Breaking News
Home / Vrath / Ganesha or Vinayaka Puja vidi for Vinayaka/Ganesha Chaturthi

Ganesha or Vinayaka Puja vidi for Vinayaka/Ganesha Chaturthi

Ganesha Chaturthi Puja Vidhi

Ganesh is worshiped with all sixteen rituals, along with the pilgrimage during Vinayakha Chaturthi Puja, also known as Vinayakha Chaturthi Puja. All 16 rituals to worship the gods and goddess is called Shodashopachara puja.
Avahana and Pratishthapan
 • Avahana (आवाहन)
  Following the mantra before the mantra by Ahanaan seal (Ahn Mudra is composed of two palms and the thumbs are closed) with the worship of Ganesha.
 • He Heramba Tvamehyehi Hyambikatryambakatmaja।
  Siddhi-Buddhi Pate Tryaksha Lakshalabha Pituh Pitah॥
  Nagasyam Nagaharam Tvam Ganarajam Chaturbhujam।
  Bhushitam Svayudhaudavyaih Pashankushaparashvadhaih॥
  Avahayami Pujartham Rakshartham Cha Mam Kritoh।
  Ihagatya Grihana Tvam Pujam Yagam Cha Raksha Me॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Avahayami-Sthapayami॥
 • Pratishthapan (प्रतिष्ठापन)
  After worshiping the idol of Lord Vinayaka, the idol of Lord Vinayaka is placed  Statue then chanting  this  mantra.

  Asyai Pranah Pratishthantu Asyai Pranaksharantu Cha।
  Asyai Devatvamarchayai Mamaheti Cha Kashchana॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Supratishtho Varado Bhava॥
 1. Asana Samarpan (आसन समर्पण)
  After Avahana and Pratishthapan Lord Ganisha, take five flowers in Anjali (my hands folded) and leave them in front of Murthy to take a seat for Ganesha and chanting these mantra

  Vichitraratnakhachitam Divyastaranasamyutam।
  Swarna Simhasanam Charu Grihana Guhagraja॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Asanam Samarpayami॥
 2. Padya Samarpan (पाद्य समर्पण)
  After offering Asana to  Ganesha, offer  water to wash the feet by chanting this Mantra.

  Om Sarvatirthasamudbhutam Padyam Gandhadibhiryutam।
  Gajanana Grihanedam Bhagawana Bhaktavatsalah॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Padayoh Padyam Samarpayami॥
 3. Arghya Samarpan (अर्घ्य समर्पण)
  After offering Padya to  Ganesha, offer scented water to Ganesha by chanting this Mantra.

  Om Ganadhyaksha Namasteastu Grihana Karuna Kara।
  Arghyam Cha Phala Samyuktam Gandhamalyakshatairyutam॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Hastorarghyam Samarpayami॥
 4. Achamana (आचमन)
  After Arghya offering, chant this Mantra by offering water to Lord Ganesha for Achamana .

  Vighnaraja Namastubhyam Tridashairabhivandita।
  Gangodakena Devesha Kurushwachamanam Prabho॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Mukhe Achamaniyam Samarpayami॥
 5. Snana Mantra (स्नान मन्त्र)
  • Snana (स्नान)
   After Achamana,  chant this Mantra for Snana to lord Ganesha

   Narmada Chandrabhagadi Gangasangasajairjalaih।
   Snani Tosi Maya Deva Vighnasagham Nivaraya॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Sarvanga Snanam Samarpayami॥
  • Panchamrita Snanam (पञ्चामृत स्नानम्)
   After Snanam, now perform Panchamrita sanam (the mixture of milk, curd, honey, Ghee and sugar) to Shri Ganesha by  chanting following Mantra.

   Panchamritam Mayaaanitam Payodadhi, Ghritam Madhu।
   Sharkara Cha Samayuktam Snanartham Pratigrihyatam॥

  • Payah/Dugdha Snanam (पयः/दूध स्नानम्) Milk:

   Kamadhenusamudbhutam Sarvesham Jivanam Param।
   Tejah Pushtikaram Divyam Snanartham Pratigrihyatam॥

  • Dadhi Snanam (दधि स्नानम्)Curd:

   Payasastu Samudbhutam Madhuramlam Shashiprabham।
   Dadhyanitam Mayadeva Snanartham Pratigrihyatam॥

  • Ghrita Snanam (घृत स्नानम्)Ghee:

   Navanita Samutpannam Sarvasantoshakarakam।
   Ghritam Tubhyam Pradasyami Snanartham Pratigrihyatam॥

  • Madhu Snanam (मधु स्नानम्)Honey:

