Breaking News
Home / Mantras / Guruvayupuresa Suprabatham

Guruvayupuresa Suprabatham

Uthishta Krishna Guruvayupuresa Soure,
Uthishta deva vasudeva supunya murthe,
Uthishta Madhava Janardhana Radhikesa,
Trilokyamethathakhilam kuru Mangaladyam., 1

Sri Jamadagnyabhuvi sarva Jagadhitharthe,
Jeevena maruthayuthena krutha prathishtam,
Gurvadhi vayu pura nadhamanadha nadham,
Vacha namami mansam vachsamagamyam., 2

Viswaprakasa guru vayu krutha prathishta,
Kshethragna roopa parameshwara viswa bandho,
Aanandaroopa jagatham sthithi srushti hetho,
Swathmanameva bhagavanthamabheeshtaveemi., 3

Mayagraheetha vidhi Vishnu mahesa roopa,
Suthrathma vayu guru gehaga viswa roopa,
Viswodhbhava pralaya kelishu lola bhooman,
Brahmathma roopa bahuroopa namo namasthe., 4

Mayamahajavanikapihithathma drushti,
Viswodhbhava pralaya kelishu jagarookam,
Nithya prabudhamapi bodhayithum pravrutha,
Suryam thamovruthamavaithi thamondha drushti., 5

Nidhra na thesthi jithamaya sada aprameya,
Maya prapancha nava nataka suthra dharin,
Lokanusarividhaya nanu bodhyase thwam,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 6

Sri Vyasa, Narada, Sananda,Sanath Kumara,
Durvasa,Garga,Kapiladhyakhila muneendra,
Praptha hare thava Padambhuja darsanartham,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 7

Prathyusha poojanarathaa kila poojakasthe,
Pushpohara thulasi dadhi dugdha hastha,
Sambodhayathi Bhagawan sruthi suktha patai,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 8

Bhaktha janaa sukadali phala sarkaradhi,
Haiyangaveena pradhukanvitha laja bhoopan,
Thubhyam nivedayathumadhya samagathasthe,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 9

Vathadhiroga paripeeditha sarva gathra,
Dhoorath samethya sathatham thwayi bhaktha yuktha,
Krishnachyuthaaghaharambujanabha vishno,
Narayanambhuja bhavadhi nishevithangre,
Maam pahi vatha pura nadha sameerayanthi,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 1

0

Dhoorath samethya manujastha chakra theerthe,
Snathwa vishudha hrudaya, phala pushpa hastha,
Thwath punya nama gana japaratha bhajanthe,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 11

Thaam Devaki Vasudevayuthascha nanda,
Suptha prabudha dugdakara yasodha,
Thath prema bhara bharitha prathipalayanthi,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 12

Mayatha deha madhusudhana viswa murthe,
Kayadhavarchitha padambuja punya keerthe,
Radhadarastha madhu lolupa ramya murthe,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 13

Meeanakruthe sruthi samudharanaya poorvam,
Koormakruthe giri samudharanaya paschad,
Kolakruthe kshithi samudharanaya bhooman,
Gopala Sundara vibho thava suprabatham., 14

Sri Narasimha dithijakshaya hethu bhootha,
Prahlada rakshaka vibho, vatu vamanakhya,
Sri Rama, bhargava halayudha Krishna Kalkin,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 15

Sri Krishna vrushni vara yadava Radhikesa,
Govardhanodharana Kamsa vinasa soure,
Gopala, venu dhara, pandu suthaika bandho,
Sri maruthalaya vibho thava suprabatham., 16

Krishnethi varna yuga mathra sukeerthanena,
Bhakthastharanthi bhava sindhu yathnatho hi,
Sathyevamenamathi dheenaupekshase kim,
Krishnakhileswara Vibho thava Suprabatham., 17

Nithyam cha bhagavatha vachana bandha dheeksha,
Bhaktham kadhasravana kouthukinascha soure,
Thwad sannidhavanumathim kila they arthayanthe,
Vathalyeswara vibho thava suprabatham., 18

Thwad padyorvithara bhakthimachanchalam may,
Nithyam grunami vachasa thava mangalani., 19

Sarvopanishadheedyaya, nirgunaya, gunathmane,
Sankarabhinna roopaya, sachidroopaya Mangalam., 20

Sathyabhama samedhaya, sathyananda swaroopine,
Rukmani prana nadhaya, Lokapoojyaya Mangalam., 21

Radhadara madhu preetha, manasaya mahatmane,
Gopa gopi samedhaya, gopalayasthu Mangalam., 22

Mangalam veda vedyaya, vasudevaya Mangalam,
Mangalam padmanabhaya, punyaslokaya Mangalam., 23

Mangalam paramanada, brahma roopaya Mangalam,
Guruvayupuresaya, sri krishnayasthu Mangalam., 24

error: Content is protected !!