Breaking News
Home / sahasranamas / GAKARADI GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM

GAKARADI GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM

GAKARADI GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM

Ganapati stotram is most effective stotram for pleasing the god Ganapati.By chanting  this stotram daily in home will get Ganapati anugraha.It bring prosperity and healthy life.It removes all obstacles in work.

 

asya shrI gaNapati gakArAdi sahasranAma-mAlA-mantrasya |
durvAsA ruShih | anuShTup Chandah | shrI gaNapatirdEvatA | gaM bIjaM | svAhA
shaktih | glauM kIlakaM | mama sakalAbhIShTa-siddhyarthE japE viniyOgah ||
|| karanyAsah||
om anguShThAbhyAM namah | shrIM tarjanIbhyAM namah | hrIM
madhyamAbhyAM namah | krIM anAmikAbhyAM namah | glauM
kaniShThikAbhyAM namah | gaM karatalakarapruShThAbhyAM namah | evaM
hrudayAdinyAsah | athavA ShaDdIrnabhAjAgamitibIjEna karanganyAsah ||
|| dhyAnam ||
oMkAra sannibham-ibhAnanam-indubhAlaM muktAgra-bindumamaladyutimEkadantam |
lambOdaraM kalacaturbhujamAdidEvaM dhyAyEnmahAgaNapatiM
matisiddhikAntam ||

stotram 

oum gaNEshvarO gaNAdhyakShO gaNArAdhyO gaNapriyah|
gaNanAthO gaNasvAmI gaNEshO gaNanAyakah|| 1

