Breaking News
Home / Ashtakams / Govindashtakam

Govindashtakam

Sathyam jnanam anantham nithyamanakasam paramakasam,
Goshta prangana ringana lolam anayasam paramayasam,
Maya kalpitha nanakara manakaram bhuvanakaram,
Kshmama nadha manadham, pranamatha govindam paramanandham., 1

Mruth sanamathsihethi yasodha thadana shaisava sam thrasam,
Vyadhitha vakthralokitha lokaloka chathurdasa lokaleem,
Loka thrayapura moola sthambham, lokalokamanalokam,
Lokesam paramesam, pranamatha govindam paramanandham., 2

Trivishta paripuveeragnam, kshithi bharagnam, bhava rogagnam,
Kaivalyam nava neethaa haara manaahaaram bhuvanaharam,
Vaimalya sphuta chetho vruthi viseshabhaasa manabhasam,
Saivam kevala santham, pranamatha govindam paramanandham., 3

Gopalam Leela vigraha gopalam Kula gopalam,
Gopi khelana govardhana dhruthi leela laalitha gopalam,
Gopir nigaditha govinda sphuta naamaanam bahu namananam,
Gopi gochara dhooram, pranamatha govindam paramanandham., 4

Gopi mandala goshtee bedham, bhedavastha bhedhabham,
Saswath gokhura nirdhathothkrutha dhooli sara soubhagyam,
Sradha bhakthi grahithananda chinthyam chinthida sadhbhavam,
Chinthamani mahimanam, pranamatha govindam paramanandham., 5

Snana kula yoshid vasthra mupadhayaga muparoodam,
Vyadhitsantheeradha digvasthradhy upadathu mupakarshantham,
Nirdhootha dhwaya soka vimoham budham budheranthastham,
Saththa mathra sareeram, pranamatha govindam paramanandham., 6

Kantham karana makarana adhi manadhim, kala manabhasam,
Kalindi gatha kaliya sirasi muhur nruthyantham sunruthyantham,
Kalam kalamanatheetham kalithasesham kalidoshagyam,
Kala thraya gatha hethum, pranamatha govindam paramanandham., 7

Vrundavana bhuvi vrundharaka gana vrundharadhitha vandeham,
Kundhabamala mandasmera sudhanandam suhrud anandam,
Vandhya sesha maha muni manasa vandhyananda pada dwandwam,
Vandhya sesha gunabdheem, pranamatha govindam paramanandham., 8

Govindashtakamethad adheeta govindarpitha chethayo,
Govindachyutha madhava vishno, gokula nayaka krushnethi,
Govindangri saroja dhyana sudha jala dhoutha samasthago,
Govindam paramanandam amruthamathastham sa samabhyethi., 9

error: Content is protected !!