Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha sthavam Stotram

Ganesha sthavam Stotram

1.Ajam nirvikalpam nirakaramekam,
Nirathanga madvaitha mananda poornam,
Param nirgunam nirvisesham nireeham,
Param brahma roopam Ganesam Bhajama.

2.Gunathheethamadhyam Chidananda roopam,
Chidabhasakam sarvagam Jnanagamyam,
Munidhyeya makasa roopam paresam,
Param brahma roopam Ganesam Bhajama.

3.Jagat Karanam Karana jnana roopam,
Suradhim, sukhadim yugadhim Ganesam,
Jagat vyapinam , viswa vandhyam suresam ,
Param brahma roopam Ganesam Bhajama.

4.Raja yogatho Brahma roopam sruthignam,
Sada karyasaktham Hrudhaachinthya roopam,
Jagat karanam sarva vidhya nidhaanam,
Param brahma roopam Ganesam Bhajama.

5.Sada sathwa yogam , mudhaa kreedamanam,
Suraareen harantham , jagat palayantham,
Anekavatharam nijajnana haram,
Sada Vishnu roopam, Ganesam Namama.

6.Thapo yoginaam Rudra roopam , trinethram,
Jagad udharakam tharapam , jnana hethum,
Aneka aagamai swam janam bodhayantham,
Sada sarva roopam, ganesam namama.

7.Thamasthoma haram , jana jnana haaram,
Thrayee veda saram para brahma param,
Muni jnana karam , vidhoore vikaram,
Sada Brahma roopam , Ganesam namama.

8.Nijai roshadi tharpayantham kuroughai,
Suroghaan kalaabhi sudhaa sraavineebhi,
Dinesamsu santhapaharam dwijesam,
Sasanka swaroopam Ganesam Namama.

9.Prakasa swaroopam , nabho vayu roopam,
Vikaradhi hethum , kalaakala bhootham,
Aneka kriya aneka sakthi swaroopam,
Sada shakthi roopam Ganesam namama.

1

0.Pradhana swaroopam , mahath thathwa roopam,
Dharaa vari roopam , digeesadhi roopam,
Asath sath swaroopam , jagat hethu bhootham,
Sada Viswa roopam, Ganesam Bhajama.

11.Thwadheeye mana sthapaye dangri padme,
Jano vigna sanganna peedaam labhetha,
Lasad soorya bimbe visale sthithoyam,
Janodwandha baadhaam kadham vaa labetha.

12.Vayam bramithaa sarvadhaa jnana yogath,
Alabdhwaa thwangrim bahoon varsha poogaan,
Idhaneem avaptham thavaiva prasadath,
Prapannani maan pahi viswambharadhyaa.

13.Idham ya padeth prartha uthaya dheemaan,
Trisandhyam sadaa bhakthi yuktho vishudha,
Sa puthraan sriyam sarva kaamaan labhetha,
Para Brahma roopo bhaved antha kaale.

error: Content is protected !!