Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganesha Bahya Pooja

Ganesha Bahya Pooja

Chathur bahum trinethrancha gajaasyam rakthavarnakam,
Pasangusadhi samyuktham mya yuktham prachinthayeth., 1

Agascha brahmanaam nadha sura asura varjitha,
Sidhi budhyadhi samayuktha, Bhakthi grahana lalasa., 2

Kruthartho aham kruthartho aham thavagamanatha Prabho,
Vignesanugrheethoham saphalo may abhavath., 3

Rathna simhasanam swamin grahana gana nayaka,
Thathopavisya Vignesa, Raksha bhakthan Viseshatha., 4

Suvasithabhiradhbhischa pada prakshalanam Prabho,
Seethoshnambha karomi they grahana padhyamuthamam., 5
.
Sarva theertha hrutham thoyam suvasitham suvasthubhi,
Aachamam cha thu they naiva kurushva Gana Nayaka., 6

Rathna pravala mukthadhyai ranarghaisamskrutham Prabho,
Arghyam grahana Herambha dwiradanana thoshakam., 7

Dadhi Madhu grathair yuktham Madhu parkam Gajanana,
Grahana Bhava samyuktham maya datham namosthuthe., 8

Padhye cha Madhu parke cha snane, vastropadharane,
Upaveethe bhojananthe purachamanam kuru., 9
,
After bath and after wearing of the new cloths.
Champakadhair Ganadhyaksha, vasitham thailamuthamam,
Abhyangam kuru sarvesa,, Lambhodhara namosthuthe., 1

0

Yaksha kardhama khadyaicha, Vignesa, Bhaktha Vathsala,
Udhwarthanam kurushwa thwam, Herambha paramarthavith., 11

Nana theertha jalai Dunde, sukhoshna bhava roopakai,
Kamadaloodhbhavai snanam maya kuru samarpithai., 12

Kamadhenu samudbhootham paya parama paavanam,
Thena snanam kurushwe thwam herambha paramathmavith., 13

Panchamruthanam madhye thu jalai snanam puna puna,
Kuru thwam sarva theerthabho gangadhibhya samahithai., 14
,
Dhadhi dhenu payodbhutham malapaharanam param,
Grahane snana karyartham, Vinayaka dhayanidhe., 15

Dhenu samudbhavam Dunde, gratham santhosha karakam,
Maha malaa paghathordham, thena snanam kuru prabho., 16

Saaragham samskrutha, poornam Madhu Madhu rasodhbhavam,
Grahana snana karyartham, vInayaka namosthuthe., 17
.
Ikshu danda samudh bhoothaam sarkaram mala naasineem,
Grahana Gana Nadha thwam thayaa snanam samachara., 18

Yaksha kardhama kaadhyaischa snanam kuru Ganeswara,
Aadhyam mala haram shudha, sarva sougandhi karakam., 19

Thadho gandhaksharaadheem scha durvanguraan gajanana,
Samarpayami swathpamsthwam, grahana Parameshwara., 20

Brahmanaspathya sookthaischa hyeka vimsathi vaarakai,
Abhishekam karomi they, grahana dwirdhanana., 21

Thatha aachamanam Deva sthavasitha jalena cha,
Kurushwa gana nadha thwam sarva theertha bhavena cha., 22

Vasthra yugmam grahana thwamanrghyam raktha varnakam,
Loka lajjaharam chaiva Vigna raja Namosthuthe., 23

Uthareeyam suchithram vai namaskarangitham yadha,
Grahana sarva sidheesa, maya datham subhakthitha., 24

Upaveetham ganadhyaksha, grahana cha Thatha param,
Trigunyamaya roopanthu pranava grandhi bandhanam., 25

Thatha sindhoorakam deva grahana gana nayaka,
Anga lepana bhavartham sadananda vivardhanam., 26

Ashta gandha samayuktham gandham raktham Gajanana,
Dwadasangeshu they Dunde lepayami suchithravath., 27
.
Raktha chandana samayukthanadhava kumkumairyudhan,
Akshathan Vigna raja, thwam grahana phala mandale., 28

Champakadhi suvrukshebhya sambruthani Gajanana,
Pushpani sami mandhara doorvadheeni grahana cha., 30

Dasanga guggulum dhoopam sarva soubha karakam,
Grahana thwam maya datham, Vinayaka mahodhara., 31

Nanajathi bhavam dheepam grahana Gana Nayaka,
Agnana malajam dosham harantham jyothi roopakm., 32

Chathurvidhanna sampannam madhuram laddukadhikam,
Naivedhyam they maya datham bhojanam kuru Vignapa., 33

