Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha Manasa Pooja

Ganesha Manasa Pooja

Vignesa veeryani vichithrakaani,
Vandhee janair maagadakai smruthani,
Sruthwa samuthishta gajanana, thwam,
Brahme jaganmangalakam kurushwa., 1

Evam maya prathidha vigna raja,
Sachithena chothaya bahirganesa,
Tham nirgatham veekshya namanthi deva,
Shambwadhayo yogi mukhashtha daham., 2

Souchadhikam they parikalpayami,
Herambha vai dantha vishudhimevam,
Vasthrena samprokshya maukharavindam,
Devam sabhayam vinivesayami., 3

Dwijadhi sarvairabhi vanditham cha,
Sukhadhibhir modha sumodhakhadyai,
Sambhashya chalokya samuthitham tham,
Sumandapam kalpya nivesayami., 4

To the pavilion, which I made mentally.
Rathnai sudeepthai prathibimbhitham tham,
Pasyami chithena vinayakancha,
Ththrasanam rathna suvarna yuktham,
Sankalpya devam vinivesayami., 5

Sidhya cha budhya saha vigna raja,
Paadhyam kuru prema bharena sarvai,
Suvasithamneeramadho gruhaana,
Chithena dathancha sukhoshna bhavam., 6

Thatha suvasthrena ganesa padhou,
Samprakshya dhoorvadhibhir archayami,
Chithena bhava priya, deenabandho,
Mano vileenam kuruthe padabhje., 7

Karpoora kailadhi suvasi thanthu,
Sukalpitham thoyamadho grahana,
Aachamya thenaiva gajanana thwam,
Krupa kadakshena vilokayasu., 8

Pravaala muktha phala hatakaadhyair,
Susamskrutham hyanthara bhavakena,
Anarghyamarghyam saphalam kurushwa,
Maya pradatham gana raja dunde., 9

Sougandhya yuktham madhuparkamadhyam,
Sankalpitham bhava yutham grahana,
Punathamachamya vinayaka, thwam,
Bhakthamscha bhakthesa surakshayasu., 1

0

Suvasitham champaka jathikaadhyai,
Sthailam maya kalpithameva dunde,
Grahana thena pravimardhayami,
Sarvangamevam thava sevanaya., 11

Thadha sukhoshnena jalena chaha,
Maneka theertha hrythakena dundim,
Chithena shudhena cha snapayami,
Snanam maya datham adho grahana., 12

Thadha paya snanena chinthya bhava,
Sutheerthajam vigna hara praseedha,
Grahana chithena sukalpithanthu,
Thadho madhu snana madho jalasya., 13

Thatho grutha snanamapara vandhya,
Sutheerthajam vigna hara praseedha,
Grahana chithena sukalpithanthu,
Thatho madhu snanamadho jalsya., 14

Susharkara yukthamadho grahaana,
Snanam maya kalpithameva dunde,
Thatho jala jala snana maghapahanthu,
Vignesa maya bramam varayasu., 15

Suyakshapangasthamadho grahana,
Snanam paresadhipathe, thathascha,
Koumandali sambhavajam kurushwa,
Vishudhamevam parikalpithanthu., 16

Thasthu sukthair manasa ganesam,
Sampoojya dhoorvadhibir alpa bhavai,
Aapaa kairmandala bhootha brahma,
Naspathyakaisthamhyabishechayamai., 17

Thatha suvasthrena thu pronchanam thwam,
Grahana chithena maya sukalpitham,
Thatho vishudhena jalena dunde,
Hyachandamevam kuru vigna raja., 18

Agnou vishdhe thu grahana vasthre,
Hyanarghya moulye manasa maya they,
Dathe parichadhya nijathmadeham,
Thabhyam mayuresa, janamscha palaya., 19

Chithena datham sukham uthareeyam,
Grahana bhakthaprathipalaka, thwam,
Aachamya vignesa, punasthadhaiva,
Namo yadha tharaka samyuthanthu., 20

Yagnopavetham triguna swaroopam,
Souvarnamevam hyahi nadha bhootham,
Bhavena datham gananadha, Thathwam,
Grahana bhkthodruthi Karanaya., 21

