Breaking News
Home / Mantras / Gopala Akshaya Kavacham

Gopala Akshaya Kavacham

Sri Narada Uvacha:-

1.Indradhya amara vargeshu Brahman yath paramathbutham,
Akshaya kavacham mnama kadhyaswa mama prabho.
Yadhruthwa aakarnya veerasthu triloka vijayee bhavedh.

Brahmo Uvacha:-

2.Srunu puthra muni sreshta kavacham paramadbutham.

3.Indradhi deva vrundhascha Narayana mukhachatham,
Trilokya vijayasthaasya kavachasya prajapathi ,
Rishi chandho devatha cha sada Narayana Prabhu ,

Asya Sri trilokya vijayakshya kavachasya Prajapathi rishi, anushtup Chanda , Sri Narayana Paramathma devatha, Dharmartha kama moksharthe jape viniyoga.

4.Padhou rakshathu Govindo , Jange pathu Jagat Prabhu

5. Ooru dhow Kesava pathu , katee Damodara sthadha,
Vadanam Sri hari pathu Nadi desam cha may Achyutha.

6.Vama parswam thadha Vishnur , dakshinam cha Sudarsana,
Bahu mole vasu devo , Hrudayam cha Janardhana.

7.Kandam pathiu varahascha , Krishnascha mukha mandalam,
Karnou may Madhava pathu , Hrishikesascha Nasike,

8.Nethre Narayana pathu lalalatam Garuda dwaja,
Kapolam Kesava pathu Chakrapani sirasthadha.

9.Prabhathe Madhava pathu , Madyahne Madhu soodhana,
Dinanthe Daithyanasancha , Rathrou rakshathu chandrama.

1

0.Poorvasyam Pundarikaksho, Vayavyam cha Janardhana,
Ithi they khaditham vathsa sarva manthrougha vigraham.

11.Thava snehanmaya aakhyathaam na vakthavyam thu kasyachith,
Kavacham dharayadhyasthu sadhako Dakshine bhuje

12. Devaa , manushyaa Gandharwaa , Yakshaa sthasya na samsaya,
Yoshid vama bhuje chaiva , sadhako dakshine bhuje.

13.Nibhruyath kavacham punyam sarva sidhi yutho bhave,
Kande yo dharayedath kavacham mathsya roopinam

14.Yudhe Jayamapnothi dhyuthe vadhe cha sadhaka,
SArvadhaa jayamapnothi , nischitham janma janmani.

15. Aputhro labhathe puthram , roganasasthadha bhaveth ,
Sarva thapa pramukthascha , Vishnu lokam sa gachathi

Ithi Sri Brahma samhithayam Sri Gopalakshaya kavacham sampoornam.

error: Content is protected !!