Breaking News
Home / Mantras / Gayathri Ramayanam stotram

Gayathri Ramayanam stotram

1.Tapaswadhyaya niratham,
Thapaswee vag vidhamvaram,
Narada pariprucha,
Valmikir muni pungavam

2.Sa hathwaa Rakshasaan sarvaan,
Yagnagnaan Raghu nandana,
Rishibhi poojithasthathra,
Yadendro vijaye puraa.

3.Viswamitharasthu dharmathma,
Sruthwa janaka bhashitham,
Vathsa Rama, dhanu pasya,
Ithi Raghabamabraveeth.

4.Thushtyavaasya thadhaa vamsam,
Pravisya sa visaampathe,
Sathaneeyam Narendrasya,
Thadasadhya vyathishtitha.

5.Vanavasam hi sankhyaya,
vasamsyabharanani cha,
Bhartharamanugachanthyai,
Seethayai swasuro dhadhou.

6.Raja sathyam cha dharmam cha,
Raja kulavatham kulam,
Raja Matha pitha chaiva,
Raja hithakaro nrunaam.
.

7.Nireekshya sanmuhurtham thu,
Dadarsa bharatho Gurum,
Utaje Ramamaseenam,
Jata valkala dharinam.

8.Yadhi budhi krutha drushtum,
Magasthyam tham mahamunim,
Adviava gamane budhim,
Rochayaswa Mahasaya.

9.Bharathasya aaryaputhrasya,
Swasroonam mama cha prabho,
Mruga roopamidham vyaktham,
Vismayam janayishyathi.

1

0.Gacha seegramitho Rama,
Sugreevam tham Mahabalam,
Vayasyam tham kuru kshipra,
Mitho gathwadhya Raghava.

11.Desa kalou Pratheekshaswa,
Kshama mana priyaa priye,
Sukha dukha saha kale,
Sugreeva vasago bhavam.

12.Vandhyasthe Thapasa sidhaa,
Sthapasaa veethakalmasha,
Prashtavyachapi seethaaya,
Pravruthi vinayanvithou.

13.Sa nirjithya purim sreshtaam,
Lankaam tham Kamaroopinim,
Vikramena maha thejo,
Hanuman maruthathmaja.
Hanuman the son of wind God,

14.Dhanyodhayaa sa gandharwa,
Sidhascha paramarshya,
Mama pasyanthi ye nadham,
Ramam rajeeva lochanam.

15.Mangalabhimukhi thasya,
Saa thadassn maha kape,
Upathasthe Visalakshi.
Prayathaa havya vahanam.

16.Hitham mahartham mruduhethu sammitham,
Vyatheetha kalayutha samrathikshamam,
Nisamya thadvakya mupasthitha jwara,
Prasanga vanuthara methad abhraveeth.

17.Dharmathma Rakshasa sreshta,
Samprapthoyam Vibheeshana,
Langaiswaryam dhruvam sreema-,
Nayam prapthothya gandakam.

18.Yo vajrapathaasani sannipatha-
N na chukshubhe napi chachala Raja,
Sa Ramabhanabhi hatho brusatha,
Schchala chapancha mumocha veeraa.

19.Yasya Vikrama masadhya,
Rakshasa nidhanam gathaa,
Tham manye Raghavam veeram,
Narayanamana matam.

20.Na ye dhadru sire Rama,
Chindanda mari vahineem,
Mohithaa paramasthrena,
Gandharvena mahathmana.

21.Pranamya devadhabyascha,
Brahmanebhascha Mythili,
Badanjali putaa chedha-
Muvachagni sameepatha.

22.Chalanath parvathendrasya,
Ganam devascha kambitha,
Chachala Parvathi chapi,
Thadaslishta Maheswaram.

23.Daraa puthra puram Rashtram,
Bhogachadana bhajanam,
Sarva mevapi bhakthanno,
Bhavishyati Hareaswara.

24.Yameva rathrimn Shathrugna,
Parna salaam samavisad,
Thameva rathrim Seethapi,
Prasoothaa darakadwayam.

Phala Sruthi
Idam Ramayanam Kruthsnam,
Gayathri bheeja samyutham,
Trisandhyam, ya paden nithyam,
Sarva paapai pramuchyathe.

error: Content is protected !!