Aachama mevam manasa pradatham,
Kurushwa shudhena jalena Dunde,
Punascha koumandalkena pahi,
Viswam prabho khelakaram sada they., 22

Udhya dinesaabhamadho grahana,
Sindhoorakam they manasa pradatham,
Sarvanga samlepana maadharadwai,
Kurushwa Herambha cha thena poornam., 23

Sahasra seersham manasa maya thwam,
Datham kirretam thu suvarna jamvai,
Aaneka rathnai khachitham grahana,
Brahmesa they masthaka shobhanaya., 24

Vichithra rathnai kanakena Dunde,
Yuthani chithena maya paresa,
Dathani nana pada kundalani,
Grahana soorpa sruthi bhooshanani., 25

Sunda vibhooshanartha manantha khelin,
Suvarnajam kanchukamaagrahana,
Rathnaischa yuktham maya ya,
Datham prabho, thath saphalam kurushwa., 26

Suvarna rathnaischa yuthani Dunde,
Sadaika danthabharanani kalpya,
Grahana choodakruthaye paresa,
Dathani danthasya cha shobhanartham., 27

Rathnai suvarnena kruthani thani,
Grahana chatwari maya prakalpya,
Sambhooshaya thwam katakana Nadha,
Chathurbhujeshu hyaja, vigna haarin., 28

Vichithra rathnai khachitham suvarna,
Sambhoothakam gruhya maya pradatham,
Thadanguleeshwanguleekam Ganesa,
Chithena samshobhaya thath Paresa., 29

Vichithra rathnai khachithaani Dunde,
Keyoorakanihyadha kalpithani,
Suvarnajaani pramadhadhinadha,
Grahana dathani thu baahooshu thwam., 30

Pravala mukthaa phala rathnajaisthwam,
Suvarna soothraischa grahana kande,
Chithena datha vividhascha mala,
Oroodhare shobhaya vignaraja., 31

Chandram lalate, gana nadha poornam,
Vrudhi kshyabhyanthu, viheenamadhyam,
Samshobhaya thwam varasamyutham they,
Bhaktha priyathwam prakate kurushwa., 32

Chinthamanim chinthithadham paresa,
Hruddesagam jyothirmayam kurushwa,
Manim sadananda sukha pradancha,
Vignesa dheenarthadha, palayaswa., 33

Nabhou phaneesancha sahasra seersham,
Samveshtanenaiva Ganthinadha,
Bhaktham subhooshamkuru bhooshanena,
Vara pradhanam saphalam paresa., 34

Kati thate rathna suvarna yuktham,
Kancheemsurathnena cha dharayami,
Vignesajyothir ganadheepaneem they,
Praseedha bhuktham kuru maam dayabdhe., 35

Herambha, they rathna suvarna yukthe,
Sunoopure manjareeke thadaiva,
Sukinkini nadha yuthe subudhya,
Supadhyo shobhaya may pradathe., 36

Ithyadhi nana vidha bhooshanaani,
Thavechchaya manasa kalpithani,
Saabhooshayaamyeva thwadangakeshu,
Vichitha dathu prabhavani, Dunde., 37

Suchandanam ratham amogha veeryam,
Sugarshitham hyashtaka gandha mukyai,
Yuktham maya kalpithameka dantha,
Grahana they thwanga vilepanartham., 38

Liptheshu vaichithrya madhashtagandai,
Rangeshu they aaham prakaaromi chithram,
Praseeda chithena vinayaka, thwam,
Thatha suraktham ravimeva phaale., 39

Gruthena vai kumkumukena rakthaan,
Suthandulamsthe parikalpayami,
Phale ganadhyaksha, grahana pahi,
Bhkthan subhaktha priya deena bandho., 40

Grahana bho champaka mala theeni,
Jala pankajani sthala pankajani,
Chithena dathani cha mallikani,
Pushpani nana vidha vrukshajani., 41

Pushpopari thwam manasa grahana,
Herambha, mandara saami dalani,
Maya suchithena cha kalpithani,
Hyaparakani, pranavakruthe thu., 42

Dhoorvankuraan vai manasa pradatham,
Sthripancha pathrair yuthakamscha snigdhan,,
Grahana Vigneswara, sankhyaya thwam,
Heenamscha sarvopari vakra thunda., 43

