-budhititushrame, Susevyamana-madbutam, Shiva-avatarinam-param, Bhajeham-anjani-sutam

3.GunakaramKripakaram, Sushantidam-Yashachyakaram, Nijatambuddhi-dayakam, Bhajeham-anjani-sutam

4.SadaivDhusta-Bhanjanam, Sada-sudharva-vardhanam, Mumuksha-Bhaktaranjam,Bhajeham-anjani-sutam

5.Suramapada-sevinam, Suramanama-gayinam, Suramabhakti-dayinam, Bhajeham-anjani-sutam

6.Virakta-mandala-dhipam, Sadatma-vitsusevinam, Subhakta-vrundvandanam, Bhajeham-anjani-sutam

7.Vimukti-vigna-nashakam, Vimukti-bhakti-dayikam, Maha-virakti-karakam, Bhajeham-anjani-sutam

8.Sukhemya deva madvayam, Brihut-meva-tatsvayam, Itihi-bodhi-kamgurum, Bhajeham-anjani-sutam

9.Virakti-mukti-dayakam, Imam-stavan-supavanam, Pathantiye-samadarat-na-sansaranti-te-dhruvam

error: Content is protected !!