Suvasitham grahanedham jalam theetha samahrutham,
Bhukthi madhye cha panartham, deva devesa they nama., 34

Bhojanande karodwartham yaksha kardhamakena cha,
Kurushw thwam Ganadhyaksha, pibha thoyam suvasitham., 35

Dadimam garjuram draksham rambhadheeni phalanivai,
Grahana deva devesa, nana madhurakani thu., 36
s.
Ashtangam deva thambolam grahana nakhavasanam,
Askruth Vigna raja thwam maya datham Viseshatha., 37

Dakshinaamn kanchanaadyanthu nana dathu samudbhavam,
Rathnadhyair samyuktham Dunde, Grahana, sakala Priya., 38

Rajopacharakadhyani grahana gana nayaka,
Dhanaani thu vichithrani maya dahani Vignapa., 39

Thatha aahbharanam thehamarpayami vidhanatha,
Upachareair vividhaischa thena thushto bhava prabho., 40

Thatha Durvanguaran Dundee ka vimsathi sankhykan,
Grahana nyuna sidhyartham bhaktha vathsalya karanath., 41

Nana dheeepa samayuktham neerajanam Gajanana,
Grahana Bhava samyuktham Sarvagnadhi nasana., 42

Gananaam thwidhi manthrasya japam sahasrakam param,
Grahana gana nadha, thwam sarva sidhi pradho bhava., 43

Aarthikyancha sukarpooram nana deepamayam yadha,
Grahana jyothishaam naadha, tthadha neerajayamyaham., 44

Padyosthe thu chathwari nabhou dwe vadane prabho,
Ekam thu sapthavaaram vai sarvangeshu neerajanam., 45

Chathurveda bhavai manthrai ganapathyair gajanana,
Manthrithani grahana thwam pushpa pathrani Vighnapa., 46
.
Pancha prakarakai sthothrai ganapathyair Ganathipa,
Sthoumi thwam thena santhushto bhava bhakthi pradhayaka., 47

Ekavimasathi samkhyam vaa trisankhyam vaa gajanana,
Pradakshinyam grahana thwam Brahman brahmesa bhavana., 48

Sashtangam pranathim nadha ekavimsathi sammithaam,
Herambha sarva poojya thwam grahana thu maya kruthaam., 49

Nyunaathiriktha bhavartham kinchid doorvanguram prabho,
Samarppayami thena thwam grahana thu maya krutham., 50

Thwaya datham swahasthenanirmaalyam chinthyamyaham,
Shikhaaym dharayaamyeham sadaa sarva padanchathath., 51

Aapraadhana samkhyaatham, kshamaswa gana nayaka,
Bhaktham kurucha maam Dunde, thava pada priyam sadaa., 52

Thwam matha, thwam pitha may vai suhruthsambandhikadaya,
Thwame kula devascha sarvam thwam may na samsaya., 53

Jagrath swapna sushupthibir deha vaang manasai krutham,
Samsargikena yath karma Ganesaya samarpaye., 54

Bahyam nana vidham papam mahogram thallayam vrajeth,
Ganesa pada theerthasya masthake dharanaath kila., 55

Padhodhakam ganesaya peetham narena thath kshanath,
SArvanthargathajam papam nasyathi gananathigam., 56

Ganesouchishta gandham vai dwadasangeshu charchayeth,
Ganesa thulya roopa sa darsanath sarva paap haa., 57

Adhavocchishta gandham thu no chethathra vidhim chareth., 58
Dwadasangeshu vignesam nama manthrena charchayeth,

Thena sopi Ganesena samo bhavathi bhoothale., 59

Moordhni ganeswaram chadhou, lalate Vigna nayakam,
Dakshine karna mole thu Vakrathundam samarchaye., 60

Vamekarna mole vai caikadantham samarchaye,
Kande Lambodharam devam hrudhi chinthamanim thadha., 61

Bahou dakshinake chaiva Herambham vama Bhuje,
Vikatam Nabhi dese thu vinayakam samarchaye., 62

Kukshou Dakshina Gayanthu mayuresam samachye,
Vama kukshou gajasyaam vai prushte swanandavasinam., 63

Sarvange lepanam sastham chithrathamashta gandhakai,
Ganesaanaam viseshena sarva bhadrasya karanath., 64

Thayochishtanthu naivedhye ganesasya bhunajmyaham,
Bhkthi mukthi pradham poornaam nana papa nikrunthanam., 65

Ganesayasmaranenaiva smaromi kala gandanam,
Ganapathyascha samvaasa sadaasthume Gajanana., 66

error: Content is protected !!