Breaking News
Home / Mantras / Govinda Damodhara Stotram

Govinda Damodhara Stotram

Agre kurunaam atha pandavanam,
Dushasane ahwatha vastra kesha,
Krishnaa tad akroshad ananya natha,
Govinda, damodara Madavethi., 1

Sri Krishna Vishno Madhu Kaitabhare,
Bhakthanukampin Bhagawan murare,
Trayasya maam keshava loka natha,
Govinda, Damodhara Madavethi., 2

Vikrethu kamakhila Gopa Kanya,
Murari padarpitha chitha Vruthi,
Dadyodhakam moha vasad avochad,
Govinda, Damodara, Madhavethi., 3

Ulukhale Sambharitha thandulamsa cha,
Saighatyayantyo musalai pramugdha,
Gayanthi gopyo janithanuragha,
Govinda, Damodhara, Madhavethi., 4

Kachithramboja pute nishannam,
Krida shukam kimshuka ratna thundam,
Adhyapayamasa saroruhakshi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 5

Gruha gruhe Gopa vadhu samooha,
Prathi kshanam pinjara sarikanam,
Skalad giram vachayithum pravrutho,
Govinda, Damodara Madhavethi., 6

Paryaykinkabjham alam kumaram,
Prasvapayonthyakhila gopa kanya,
Jagu prabhandam swara thala badham,
Govinda, Damodara Madhavethi., 7

Ramanujam veekshana keli lolam,
Gopi grahithva nava nitha golam,
Abalakam balakam ajuhva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 8

Vichithra varnabhirama rame,
Bindehi vakthrambhuja raja hamse,
Sada madhiyee rasengri range,
Govinda, Damodara Madhavethi., 9

Ankhadhi rudam shishu gopa gudham,
Stanam dayantham kamalaika kantham,
Sambodhayam aasa mudha yasodha,
Govinda, Damodara Madhavethi., 1

0

Krithantham anthara vrajam athmanamaswam,
Samam vayasaihi pasu pala balaa,
Premna yasodha prajuhava krishnam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 11

Yasodhaya gadham ulukalena,
Go kantha pasena nibhadyamanam,
Rurodha mandam nava nita bhoji,
Govinda, Damodara Madhavethi., 12

Nijanangane kankana keli lolam,
Gopi grahithwa navanitha golam,
Amardayath pani talena netre,
Govinda, Damodara Madhavethi., 13

Gruhe gruhe vadhu kadambha,
Sarve milithwa samvaya yoge,
Punyani namani pathanthi nithyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 14

Mandhara male vadanabhiramam,
Bhimbadare puritha venu nadam,
Go gopa gopi jana madhya samastham,
Govinda, Damodara Madhavethi., 15

Uthaya gopyo aparathra bhoge,
Smrithwa Yasoda Sutha bala kelim,
Gayanthi proccair mantha yantho,
Govinda, Damodara Madhavethi., 16

Jaagadho atha datho navanitha pindo,
Gruhe Yasoda vickitsayanthi,
Uvacha satyam vacha hey murare,
Govinda, Damodara Madhavethi., 17

Abyarchya geham yuvathi pravriddha,
Prema pravaha dadhi nirmamantha,
Gayanthi gopyo atha sakhi sametha,
Govinda, Damodara Madhavethi., 18

Kwachith prabhathe dadhi purna pathre,
Nikshipya manthum yuvathi mukundam,
Alokya ganam vividham karothi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 19

Kreedarpanam bhojana majjanartham,
Hithaishini stree thanujam Yasodha,
Ajhuhavat prema pariplutakshi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 20

Sukham sayanam nilaye cha Vishnu,
Devarshi mukhya munaya prapanna,
Thenachyuthe tanmayatham vrajanthi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 21

Vihaya Nidhram arunodaye cha,
Vidhya krutyani cha vipra mukhya,
Vedavasane prapadanthi nithyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 22

