Breaking News
Home / Mantras / Gopala Vimsathi

Gopala Vimsathi

Vande Vrundavana Charam vallavee Jana Vallabham,
Jayanthi Sambhavam dhama vaijayanthi bhooshanam., 1

Vacham nijangarasikam prasmeekshamano,
Vakthraravinda vinivesitha pancha janya,
Varna trikona ruchire varapundarike,
Badhasano jayathi vallava chakravarthi., 2

Amnaya gandha ruchiru chira sphurithhadharoshta,
Masravilekshana manukshana mandhahasam,
Gopaladimbhavapusham kuhana janannya,
Pranasthanandhayamavaimi param pumaamsam., 3

Aavirbhavathvanibruthabharanam purasthaat,
Aakunchithaika Charanam nibrudhanyapadam,
Dadhnaa nimanthamukurena nibhaddhatalam,
Nathaasya nanda bhavaneh nava neeta natyam., 4

Harthum Kumbhe vinihathikara swaduhaingaveenam,
Drushtwa dhama grahana chatulam matharam jatha rosham,
Payadheeshath prachalitha pado napagachchanna thishtan,
Mithyagopa sapadhi nayane meelayan viswagoptha., 5

Vraja yoshidha panga vedaneeyam
Madhura bhagya mannanya bhagya meede,
Vasudeva vadhoosthanandayam thath,
Kimapi brahma kisora bhava drusyam., 6

Parivarthitha kandaram bhayena,
Smitha phulladhara sambhavam smarami,
Vitapithwanirasakam kayoschid,
Vipololukala karshakam kumaram., 7

Nikuteshu nisamayami nithyam,
Nigamanthairadhunapi mrugyamanam,
Yamalarjuna drusha bala keleem,
Yamuna sakshika youvanam yuvaanam., 8

Padavee madaveeyasim vimukther
Atavi sambada mambu vahayantheem,
Arunadhara sabilasha vamsam,
Karunam karuna manusham bhajami., 9

Animesha nisheva neeya makshnor,
Jahadhyouvana ma virasthu chithe,
Kala hayitha kunthalam kalapai,
Karunanmadha vigraham vibho may., 1

0

Anuyayi manogna vamsa naalai,
Ravathu sparsitha vallavee vimoghai,
Anaghasmitha sheethalai rasou maam,
Anukampasaritham ambujai pangai., 11

Adharahitha chharu vamsa nalaa,
Mukutalambhi mayoora pincha mala,
Hari neelashila vihanga leela,
Prathibhasanthu mamanthima prayane., 12

Akhilanavalokayami kaalan,
Mahila leena bhujantharasya yoona,
Abhilasha padam vrujanganana,
Abhilapakrama dhooramaabhi roopyam., 13

Hrudhi Mugdha sikanda mandana
LIkhitha kena mamaisha shilpana,
Madhanadhura vallavangana,
Vadhambhoja divakaro Yuva., 14

Mahase mahithaya moulina,
Vinathenanjali manjana twishe,
Kalyami vidagdhavallavee
Valaya bhashitha manju venave., 15

Jayathu lalitha kruthyam sikshatho valveenaam,
Sidhila valaya sinja seethalair hastha thaalai,
Akhila bhuvana raksha gopa veshasya vishnor,
Adharamani sudhaya vamsavan vamsa nala., 16

Chithrakalpa sravasi kalayan langalee karna pooram,
Barhothamsa sphuritha chikaro bandhu jeevam dadhana,
Gunjam badhamurasi lalitham darayan harayashteem,
Gopasthreenam jayathi kithavo gopikamapahari., 17

Leelayashtim karakisalaye dakshinenyasya dhanyam,
Amse devya pulakanibide sannivishatanya bahu,
Meghasyamo jayathi lalitham mekhala datha venur,
Gunja peeda sphuritha chikuro gopa kanya bhujanga., 18

And who ties his tresses with a chain of Gunja seeds.
Prathyaleeda smruthi gaham praptha gadangapaalim,
Paschadeeshayilitha nayanam preyasim prekshamana,
Bhasthrayanthra pranihithakaro bhaktha jeevathuravya,
Dwaree kreeda nibida vasano vallavee vallabho na., 19

Vasoo hruthwa dinakara sutha sannidhou vallaveenaam,
Leelasmero jayathi lalithamasthitha kunda shakhaam,
Sa vreedabhisthadhanu vasanam thabhir abhyarthamana,
Kamee kaschid kara kamalayor anjalim yachamana., 20

Phala Sruthi

Ithyan anya manasaa vinirmitham,
Venkatesa kavina sthuthim padan,
Divya venu rasikam sameekshathe,
Daivatham kimapi yowatha priyam., 21

error: Content is protected !!