   Pushparenusamudbhutam Suswadu Madhuram Madhu।
   Tejah Pushtikaramdivyam Snanartham Pratigrihyatam॥

  • Sharkara Snanam (शर्करा स्नानम्) Sugar:

   Ikshusarasamudbhutam Sharkara Pushti Da Shubha।
   Malapaharika Divya Snanartham Pratigrihyatam

  • Suvasita Snanam (सुवासित स्नानम्) oil:

   Champakashekabakula Malati Mogaradibhih।
   Vasitam Snigdhatahetu Tailam Charu Pratigrihyatam॥

  • Shuddhodaka Snanam (शुद्धोदक स्नानम्)water:

   Ganga Cha Yamuna Chaiva Godavari Saraswati।
   Narmada Sindhuh Kaveri Snanartham Pratigrihyatam॥

 6. Vastra Samarpan and Uttariya Samarpan (वस्त्र समर्पण वं उत्तरीय समर्पण)clothes

  Shitavatoshna Santranam Lajjaya Rakshanam Parama।
  Dehalankaranam Vastramatah Shanti Prayachchha Me॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Vastram Samarpayami॥
  • Uttariya Samarpan (उत्तरीय समर्पण)

   Uttariyam Tatha Deva Nana Chitritamuttamam।
   Grihanendram Maya Bhaktaya Dattam Tat Saphali Kuru॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Uttariya Samarpayami॥
 7. Yajnopavita Samarpan (यज्ञोपवीत समर्पण)
  After Vastra offering, offer Yajnopavita to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

  Navabhistantubhiryuktam Trigunam Devatamayam।
  Upavitam Mayadattam Grihana Parameshwara॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Yajnopavitam Samarpayami॥
 8. Gandha (गन्ध)

  Shri Khanda Chandana Divyam Gandhadhyam Sumanoharam।
  Vilepanam Surashreshtha Chandanam Pratigrihyatam॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Gandham Samarpayami॥
 9. Akshata (अक्षत)

  Akshatashcha Sura Shreshtha Kumkumalah Sushobhitah।
  Maya Nivedita Bhaktaya Grihana Parameshwara॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Akshatan Samarpayami॥
 10. Pushpa Mala, Shami Patra, Durvankura, Sindoor (पुष्प माला, शमी पत्र, दुर्वाङ्कुर, सिन्दूर)

  1. Pushpa Mala (पुष्प माला)

   Malyadini Sugandhini Malyadinivai Prabhuh।
   Maya Hritani Pushpani Grihyantam Pujanaya Bhoh॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Pushpamalam Samarpayami॥
  2. Shami Patra (शमी पत्र)

   Tvatpriyani Supushpani Komalani Shubhani Vai।
   Shamidalani Heramba Grihana Gananayaka॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Shami Patrani Samarpayami॥
  3. Durvankur (दुर्वाङ्कुर)

   Durvankuran Suharitanamritan Mangala Pradan।
   Anitanstava Pujartha Grihana Gananayaka॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Durvankuran Samarpayami॥
  4. Sindoor (सिन्दूर)

   Sindoor Shobhanam Raktam Saubhagyam Sukhavardhanam।
   Shubhadam Kamadam Chaiva Sindooram Pratigrihyatam॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Sindoor Samarpayami॥
  5. Anga Puja
   Om Ganeshwaraya Namah, Paadou Poojayaami – Legs
   Om Vighnarajaya Namah, Jaanuni Poojayaami – Knee
   Om Akhuvahanaya Namah, Oorooh Poojayaami – Thighs
   Om Herambaya Namah, Kati Poojayaami – Buttocks
   Om Kaamari Sunve Namah, Naabhim Poojayaami – Navel
   Om Lambodaraya Namah, Udaram Poojayaami – Stomach
   Om Gaurisutaya Namah, Stanau Poojayaami- Bosom
   Om Gananathaya Namah, Hrudayam Poojayaami – Chest
   Om Sthula Kanthaya Namah, Kantham Poojayaami – Throat
   Om Pasha-hastaya Namah, Skandhau Poojayaami – Shoulders
   Om Gajavaktraya Namah, Hastaan Poojayaami – Hands
   Om Skandagrajaya Namah, Vaktram Poojayaami – Face
   Om Vighnarajaya Namah, Lalaatam Poojayaami – Forehead
   Om Sarveshvaraya Namah, Shirah Poojayaami – Head
   Om Ganadhipataya Namah, Sarvaangaani Poojayaami – Whole Body
  6. Ashtothram:  For ashtotara click   1
   08 Names of vinayaka.
 11. Dhoop (धूप)
  Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandhah Uttamah।

