Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha Suprabatham Stotram

Ganesha Suprabatham Stotram

This stotram is sung by Adi Sankara.

Mantra

Sri Parvatheesa thapa prabhava,
Jatha suredya tharunendu chooda,
Kumbeendra vakthrascha kumara poojya,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 1

Himamsu samshobitha kireeda bhaga,
Himadhri jatha, nayanabhja bhanu,
Ramapatheedya , kamalasanastha,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 2

Kalyanadha , kamidatha kulabhja-,
Konathrayastha guru rad prapoojya,
Kuladri jamathru sukha pradatha,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 3

Himachalothanga malo udhbavaya,
Sumanasanthar malamekha vayu,
Samari mithra mala chitha poojya,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 4

Panchanana pancha sarari soonu,
Panchasyavaho gaja raja vakthra,
Panchagahar dasritha bhaktha raje,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 5

Shadvarna lakshya , shadripraharatha,
Shadur mihandacha shadambhujastha,
Sahadngrism shibhi kapala bhaga,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 6

Saptha swaranambi lakshya bhootha,
Nada swaroopo nayanabhi rama,
Saptha rishi sampujitha pada padma,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 7

Puryashta kakara thanu purana,
Dandhee puranarshi shubha vidhangri,
Purana janmarjitha punya rasi,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 8

Chathurbhujou bala ganadhi bhagya,
Yo bala sooryapa sareera kanthi,
Gowri sutha chootha phaladhi bhoktha,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 9

Umesha jatha tharuna runabha,
Gathrojjwala sri tharunabhi dhana,
Pasadhi sam shobhi bhujashtako ya,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 1

0

Deva sarad chandra vapu swa bhaktha,
Sidheshtadho bhaktha ganadhi Bhagya,
Chthurbhujo ya bala payaseshta,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 11

Veera petho ashta dasa hastha shobi,
Vetala mukhyayutha jaala eedya,
Swagathra shobhajitha bala surya,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 12

Umasutha pushtaka hara danda,
Kamandaludhyathkara varijatha,
Chathurbhuja chandra nibha thwajakya,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 13

Let my morning be made great by Ganesa,
Who is the son of the Goddess Uma,
Whose four hands are armed with book,
Garland Stick and water pot of sages,
And who has the white colour of Chandra.

Sidhahavya pushpa sumanjarikshu,
Dandathi pakvamra kutara pani,
Sri Sidhitha pingala varna gathra,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 14

Pasangusow kalpalatham swa dandham,
Kshiprahvayo rathna gatam dadana,
Devo japa pushpa nibhasva gathra,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 15

Kudara mukhyayudha shobi hastha,
Padmashtako hataka thulya varna,
Vignahvayo bhooshana bhooshithanga,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 16

Pasangusaabheethi varaan dadana,
Rakthambaro raktha mayanga raga,
Ekaksharakyo vidhu shobi mouli,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 17

Pasangusavamra balam swadantham,
Karair dadana Vijayabhidana,
Rakthajwalo mooshika vahanastha,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 18

Nruthe radha kalpatharoradhasthan,
Karthaswarapa kara shadkayuktha,
Lambhodara laksha swarna dada,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 19

Rakthambaradya runa mochanagnya,
Kundendhu sankha spatikapa gaathra,
Chathurhuja charu thara swa drishti,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 20

Balena varno vara yoga patta,
Dareendra neelambara druk swa leena,
Yogasanasthascha nimlithaksha,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 21

Pasangusou modhaka megha dantham,
Karair dadhana kalithapa haari,
Devo haridhrabha samana gathra,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 22

Dandhamra pasangusa shobhi hastha,
Rakthambaro mooshika vahanadya,
Srushtya hwayo asesha jagath prapoojya,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 23

Sidheswara sidhitha Sidhi Budhi,
Shakthi thwaya shobhitha parswa bhaga,
Sidheswaradhitha pada bhaga,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 24

Bandaji sandarshitha bahu danda,
Parakramo akanda sidhi pradha tha,
Gandanga samshobhitha bala bhaga,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 25

Bhakthi priyo bhukthi kavithva mukthi.,
Sukthi pradho bhaktha mahac sayaanaam,
Suktha priya sudha sidhi pradhayi,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 26

Deva Chathurthyam brugu vasare cha,
Mithrodhaye tharpana home thushta,
Durva priyo dur manaso athi dhoora,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 27

Anatha kalyana gunaika bhoomi,
Anantha hrud padma vihara bhoomi.
Sananthana theedya padaravinda,
Kuryath Ganeso mama Suprabatham. 28

error: Content is protected !!