Vrundavane gopa ganascha gopyo,
Vilokya govinda viyoga khinnam,
Radham jaghusasru vilochanabhyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 23

Prabhatha sanchara gatanu gava,
Sthad rakanartham tanaya Yasodha,
Prabodhayat pani talena mandam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 24

Pravala shobha iva deergha kesa,
Vatambu parnasana pootha deha,
Moole tharunam munaya pathanthi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 25

Evam bruvana virahathura brusam,
Vruja striya Krishna vishiktha manasa,
Visrujya lajjam rurudhu sma suswaram,
Govinda, Damodara Madhavethi., 26

Gopi kadchin mani pinjarastham,
Shukam vacho vachayithum pravritha,
Ananda kanda, Vruja Chandra Krishna,
Govinda, Damodara Madhavethi., 27

Go vathsa balai shishu kaka paksham,
Badanantham ambhoja dalayathaksham,
Uvacha matha chibukam grahithwa,
Govinda, Damodara Madhavethi., 28

Prabhata kale vara vallavagha,
Go rakshanartham drutha vethra dandai,
Akaryam asurananthamaadhyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 29

Jalashaya kaliya mardanaya
Yada kadambadapatan murare,
Gopanganas chakra suretya gopa,
Govinda, Damodara Madhavethi., 30

Akruram asadya yada Mukunda,
Sachapothsavartham mathuram pravishta,
Tada sa pauraiy jayathethi bani,
Govinda, Damodara Madhavethi., 31

Kamsasya duthena yadaaiva nithau,
Vrindavanathad vasudeva sunou,
Rurodha gopi bhavanasya madhye,
Govinda, Damodara Madhavethi., 32

Sarovare kaliya naga badham,
Shisum Yasodha thanayam nishamya,
Chakrur lutayantha pathi gopa bala,
Govinda, Damodara Madhavethi., 33

Akrurayane yadu vamsa nadham,
Samagachanaam mathuram nirikshya,
Uvacuha viyogatkila gopa bala,
Govinda, Damodara Madhavethi., 34

Chakranda gopi nalini vanante,
Krishnena hina kusume shayana,
Prafulla neelothphala lochanabhyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 35

Mata pithrubhyam parivaramana,
Geham pravishta vilapa gopi,
Agathya maam palaya viswanatha,
Govinda, Damodara Madhavethi., 36

Vrindavanastham harim ashu budhya,
Gopi gathakapi vanam nishayyam,
Tatrapi adrishta vathi bhayad avochad,
Govinda, Damodara Madhavethi., 37

Sukham shayana nilaye nijepi,
Namani Vishno pravadanthi marthya,
They nischitham thanmayathwam vrujanthi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 38

Saa neerajakshim avalokya radham,
Rurodha govinda viyoga khinnam,
Sakhi praphullothpala lochanabhyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 39

Jihve rasajje madhura priya thwam,
Sathyam hitham thwam paramam vadhami,
Avarnayetha madhuraksharani,
Govinda, Damodara Madhavethi., 40

Athyanthika vyadhi haraa janaanaam,
Chikithsam Veda vidho vadanthi,
Samsara thapa traya nasa bhijam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 41

Thatha jayagachathi Ramachandre,
Sa lakshmane aranya chaye sithe,
Chakrantha ramasya nija janithri,
Govinda, Damodara Madhavethi., 42

Ekakini danda kananath,
Sa niyama ayana Dasa kanda harena,
Sita thadakroshad ananya natha,
Govinda, Damodara Madhavethi., 43

Ramadhi vyuktha Janakathmaja sa,
Vichinthayanthi hrudhi Rama roopam,
Rurodha Sita Raghunatha pahi,
Govinda, Damodara Madhavethi., 44

Praseedha Vishno Raghu Vamsa natha,
Suruasuranaam sukha dukha hetho,
Rurodha sita Samudhra Madhye.
Govinda, Damodara Madhavethi., 45

