Breaking News
Home / Mantras / GAYATRI HRUDAYAM STOTRAM

GAYATRI HRUDAYAM STOTRAM

GAYATRI HRUDAYAM STOTRAM

bhagavan devadevesha bhUtabhavya jagatprabho |
kavacham cha shrutam divyam gAyatrI mantra vigraham ||1||
adhunA shrotumicChAmi gAyatrIhrudayam param |
yaddhAraNAd-bhavet-puNyam gAyatrIjapato akhilam ||2||
shrI nArAyaNa uvAcha
devyAshcha hrudayam proktam nAradAtharvaNe sphuTam |
tadevAham pravakshyAmi rahasyAti-rahasyakam ||3||
virADrUpAm mahAdevIm gAyatrIm vedamAtaram |
dhyAtvA tasyAst-vathAmgeshu dhyAyedetAshcha devatAh ||4||
pinDa-brahmAnDayoraikyAd-bhAvayet-svanou tathA |
devIrUpe nije dehe tanmayatvAya sAdhakah ||5||
nAdevo abhyarcha-yeddevamiti vedavido viduh |
tato abhedAya kAye sve bhAvayed-devatA imAh ||6||
atha tatsampravakshyAmi tanmayatvamayo bhavet |
gAyatrIhrudayasyA-syApyahameva rushih smrutah ||7||
gAyatrIcChanda uddishTam devatA parameshvarI |
pUrvoktena prakAreNa kuryAdamgAni paT kramAt ||
Asane vijane deshe dhyAyed-ekAgra-mAnasah ||8||
athArtha-nyAsah || dyourmUrdhni daivatam ||
dantapanktAvashvinou || ubhe sandhye choshThou ||
mukhamagnih || jihvA sarasvatI || grIvAyAm tu bruhaspatih
|| stanayorvasavo ashTou || bAhnormarutah || hrudaye
parjanyah ||
AkAshamudaram || nAbhAvantariksham || kaTyorindrAgnI ||
jaghane vigyAnadhanah prajApatih || kailAsamalaye Uru ||
vishvedevA jAnvoh || janghAyAm koushikah || guhyamayane ||
Uru pitarah || pAdou pruthivI || vanaspatayongulIshu ||
rushayo romANi || nakhAni muhUrtAni || asthishu grahAh ||
asrunmAmsamrutavah || samvatsarA vai nimisham || ahorAtrAvAdityash-chandramAh || pravarAm divyAm gAyatrIm
sahasranetrAm sharaNamaham prapadye ||

om tatsaviturvareNyAya namah || om tatpUrvAjayAya namah ||
tatprAtar-AdityAya namah || tatprAtar-Aditya-pratishThAyai
namah ||
prAtaradhIyAno rAtrikrutam pApam nAshayati || sAyamadhIyAno
divasakrutam pApam nAshayati || sAyamprAtaradhIyAnah apApo
bhavati || sarva-tIrtheshu snAto bhavati || sarvairdevairgyAto bhavati || avAchya-vachanAt-pUto bhavati ||
abhakshya-bhakshaNAt-pUto bhavati || abhojya-bhojanAt-pUto
bhavati || achoshya-choshaNAt-pUto bhavati || asAdhyasAdhanAt-pUto bhavati || dushpatigraha-shatasahasrAt-puto
bhavati || sarva-pratigrahAt-pUto bhavati || pamnktidUshaNAt-pUto bhavati || amruta-vachanAt-pUto bhavati ||
athAbrahmachArI brahmachArI bhavati || anena
hrudayenAdhItena kratu-sahasreNeshTam bhavati || shashTishatasahasra-gAyatryA japyAni phalAni bhavanti || ashTou
brAhmaNAn-samyaggrAhayet || tasya siddhirbhavati || ya idam
nityamadhIyAno brAhmaNah prAtah shuchih sarvapApaih
pramuchyatra iti || brahmaloke mahIyate || ityAha bhagavAn
shrInArAyaNah ||
iti shrIdevIbhAgavate mahApurANe dvAdasha-skandhe
gAyatrIhrudayam nAma chaturtho adhyAyah ||

error: Content is protected !!