Dasangabhootham manasa maya they,
Dhoopam pradatham, gana raja, Dunde,
Grahana sourabhyakaram Paresa,
Sidhya cha Budhya saha Bakthapala., 44

Dheepam suvarthya yuktham aadarathe,
Datham maya manasakam, Ganesa,
Grahana nana vidhajam grudhadhi,
Thailadhi sambhotham amogha drushti., 45

Bhojyam thu lehyam Ganaraja, peyam,
Choshyam cha nana vidha shad rasadyam,
Grahana naivedhyamadho maya they,
Sukalpitham pushtipathe mahathman., 46

Suvasitham bhojana Madhya bhaga,
Jalam maya dathamadho grahana,
Kamandalustham manasa Ganesa,
Pibasawa viswadhika trupthikarin., 47

Thadha karodwarthanakamgrahana,
Sougandhayuktham mukha marjanaya,
Suvasasithenaiva sutheerthajena,
Sukalpitham nadha grahana Dunde., 48

Punastha aachamya suvasithancha,
Datham maya theertha jalam pibaswa,
Prakalpya Vignesa, thatha param they,
Samprojanam hastha mukhe karomi., 49

Drakshadi rambha phala choothakani,
Garjoora karkaduka dadimani,
Suswadhayukthani, maya prakalpya,
Grahana dathani phalani Dunde., 50
.
Punarjalenaiva karadhikam they,
Samkshalayeham manasa Ganesa,
Suvasitham thoyamadho pibaswa,
Maya pradatham manasa paresa., 51

Ashtanga yuktham Gananadha, datham,
Thamboolakam they manasa maya vai,
Grahana vigneswara bhava yuktham,
Sada sakruthunda vishodhanartham., 52

Thatho maya kalpithake Ganesa,
Mahasane, rathna suvarna yukthe,
Mandara koorpasaka yuktha vasthrai-
Ranarghya samchadhithake praseedha., 53

Thathasthwadheeyam charanam paresa,
Sampoojayami manasa yadavath,
Naanopacharai parama priyaisthu,
Thwat preethikamo ahamanadha bandho., 54

Grahana Lambodara, dakshinam they,
Hyasankhyabhoothaam manasa pradathaam,
Souvarna mudhradhika mukhya bhavaam,
Pahi prabho viswamidham Ganesa., 55

Rajopacharan vividhan grahana,
Hasthyaswachathradhikamadharadwaou,
Chithena dathan Gana nadha, Dunde,
Hyapara samkhyan sthirajangamasthe., 56

Daanaya nana vidha roopakamsthe,
Rahana dathan manasa maya vai,
Padarthabhoothan sthirajangamamscha,
Herambha, maam tharaya moha bhavath., 57

Mandhara pushpani sameedalani,
Dhoorvankuramstho manasa dadami,
Hermbha, Lambhodhara, Dheenapala,
Grahana bhaktham kuru maam padhe they., 58

Thatho haridhra mahiramgulalam,
Sindhoorakam they parikalpayami,
Suvasitham vasthu vasa bhoothair,
Grahana brahmeswara shobhanartham., 59

Thatha sukhadhyaa shiva Vishnu mukhyaa
Indradaya sesha mukahasthadanye,
Muneendrakaa sevaka bhava yuktha,
Sabhashivastham pranamathi Dundeem., 60

Vamangake shakthiyutha Ganesam,
Sidhisthu nana vidha sidhibistham,
Athyantha bhavena susevathe thu,
Maya swaroopam paramartha bhootha., 61

Ganeswaram Dakshinabhaga samstha,
Budhi kalabischa subodhikapi,
Vidhyabhirevam bhajathe paresam,
Mayasu sankhya pradha chitha roopa., 62

Pramodhamodadaya prushta bhage,
Ganeswaram bhavayutha bhajanthe,
Bhaktheswaraa mudgala shambhu mukhya,
Sukhadayasthan sma puro bhajanthe., 63

Gandharva mukhya madhuram jaguscha,
Ganesa geetham vivida swaroopam,
Nruthyam kalayukthamadho purastha,
Chakrasthadhaa hyapsaraso vichithram., 64

