Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha Namaskara stotram

Ganesha Namaskara stotram

1.Ganesam, Ekadantham cha Herambham, Vighna Nayakam,
Lambodharam, soorpakarnam Gaja Vakthram, Guhagrajam

2.Ashtakhartham cha puthrasya srunu mathara hara priye,
Stotraanaam sara bhootham cha sarva vighna haram param.

3.Jnanartha vachako gascha nascha nirvana vachaka,
Thayor eesam para brahma ganesam pranamamyaham.

4.Yeka sabdha pradhanartho Danthascha bala vachaka,
Balam pradhaanam sarvasmaad Ekadantham namamyaham,

5.Dheenartha vachako hesacha rAmbha palaka vachaka,
Palakam dheena lokaanaam Herambham pranamamyaham.

6.Vipathi vachako Vighno nayaka khandanarthaka,
Vipath khandana karam tham prana may Vighna Nayakam .

7.Vishnu dathaischa naivedyair yasya lambham purodaram,
Pithra dathaischa vividham vandhe Lambodharam cha tham.

8.Soorpakarai cha yath karnou, vighna varana karakou,
SAmpadhou Jnana roopou cha soorpa karnou Namayaham.

9.Vishnu prasadam munina datham yan moordhni pushpakam,
Thad Gajendra mukham kantham Gajavakthram namayaham.

1

0.Guhyagre cha jathoyam aavirbhootho Haralaye ,
Vandhe Guhagrajam devam, sarva deva agra poojitham.

Phala sruthi

Yethan namashtakam Durge nana Shakthi yutham param,
Yethan namashtakam stotram nanartha sahitham shubham

TRisandhyam ya paden nithyam sa sukhi sarvadhaa jayi,
Thatho vighnaa palaayanthe vainatheya adhyadhoragha .

Ganeswara prasadena maha jnani bhaved druvam,
Puthrarthi labhathe puthram , bharyarthi kusalam sriyam

Maha jada kaveendrascha vidhyaavaamsa bhaved druvam,
Puthra thwam pasya vedhe thadhaa kopam cha na kuru.

error: Content is protected !!