||
gaNamUrtirgaNapatirgaNatrAtA gaNaMjayah |
gaNapO atha gaNakrIDO gaNadEvO gaNAdhipah || 2 ||
gaNajyEShThO gaNashrEShThO gaNaprEShThO gaNAdhirAT |
gaNarAD gaNagOptAh gaNAngO gaNadaivatam || 3 ||
gaNabandhurgaNasuhrad gaNAdheeshO gaNaprathah |
gaNapriyasakhah shAshvad gaNapriyasuhrat tathA || 4 ||
gaNapriyaratO nityaM gaNapreetivivardhanah |
gaNamaNDalamadhyasthO gaNakEliparAyaNah|| 5 ||
gaNAgraNIrgaNEshAnO gaNagItO gaNOcChrayah |
gaNyO gaNahitO garjadgaNasEnO gaNOddhatah || 6 ||
gaNabhItipramathanO gaNabhityapahArakah |
gaNanArhO gaNaprauDhO gaNabhartA gaNaprabhuh || 7 ||
gaNasEnO gaNacharO gaNapragyO gaNaikarAt |
gaNAgryO gaNanAmA cha gaNapAlanatatparah || 8 ||
gaNajidgaNagarbhasthO gaNapravaNamAnasah |
gaNagarvaparIhartA gaNO gaNanamaskrutah || 9 ||
gaNArcitAnghriyugaLO gaNarakShaNakrut sadA |
gaNadhyAtO gaNagururgaNapraNayatatparah || 10 ||
gaNAgaNaparitrAtA gaNAdhiharaNOddhurah |
gaNasEturgaNanutO gaNakEturgaNAgragah || 11 ||
gaNahEturgaNagrAhI gaNAnugrahakArakah |
gaNAgaNAnugrahabhUrgaNAgaNavarapradah || 12 ||
gaNastuto gaNaprANO gaNasarvasvadAyakah |
gaNavallabhamUrtishcha gaNabhUtirgaNEstadah || 13 ||
gaNasaukhyapradAtA cha gaNaduhkhapraNAshanah |
gaNaprathitanAmA cha gaNAbhIShTakarah sadA|| 14 ||
gaNamAnyO gaNakhyAtO gaNavitO gaNOtkaTah |
gaNapAlO gaNavarO gaNagauravadAyakah || 15 ||
gaNagarjitasantushTO gaNasvacChandagah sadA |
gaNarAjO gaNashrIdO gaNAbhayakarah kShaNAt || 16 ||
gaNamUrdhAbhishiktashca gaNasainyapurassarah |
guNAtItO guNamayO guNatrayavibhAgakrut || 17 ||
guNI guNAkrutidharO guNashAlI guNapriyah |
guNapUrNO guNAmbhOdhirguNabhAg guNadUragah || 18 ||
guNAguNavapurgauNasharIrO guNamaNDitah |
guNastraShTA guNEshAnO guNEshO atha guNEshvarah || 19 ||
guNasraShTajagatsanghO guNasanghO guNaikarAT |
guNapravruShTO guNabhUrguNIkrutacharAcharah || 20 ||
guNapravaNasantuShTO guNAhInaparAnmukhah |
guNaikabhUrguNashrEShThO guNajyEShThO guNaprabhuh || 21 ||
guNAgyO guNasaMpUjyO guNaikasadanaM sadA |
guNapraNayavAn gauNaprakrutirguNabhAjanam || 22 ||
guNipraNatapAdAbjO guNigItO guNOjjvalah |
guNavAn guNasampannO guNAnanditamAnasah || 23 ||
guNasanchArachaturO guNasanchayasundarah |
guNagaurO guNadharO guNasaMvartachetanah || 24 ||
guNakrudguNabhrunnityaM guNAgryO guNapAradruk |
guNaprachArI guNayug guNAguNavivEkakrut || 25 ||
guNAkarO guNakarO guNapravaNavardhanah |
guNagUDhacharO gauNasarvasaMsArachEShTitah || 26 ||
guNadakShiNasauhArdO guNalakShaNatattvavit|
guNahArI guNakAlO guNasaMghasakhah sadA || 27 ||
guNasaMskrutasaMsArO guNatattvavivEchakah |
guNagarvadharO gauNasukhaduhkhOda
guNAdhIShO guNalayO guNavIkShaNalAlasah |
guNagauravadAtA cha guNadAtA guNapradah || 29 ||
guNakrudguNasaMbandhO guNabhrudguNabandhanah |
guNahrudyO guNasthAyI guNadAyI guNOtkaTah || 30 ||
guNachakradharO gauNAvatArO guNabAndhavah |
guNabandhurguNapragyO guNapragyO guNAlayah || 31 ||
guNadhAtA guNaprAnO guNagOpO guNAshrayah |
guNayAyI guNAdhAyI guNapO guNapAlakah || 32 ||
guNAhrUtatanurgauNO gIrvANO guNagauravah |
guNavatpUjitapadO guNavatprItidAyakah || 33 ||
guNavadgItakIrtishcha guNavadbaddhasauhrudah |
guNavadvaradO nityaM guNavatpratipAlakah || 34 ||
guNavadguNasantuShTo guNavadrachitastavah |
guNavadrakShaNaparO guNavatpraNayapriyah || 35 ||
guNavachchakrasaMchArO guNavatkIrtivardhanah |
guNavadguNachittasthO guNavadguNarakShakah || 36 ||
guNavatpOShaNakarO guNavacChatrusUdanah |
guNavatsiddhidAtA cha guNavadgauravapradah || 37 ||
guNavatpravaNasvAntO guNavadguNabhUShaNah |
guNavatkulavidvEshivinAshakaraNakShamah || 38 ||
guNistutaguNO garjapraLayAMbudanihsvanah |
gajO gajapatirgarjadgajayuddhavishAradah || 39 ||
gajAsyO gajakarNO atha gajarAjO gajAnanah |
gajarUpadharO garjadgajayUthOddhuradhvanih || 40 ||
gajAdhIShO gajAdharO gajAsurajayOddhurah |
gajadantO gajavarO gajakuMbhO gajadhvanih || 41 ||
gajamAyO gajamayO gajashrIrgajagarjitah |
gajAmayaharO nityaM gajapuShTipradAyakah || 42 ||
gajOtpattirgajatrAtA gajahEturgajAdhipah |
gajamukhyO gajakulapravarO gajadaityahA || 43 ||
gajakEturgajAdhyakShO gajasEturgajAkrutih |
gajavandyO gajaprANO gajasEvyO gajaprabhuh || 44 ||
gajamattO gajEShAnO gajEShO gajapungavah |
