Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha Shodasa Nama stotram

Ganesha Shodasa Nama stotram

Sumukhaschaikadanthascha, Kapilo Gaja Karnika,
Lambhodarascha Vikato Vignarajo Vinayaka., 1

Dhoomakethurganadhyaksha Phalachandro Gajanana,
Vakra Thunda Soorpakarno Herambha Skanda poorvaja., 2

Shodasaithani namani ya padeth srunuyadhapi,
Vidhyarambhe vivahe cha pravese, nirgame thadha,
Sangrame sarvakarye cha vigna sthasya na jayathe., 3

error: Content is protected !!