Breaking News
Home / Mantras / Govindam Adhi Purusham from Brahma Samhitha

Govindam Adhi Purusham from Brahma Samhitha

1.Chinthamani prakara sadmasu Kalpa Vuksha,
Laksha vrutheshu surabhir abhipalayantham,
Lakshmi sahasra satha sambhrama sevyamanam,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

2.Venum kwanantham aravinda dalayataksham,
Barha avatamsam aseethabudha sundarangam,
Kandarpa koti kamaneeya visesham shobham,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

3.Aalola chandra kalasad vana maalya vamsee,
Rathnangavam pranaya keli kala vilasam,
Shyamam tribanga lalitham niyatha prakasam,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

4.Angaani yasya sakalendriya vruthi manthi,
Pasyanthi paanthi kalayanthi chiram jaganthi,
Ananda chinmaya sadujjwala vigrahasya,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

5.Advaitham achyutham anadhim anantha roopam,
Adyam Purana purusham nava youvanam cha,
Vedeshu durlabham adurlabhamathma bhkthou,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

6.Pandhaasthu koti satha vathsara sampragamyo,
Vayor adhapi manaso muni pungavaanaam,
So apyasthi yath prapadha seemnya vichinthyathasthve,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

7.Yeko apyasou rachayithum jagadanda kotim,
Yath sakthirasthi jagadanda chaya yadantha,
Andantharastha paramanu chayantharastham,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

8.Yad bhava bhavithadhiyo manjasthadhaiva,
Samprapya roopa mahimasana yana bhoosha,
Sookthairyameva nigama pradhithou sthuvanthi,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

9.Ananda chinmaya rasa prathibhavitabhis,
Thabhirya yeva nija roopa thayaa kalabhi,
Goloka yeva nivasthya akhilathma bhootho,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

1

0.Premanjana churitha bhakthi vilochanena,
Santha sadaiva hrudayeshu vilokayanthi,
Yam shyama sundaram achinthya guna swaroopam,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

11.Ramadhi moorthishukalaa niyamena thishtan,
Nanavathara makarod bhuvaneshu kinthu,
Krishna swayam sambavatparama pumaan yo,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

12.Yasya prabha prabhavatho jagadanda koti,
Kotishwasesha vasudhadhi vibhoothi bhinnam,
Tad brahma nishkalam anantha masesha bhootham,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

13.Mayahi yasya jagad anda shathani soothe,
Trigunya tad vishaya Veda vithayamana,
Sathwa valambi para sathwam vishudha sathwam,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

14.Ananda chinmaya rasathmathaya mana su,
Ya praninnaam prathiphalan smaratham upethya,
Leelayithena buuvanani jayathyajasram,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

15.Goloka namni, nija dhamni thale cha tasya,
Devi Mahesa Hari dhamasu theshu theshu,
They they prabhava nichayaavihithascha yena,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

16.Srishti, sthithi pralaya sadhana shakthir yeka,
Chayeva yasya bhuvanani vimarthi Durga,
Ichanuroopamapi yasya cheshtathe saa,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

17.Ksheeram yadha dadhi vikara visesham yogath,
Sanmjayathe na hi thathapradhagasthi hetho,
Ya Shambhuthamapi thadha samupaithi karyad.
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

18.Deeparchireva hi dasantha ram abhyupetya,
Deepayate vivruta hethu samana dharma,
Yastha drugeva hi cha Vishnu thaya vibhathi,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

19. Ya karanarnava jale bhajathi sma yoga,
Nidhram anantha jagad anda sa rome koopa,
Aadhara shakthim mavalambhya paraam swa moorthim,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

20.Yasyaika nisvasita kaalam athavalambya,
Jivanthi loma vilajaa jagadanda natha,
Vishnurmahan sa iha yasya kala visesho,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

21.Bhaswan yadhasma sakaleshu nijeshu theja,
Sviyam kiyath prakatayathyapi thadvadthra,
Brhama ya eva jagadandi vidhana Kartha,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

22.Yad pada pallava yugam vinidhaya khumba,
Dwandwe pranamasamaye sa Ganadhiraja,
Vignaan vihanthu malamasya jagat trayasya,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

23.Agnirmahi gaganamambu marud disascha,
Kalasthadathma manaseethi jagat trayani,
Yasmad bhavanthi vibhavanthi visanthi yam cha,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

24.Yacha chakshur savitha sakala grahaanaam,
Raja samastha sura moorthirasesha theja,
Yasyagnaya bhramathi sambhrootha kala chakro,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

25.Dharmoadha papanichaya srutha yasthapamsi,
Brahmadhi keeta pathagava dhayascxha jeeva,
Yad data mathra vibhava prakata prabhava,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

26.Yasthvitha indra gopam adhavendra maho swakarma,
Bandhanuroopa phala bhajana mathanothi,
Karmani nirvahathi cha bhakthi bhaajaam,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

27.Yam krodha kama sahaja pranayadhi bheethi,
Vathsalya moha guru gowarava sevya bhavou,
Sanchinthya thasya sadruseem thanumapurethe,
Govindam adhi purusham thamaham Bhajami.

error: Content is protected !!