Breaking News
Home / Mantras / Guruvayupuresa mangalam

Guruvayupuresa mangalam

1.Mangalam mangala kantha thava vaksha sthala sthitha,
Mangalam prarthayamanasya karothu mama mangalam.

2.Thwameva mangala kantha , loka mangala karaka,
Mangalam they pravakshyami , mama mangala hethave.

3.Narayanaya haraye , srushti sthithyanthakarine,
Guru vatha pureesaya Viswa roopaya mangalam

4.Sankha Chakra Gadha Padma Mala Kousthubha dharine,
Guruvathapureesaya Vishnu roopaya mangalam

5.Pralayabdhai charayasthu namo Veda vikasine,
Guruvathapureesaya mathsaya roopaya mangalam

6.Lakshmi nadhata santhaya , namo mandhara dharine ,
Guruvathapuresaya koormaroopaya mangalam

7.Kshithyudhara viharaya , Hiranya prana haarine,
Guruvathapureesaya , kroda roopaya mangalam.

8.Prahladha rakshakayastha , daithya pranbapaharine,
Guruvathapureesaya , Narasimhaya mangalam

9.Vamanaya namasthubhyam , Bali darpapa haarine,
Guruvathapureesaya Yagnaroopaya mangalam

1

0.Balyarpitha padabhjaya , kranthi tribhuvanaya cha,
Guruvathapureesaya , Viswaroopaya mangalam

11.Nama parasu hasthaya , keralodharakaya cha,
Guruvathapureesaya , Bhargavayadhya mangalam

12.Nama kodanda hasthaya , dasagreevanthakaya cha,
Guruvathapureesaya , Ramachandraya mangalam

13.Balagopala veshaya , poothana moksha dayine,
Guruvathapuresaya , Govindayasthu mangalam

14.Vara bhattathri vandhithaya , vatha roga nivarine ,
Jnanapradhaya devaya , vathesayadhya mangalam.

15.Daya saraya soumyaya mama rogapahaarine ,
SArva ropga apaharaya vathesayadhya mangalam.

16. Maya vandhyaya Nithyaya , Jagath karana murthaye,
Mama thapa vinasaya , Jagarookaya mangalam.

error: Content is protected !!