Breaking News
Home / Mantras / Govindhashtakam II

Govindhashtakam II

Chidanandhaa karam sruthi sarasa saram samaras am,
Niradharaadharam bhavajaladhi param para gunam,
Ramagreevaharam Vruja vana viharam haranutham,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 1

Mahambodshi sthanam sthira chara nibhnanam, divi japam,
Sudhadhaara panam, Vihaga pathi yanam, Yamaratham,
Manognam Sugnanam Muni jana nidhanam, Dhruva padam,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 2

Dhiyo dherair dheyayamsravana puta peyam yathivarai-,
Maha vakyair gneyam, tribhuvana vidheyam vidhiparam,
Mano maanameyam sapadhi hrudhi neyam navathanum,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 3

Mahaa maya jalam vimala vana malam mala haram,
Suphalam Gopalam nihatha sisupalam sasi mukham,
Kalatheetham, kaalam gathi jitha maraalam, mura ripum,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 4

Nabho bimba spheetham nigama gana geetham, sama gathim,
Suroughe sampreetham dithi jana vipareetham purisayam,
Giraam panthatheetham swaditha nava neetham nayakaram,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 5

Paresam Padmesam Shiva kalajesam, shivakaram,
Dwijesam, devesam thanu kutilakesam, kali haram.,
Khagesam Nagesam, Nikhila bhuvanesam Naga dharam,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 6

Rama kantham kantham bhava bhaya bhayantham Bhava sukham,
Durasantham santham nikhila hrudhi bhantham bhuvanapam,
Vivadantham dantham manuja nijayantham sucharitham,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 7

Jagajjyeshtam Sreshtam sura apthika nishtamvaravaham,
Balishtam bhooyishtam Tribhuvana varishtam vara vaham,
Swanishtam Dharmishtam guru gana garishtam Guru varam,
Sada tham Govindam parama sukha kandam Bhajatha re., 8

Gada paner atha duritha dalanam, dukha samanam,
Vishuddhathma sthothram padathi manujao yasthu sathatham,
Sa bhukthwa bhogougham chiramiha thathopastha vijino,
Varam vrushnosthanam vrujathi khalu vaikunda bhuvanam., 9

error: Content is protected !!