Antar jale graham grahitha pado,
Visrishta, viklishta samastha bandhu,
Tada gajendro nitaram jagada,
Govinda, Damodara Madhavethi., 46

Hamsadwaja shankayutho dadarsa,
Puthram kathahe prapatantam enaam,
Punyani naamani harer japantham,
Govinda, Damodara Madhavethi., 47

Durvaso vakyahma upethya Krishnaa,
Sach abraveet kanana vasineesham,
Anthaprathishtam manase juhava,
Govinda, Damodara Madhavethi., 48

Dhyayeh sada yoghibir aprameya,
Chintha harsha chinthitha pari jata,
Kasthurika kalpitha nila varno,
Govinda, Damodara Madhavethi., 49

Samsara koope pathitho thyagadhe,
Mohanda Purne, vishayabhi thapthe,
Karavalambam mama dehe Vishno,
Govinda, Damodara Madhavethi., 50

Tvamevayase mama dehi jihve,
Samagathe danda dhare krithande,
Vak thvayamevam madhuram subhakthya,
Govinda, Damodara Madhavethi., 51

Bhajaswa mantram bhava bhanda mukthai,
Jihve rasajje sulabham manognam,
Dvaipayanadhair munibhir prajaptham,
Govinda, Damodara Madhavethi., 52

Gopala Vamsidhara rupa sindho,
Lokesha, Narayana deena bhandho,
Uvacha swarai thwam vada sarva daiva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 53
.
Jihve sadaiva bhaja sundarani,
Naamani krishnasya manoharani.
Samastha bhaktharthi vinasanani,
Govinda, Damodara Madhavethi., 54

Govinda, Govinda Hare Murare,
Govinda govinda mukundaa Krishna,
Govinda Govinda rathanga pane,
Govinda, Damodara Madhavethi., 55

Sukhavasane tvidam eva saram,
Dukhavasane tvidam eva geyam,
Dehavasane tvidam eva japyam,
Govinda, Damodara Madhavethi., 56

Durvara vakhyam parigruha Krishnaa,
Mrugeeva bheetham kadam kadachit,
Sabham pravishta manasa juhava,
Govinda, Damodara Madhavethi., 57

Sri Krishna Radhavara gokulesa,
Gopala govardhana natha vishno,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 58

Srinatha Visweshwara Vishwamurthe,
Sri Devaki nandana, daithya shatro,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 59

Gopipathe, kamsaripo, mukunda,
Lakshmipathe, keshava, vasudeva,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 60

Gopijanahladakara vrajesha,
Gocharan aranya kritha pravesa,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 61

Pranesha Viswambhara, kaidabhare,
Vaikunta Narayana chakra pane,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 62

Hare Murare Madhusudanadya,
Srirama sitavara, ravanare,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 63

Sri Yadavendra adridhara Ambujaksha,
Go gopa gopi sukha dana daksha,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 64

Dharabharothrana gopa vesha,
Vihara lila krutha bandhu sesha,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 65

Baki bhakha agasura dhenukare,
Kesi trinavartha vi vighata daksha,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 66

Sri Janaki jeevana Ramachandra,
Nisha charare, bhaarathagrajesha,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 67

Narayana, anantha hare, nrusimha,
Prahladha badhaa hare, hey kriplao,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 68

Leela manshya kritha rama roopa,
Prathapa dasi kritha sarva bhoopa,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 69

Govinda, Damodara and Madhava.
Sri Krishna, Govinda, Hare Murare,
Hey Natha Narayana Vasudeva,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 70

Govinda, Damodara and Madhava.
Vakthum samarthopi na vakthi kaschid,
Aho janaanaan vyasnabhi mukhyam,
Jihve pibaswa amritham ethad eva,
Govinda, Damodara Madhavethi., 71

Ithi Sri Bilwamangalacharya virachitham,
Sri Govinda, damodara stotram sampoornam.

error: Content is protected !!