Breaking News
Home / Mantras / Gopika Geetham

Gopika Geetham

Gopya Ouchu:-
Jayathi thedhikam, janmana vruja,
Srayatha indira, saswadathrahi,
Dhayitha, drusyatham dikshuthavaka,
Thwayi druthasavasthwam vichinwathe., 1

Saradudasaye sadu jatha sath,
Sarasi jodhara srimusha drusa,
Suratha nadha, they shulka dasika,
Varada, nignadho neha kim vadha., 2

Visha jalapyaya dyavla raakshasa,
Dwarsha maruthadwaidhyuthanalath,
Vrusha mayathmaja dwisatha bhaya,
Drushabha, they vayam rakshitha muhu., 3

Na khalu gopikaa nandano bhavan,
Akhila dehinam antharathma druk,
Vikhana sarthitho viswa gupthaye,
Sakha udeyivan sathwatham kule., 4

Virachitha bhayam vrushni dhurya, they,
Charana peeyushaam samsyather bhayath,
Kara saroruham, kantha, kamadham,
Sirasi nehi na sree kara graham., 5

Vruja janarthihan,veera yoshithaam,
Nijjanasmayadwamsasmitha,
Bhaja sakhe bhavath kim kareesmano,
Jalaruhananam charu darshaya., 6

Pranatha dehinam, papa karshanam,
Truna charanugam, sree nikethanam,
Phani phanarpitham, they padambujam,
Krunu kucheshu na, kreedi hruchayam., 7

Madhuraya gira, valgu vakhyaya,
Budha manognaya, pushkare kshana,
Vidhi kareerima, veera, muhyathi,
Radara seedhuna pyayaswa na., 8

Thava kadamrutham, thaptha jeevanam,
Kavebhheereeditham kalmashapaham,
Sravanamangalam sree madhathatha,
Bhuvi grunwanthi, they booritha jana., 9

Prahasitham priya, Prema veekshanam,
Viharanam cha they dhyana mangalam,
Rahasi samvidho, ya hrudhi sparsa,
Kuhaka, no mana kshobhayanthi he., 1

0

Chalasi yadi vruja charayan pasoon,
Nalina sundaram, Nadha they padam,
Shila shrunangurai, seedhtheethi, na,
Kalilatham mana kantha gachathi., 11

Deenapareekshaye neela kuntalai,
Vanaruhananam bhibradavrutham,
Ghanarajaswalam darsayan muhur,
Manasi na smaram veera yachasi., 12

Pranadha kamadham padmajarchidham,
Dharani mandanam dhyeyamapadhi,
Charana pankajam santhamam cha they,
Ramana nasthaneshwa arpayadhihan., 13

Suratha vardhanam, soka nasanam,
Sthitha venuna, sushtu chumbitham,
Ithra raga vimaaranam nrunam,
Vithara veera nasthe adharamrutham., 14

Atathi yath bhavan agni kananam,
Thrutiryu gayathe thwamapasyatham,
Kutila kunthalam, Sri mukham cha they,
Jada udeekshatham, pashma krudrusyam., 15

Pathi suthaanwaya brathru bandhawa,
Nathi vilangyathenthyaachyuthaga,
Gathi vidasthaveth geetha mohitha,
Kim thava, yoshitha ka sthyajen nisi., 16

Rahasi samvidam hruchayodhayam,
Prahasi thananam prema veekshanam,
Bruha dura sreeyo, veekshya dhama they,
Muhurathi spruha, muhya they mana., 17

Vruja janoukasam vyakthi ranga they,
Vraji nahanthryalam viswa mangalam,
Thyaja manakcha nasthwath spruharthmanam,
Swajana hrudrujam, ya nishudhanam., 18

Yathe sujatha charanamburuham sthaneshu,
Bheetha sanai priya dadimahi karkaseshu,
Thenatavi matasi thadwaitha thena kimswith.
Koorpathibhir bramathi dheerbhavadhayusham na., 19

Sri Shuka Uvacha:-
Ithi gopya pragayanthya,
Pralapanthyas cha chithradha,
Rurudhu suswaram rajan,
Krishna darshana lalasa., 20

Thasamavira bhochowri,
Smayamana mukhambuja,
Peethambaradhara sragwi,
Sakshanmanmadhamanmadha., 21

error: Content is protected !!