Breaking News
Home / Mantras / Ganesha / Ganapathi Atharva Seersha Stotram

Ganapathi Atharva Seersha Stotram

Om Namasthe Ganapathaye
Thwameva prathyaksham thathwamasi
Thwameva kevalam karthasi.
Thwameva kevalam Dharthasi
Thwameva Kevalam Harthasi

Thwameva sarvam khalvidam brahmasi,
Thwam sakshath athmasi nithyam.

Hritham Vachmi. Sathyam Vachmi.

Ava thwam maam. Ava vaktharam.
Ava srotharam. Ava datharam.
Ava dhatharam, Ava noochana mava sishyam.
Ava paschathath Ava purasthath
Ava utharotharath. Ava dakshinathath.
Ava chordhwathath. Ava adharathath.
Sarvatho maam pahi, pahi samanthath.

Thwam vangmayathwam chin maya.
Thwam aananda mayathwam brahma maya.
Thwam sachidananda adwithiyosi.
Thwam prathyaksham brahmasi,

Sarva Jagad idham thwatho jaayathe.
Sarva Jagad idham thwatha sthishtathi.
Sarva Jagad idham thwayee laya meshyathi.
Sarva jagad idham thwayee prathyethi,
Thwam bhoomir aapo analo anilo nabha.
Thwam chathwari vak padhani.

Thwam gunathrayatheetha, thwam avastha thrayatheetha,
Thwam deha thrayatheetha, thwam kala thrayatheetha,
Thwam moola dhara sthitho aasi nithyam,
Thwam shakthi thrayathmaka,
Thwam yogino dhyayathi nithyam,
Thwam brahma thwam vishnusthwam,
Rudhrasthwam, indrasthwam, agnisthwam,
Vayusthwam sooryasthwam chandramasthwam,
Brahma bhoorbhuva swarom.

Ganadhim poorvamucharya varnadhi thadanantharam,
Anuswara para thara. Ardhendhulasitham,
Tharena rhidham, yethathwa manu swaroopam,
Gakara poorva roopa, akaro Madhyama roopam,
Anuswaraschanthya roopam, bindhur uthara roopam,
Nadha sandhanam samhitha sandhi,
Saisha Ganesa vidhya ganaka rishi,
Nichrud gayathri chanda, Ganapathi devatha,
Om Gam ganapathaye Nama.

Yeka danthaya vidmahe, vakrathundaya dheemahi,
Thano danthi prachodayath.

Yethad adharva seersha yoadheethe,
sa brahma bhoothaya kalpathe,
Sa sarva vignair bhadyathe,
sa sarvatha sukhamedhathe,
Sa pancha maha papath pramuchyathe.

Pratharadhiyano rathrikrutham papam nasyathi,
Sayampratha prayunjano papo bhavathi,
Sarvathra dhyano apavignio bhavathi,
Dharmartha Kama moksham cha vindathi.

Idham adharvaseersha masishyaya na dheyam,
Yo yadhi mohad dhasyathi sa papeeyan bhavathi,
Sahasravarthanath yam yam kamam adheethe,
Tham thamanena sadhayeth.

Chathurthyam sanan japathi sa vidhyavan bhavathi,
Ithyadharvana vakyam
Brahmadyavaranam vidhyath na vibhothi kadhachanethi.

Yo dhurvankurai sa vaisravanopamo bhavathi,
Yo lajair yajathi sa yasovan bhavathi, sa medhavan bhavathi,
Yo modhaka sahasrena yajathi sa vanchitha phalam avapnothi,
Sa sajyasamibdhir yjathi sa sarva labeth sa sarva labeth.

Ashto brahmanan samyagra grahayithwaSoorya varchaswi Bhavathi,
Soorya grahe maha nadhyam prathi masam nidhou, va japthwa sidha manthro bhavathi,
Maha vignath pramuchathe Maha doshath pramuchyathe, maha apath pramuchyathe,
Sa sarva vidh bhavathi sa sarva vidh bhavathi sa yevam veda Ithyupanishad.

Om sahana avathu sahanou bhunakthu,
Saha veeryam karava vahai,
Thejaswinad adhethamasthu ma vidhishavahai.

error: Content is protected !!