Ithyadhi nana vidhabhava yukthai,
Samsevitham Vignapathim bhajami,
Chithena dhyathwathu niranjanam vai,
Karomi nana vidha dheepa yuktham., 65

Chathurbhujam pasadaram ganesam
Druthankusam danthayutham thamevam,
Trinethrayuktham thwabhayankaram,
Tham mahodaram chaikaradham Gajasyam., 66

Sarpopaveetham Gajakarnadharam,
Vibhoothibhi sevitha pada padmam,
Dhyaye Ganesam vividha prakaraii,
Supoojitham shakthiyutham paresam., 67

Thatho japam vai manasa karomi,
Swamoola manthrasya vidhanayuktham,
Asankhya bhootham ganarajahasthe,
Samarpyaamyeva grahana Dunde., 68

Aarathrikam karpoorakadhi bhootha,
Maparadheepam prakaromi poornaam,
Chithena Lambodara thaam grahana,
Hyagnadwanthagaharam nijaanaam., 69

Vedeshu vaigneswarakai sumanthrai,
Sammanthritham pushpa dalam prabhootham,
Grahana chithena maya pradatha,
Maparavruthya thwadha manthra pushpam., 70

Aaparavruthya sthuthimekadantha,
Grahana chithena kruthaam Ganesa,
Yuktham sruthi smarthabhavai puranai,
Sthavai paresadhipathe maya hey., 71

Pradakshina manasa kalpidastha,
Grahana Lambodhara bhava yuktho,
Sankhyaviheenaa, vivida swaroopa,
Bhakthan sada raksha bhavarna vadhwai., 72

Nathim thatho Vignapathe Grahana,
Sashtangakasyam vivida swaroopam,
Sankhya viheenam manasa krutham they,
Sidhya cha Budhya paripalayasu., 73

Nyunathiriktham thu maya Kruthanchetha
Darthamanthe manasa grahana,
Dorvanguraam vignapathe pradathan,
Sampoornamevam kuru poojanam may., 74

Kshamaswa Vignadhipathe Madeeyaan,
Sadaparadhaan vivida swaroopaan,
Bhakthim maddeyaam saphalaam kuruswa,
Sambrarthyami manasa ganesa., 75

Thatha prasannena Gajananena,
Datham prasadam sirasebhi vandhya,
Swamasthake tham paridarayami,
Chithena Vigneswara manathosmi., 76

Uthaya vigneswara evamasmad,
Gathasthathawanthara dhana shakthya,
Shivadayastham prani pathya sarve,
Gatha suchinthnena cha chinthaymi., 77

Sarvan namaskruthya thathohameva,
Bhajami chithena ganadhipam tham,
Swasthanamagathya mahanubhavair,
Bhakthair ganesasya cha khelayami., 78

Evam trikaleshu ganadhipam tham,
Chithena nithyam paripoojayami,
Thenaiva thushta pradothu bhavam,
Vigneswaro bhakthi mayam thu mahyam., 79

Ganesa padhodhaka panakancha,
Uchishta gandhasya sulepanam thu,
Nirmalya sandharanakam subhojyam,
Lambodarasyasthu hi bhuktha sesham., 80

Yam yangaromyeva thadeva deeksha,
Ganeswarasyasthu sada Ganesa,
Praneedha nithyam thava pada bhaktham,
Kurushwa maam brahmapathe dayalo., 81

Thathsthu sayyam parikalpayami,
Mandara koorpasaka vasthra yuktham,
Suvasa pushpadibir architham they,
Grahana nidhram kuru vigna Raja., 82

Gathwa swa vasancha karomi nidhram,
Dhyathwa hrudhi brahmapathim thadheeya., 83
After seeing him, sleep comfortably,

Mahyancha thenaiva kruthatha roopo,
Bhavami bhakthee rasalala soham., 84

Ya yetham manasee poojam karishyati narothama,
Patishyathi sada sopi ganapathyo bhvishyathi., 85

Sravishyathi yo marthya sroshyathe bhava samyutha,
Sa kramena maheepala brahma bhootho bhavishyathi., 86
.
Yam yamichathi tham tham vai saphalam thasya jayathe,
Anthe swanandaga sopi yogi vandhyo bhavishyathi., 87

error: Content is protected !!