Breaking News
Home / Mantras / Gau vandana

Gau vandana

Gau vandana

namo gobhyah shrImatIbhyah sourabheyIbhya eva cha |
namo brahmasutAbhyashcha pavitrAbhyo namo namaha ||1||
yayA sarvamidam vyAptam jagata sthAvarajangamam |
tAm dhenum shirasAm vande bhutabhavasya mAtaram ||2||
pancha gAvah samutpannA madhyamAne mahodadhou |
tAsAm madhye tu yA nandA tasyai devyai namo namaha ||3||
sarvakAmadudhe devi sarvatIrthAbhiShechini |
pAvani surabhishreShThe devi tubhyam namo namaha ||4||

error: Content is protected !!