  Aghreya Sarva Devanam Dhupoayam Pratigrihyatam॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Dhupamaghrapayami॥
 12. Deep Samarpan (दीप समर्पण)

  Sajyam Chavartisamyuktam Vahnina Yojitam Maya।
  Deepam Grihana Devesha Trailokyatimira Paham॥
  Bhaktya Deepam Prayachchhami Devaya Paramatmane।
  Trahimam Nirayad Ghoraddipajyotirnamoastute॥

  Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
  Deepam Darshayami॥
 13. Naivedya and Karodvartan (नैवेद्य एवं करोद्वर्तन)
  • Naivedya Nivedan (नैवेद्य निवेदन)
   Now offer Naivedya to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

   Naivedyam Grihyatam Deva Bhakti Me Hyachalam Kuru।
   Ipsitam Me Varam Dehi Paratra Cha Param Gatim॥
   Sharkara Khanda Khadyani Dadhi Kshira Ghritani Cha।
   Aharam Bhakshya Bhojyam Cha Naivedyam Pratigrihyatam॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Naivedyam Modakamayarituphalani Cha Samarpayami॥
  • Chandan Karodvartan (चन्दन करोद्वर्तन)
   After Naivedya offering, offer Chandan mixed with water to Lord Ganesha while chanting following Mantra.

   Chandanam Malayodbhutam Kasturyadi Samanvitam।
   Karodvartanakam Deva Grihana Parameshwara॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Chandanena Karodvartanam Samarpayami॥
 14. Tambula, Narikela and Dakshina Samarpan (ताम्बूल, नारिकेल एवं दक्षिणा समर्पण)
  • Tambula Samarpan (ताम्बूल समर्पण)

   Om Pugiphalam Mahadivyam Nagavallidalairyutam।
   Ela Churnadisamyuktam Tambulam Pratigrihyatam॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Mukha Vasarthamela Pugi Phaladi Sahitam Tambula Samarpayami॥
  • Narikela Samarpan (नारिकेल समर्पण)

   Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
   Tena Me Saphalavaptirbhavejjanmani Janmani॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Narikela Phalam Samarpayami॥
  • Dakshina Samarpan (दक्षिणा समर्पण)

   Hiranyagarbhagarbhastham Hema Bijam Vibhavasoh।
   Ananta Punya Phaladamatah Shantim Prayachchha Me॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Dravyam Dakshinam Samarpayami॥
 15. Neerajan and Visarjan (नीराजन एवं विसर्जन)
  • Neerajan/Aarti (नीराजन/आरती)
   After Tambula Arpan and Dakshina Samarpan, perform  after chanting following Mantra.

   Kadali Garbha Sambhutam Karpuram Tu Pradipitam।
   Arartikamaham Kurve Pashya Me Varado Bhava॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Karpura Neerajanam Samarpayami॥
  • Pushpanjali Arpan (पुष्पाञ्जलि अर्पण)

   Nanasugandhi Pushpani Yatha Kalodbhavani Cha।
   Pushpanjalirmaya Datto Grihana Parameshwara॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Mantra Pushpanjali Samarpayami॥
  • Pradakshina (प्रदक्षिणा)

   Now offer symbolic Pradakshina (circumambulate from left to right of Shri Ganesha) with flowers by chanting this Mantra.

    

   Yani Kani Cha Papani Jnatajnata Kritani Cha।

   Tani Sarvani Nashyanti Pradakshina Pade Pade॥

   Om Siddhi-Buddhi Sahitaya Shri Mahaganadhipataye Namah।
   Pradakshinam Samarpayami॥
  • Visarjan (विसर्जन)

   Now conclude Shri Ganesha Puja with Visarjan while chanting following Mantra.

   Avahanam Na Janami Na Janami Tavarchanam।
   Pujam Chaiva Na Janami Kshamasva Ganeshwara॥
   Anyatha Sharanam Nasti Tvameva Sharanam Mam।
   Tasmatkarunya Bhavena Rakshasva Vighneshwara॥
   Gatam Papam Gatam Dukham Gatam Daridraya Meva Cha।
   Agata Sukha Sampattih Punyachcha Tava Darshanat॥
   Mantrahinam Kriyahinam Bhaktihinam Sureshwara।
   Yatpujitam Maya Deva Paripurnam Tadastu Me॥
   Yadaksharapada Bhrashtam Matrahinam Cha Yadbhavet।
   Tatsarva Kshamyatam Deva Prasida Parameshwara॥

error: Content is protected !!