Breaking News
Home / Mantras / Hanuman / Hanuman Sthuthi I

Hanuman Sthuthi I

Goshpadi krutha vaareesham masaki krutha rakshasam,
Ramayana maha mala rathnam Vande anilathmajam,

Yatra yatra Raghu nada keerthanam,
Thathra thathra krudha masthakanjalim,
Bhashpa vari pari poorna lochanam,
Maruthim namatha Rakshasanthakam.,

Anjaneya madhi patalananam,
Kanchanadri kamaneeya vigraham,
Parijatha tharu moola vasinam,
Bhavayami bhava mana nandanam,.,

Mano javam, maruda thulya vegam,
Jithendriyam buddhi matham varishtam,
Vatha atmajam vanara yudha mukhyam,
Sree rama dootham sirasa namami.,

Budhir balam yaso dhairyam nirbhayathwam arokadha,
Ajadyam vak paduthwancha hanumath smaranath bhaveth.

Anjananandanam veeram, janaki soka nasanam,
Kapeesam aksha hantharam vande lank bhayangaram.

error: Content is protected !!