gajadantadharO gunjanmadhupO gajavEShabhrut || 45 ||
gajacChannO gajAgrasthO gajayAyI gajAjayah |
gajarADgajayUthasthO gajaganjakabhanjakah || 46 ||
garjitOgyitadaityAsurgarjitatrAtavistapah |
gAnagyO gAnakushalO gAnatattvavivechakah || 47 ||
gAnashlAghI gAnarasO gAnagyAparAyaNah |
gAnAgamagyO gAnAngO gAnapravaNachetanah || 48 ||
gAnakrudgAnachaturO gAnavidyAvishAradah |
gAnadhyEyO gAnagamyO gAnadhyAnaparAyaNah || 49 ||
gAnabhUrgAnashIlashcha gAnashAlI gatashramah |
gAnavigyAnasaMpannO gAnashravaNalAlasah || 50 ||
gAnayattO gAnamayO gAnapraNayavAn sadA |
gAnadhyAtA gAnabuddhirgAnOtsukamanAh punah || 51 ||
gAnOtsukO gAnabhUmirgAnasImA guNOjjvalah |
gAnangagyAnavAn gAnamAnavAn gAnapEshalah || 52 ||
gAnavatpraNayO gAnasamudrO gAnabhUShaNah |
gAnasindhurgAnaparO gAnaprANO gaNAshrayah || 53 ||
gAnaikabhUrgAnahruShTO gAnachakShurgAnaikadruk|
gAnamattO gAnaruchirgAnavidgAnavitpriyah || 54 ||
gAnAntarAtmA gAnADhyO gAnabhrAjatsabhah sadA |
gAnamayO gAnadharO gAnavidyAvishOdhakah || 55 ||
gAnAhitaghrO gAnEndrO gAnalInO gatipriyah |
gAnAdhIshO gAnalayO gAnAdhArO gatIshvarah || 56 ||
gAnavanmAnadO gAnabhUtirgAnaikabhutimAn |
gAnatAnatatO gAnatAnadAnavimOhitah || 57 ||
gururgurudarashrONir-gurutattvArthadarshanah |
gurustutO guruguNO gurumayO gurupriyah || 58 ||
gurukIrtirgurubhujO guruvakShA guruprabhah |
gurulakShaNasaMpannO gurudrOhaparAnmukhah || 59 ||
guruvidyO guruprANO gurubAhubalOchChrayah |
gurudaityaprANaharO gurudaityApahArakah || 60 ||
gurugarvaharO guhyapravarO gurudarpahA |
gurugauravadAyI cha gurubhItyapahArakah || 61 ||
gurushuNDO guruskandhO gurujanghO guruprathah |
gurubhAlO gurugalO gurushrIrgurugarvanut || 62 ||
gurUrugurupInAMsO gurupraNayalAlasah |
gurumukhyO gurukulasthAyI guruguNah sadA || 63 ||
gurusaMshayabhEttA cha gurumAnapradAyakah |
gurudharmasadArAdhyO gurudharmanikEtanah || 64 ||
gurudaityakulacChEttA gurusainyO gurudyutih |
gurudharmAgragaNyO atha gurudharmadhurandharah |
gariShThO gurusantApasamanO gurUpujitah || 65 ||
gurudharmadharO gauradharmAdharO gadApahah |
gurushAstravichAragyO gurushAstrakrutOdyamah || 66 ||
gurushAstrArthanilayO gurushAstrAlayah sadA |
gurumantrO gurushrEShThO gurumantraphalapradah || 67 ||
gurustrIgamanOddAma-prAyashchittanivArakah |
gurusaMsArasukhadO gurusaMsAraduhkhabhit || 68 ||
gurushlAghAparO gaurabhAnukhaNDAvataMsabhrut |
guruprasannamUrtishcha gurushApavimOchakah || 69 ||
gurukAntirgurumayO gurushAsanapAlakah |
gurutantrO gurupragyO gurubhO gurudaivataM || 70 ||
guruvikramasanchArO gurudrugguruvikramah |
gurukramO guruprEShThO gurupAkhaNDakhaNDakah || 71 ||
gurugarjitasaMpUrNabrahmANDO gurugarjitah |
guruputrapriyasakhO guruputrabhayApahah || 72 ||
guruputraparitrAtA guruputravarapradah |
guruputrArtishamanO guruputrAdhinAshanah || 73 ||
guruputraprANadAtA gurubhaktiparAyaNah |
guruvigyAnavibhavO gaurabhAnuvarapradah || 74 ||
gaurabhAnustutO gaurabhAnutrAsApahArakah |
gaurabhAnupriyO gaurabhAnurgauravavardhanah || 75 ||
gaurabhAnuparitrAtA gaurabhAnusakhah sadA |
gaurabhAnur-prabhur-gaurabhAnubhItipraNAshanah || 76 ||
gaurItEjahsamutpannO gaurIhrudayanandanah |
gaurIstanandhayO gaurImanOvAnChitasiddhikrut || 77 ||
gaurO gauraguNO gauraprakAshO gaurabhairavah |
gaurIshanandanO gaurIpriyaputrO gadAdharah || 78 ||
gaurIvarapradO gaurIpraNayO gaurasacChavih |
gaurIgaNEshvarO gaurIpravanO gaurabhAvanah || 79 ||
gaurAtmA gaurakIrtishcha gaurabhAvO gariShThadruk |
gautamO gautamInAthO gautamIprANavallabhah || 80 ||
gautamAbhIShTavaradO gautamAbhayadAyakah |
gautamapraNayaprahvO gautamAshramaduhkhahA || 81 ||
gautamItIrasaMchArI gautamItIrthanAyakah |
gautamApatparihArO gautamAdhivinAshanah || 82 ||
gOpatirgOdhanO gOpO gOpAlapriyadarshanah |
gOpAlO gOgaNAdhIshO gOkashmalanivartakah || 83 ||
gOsahasrO gOpavarO gOpagOpIsukhAvahah |
gOvardhanO gOpagOpO gOpO gOkulavardhanah || 84 ||
gOcharO gOcharAdhyakShO gOcharaprItivruddhikrut |
gOmI gOkaShTasantrAtA gOsantApanivartakah || 85 ||
gOShThO gOShThAshrayO gOShThapatirgOdhanavardhanah |
gOShThapriyO gOShThamayO gOShThamayanivartakah || 86 ||
gOlOkO gOlakO gObhrudgObhartA gOsukhAvahah |
gOdhuggOdhuggaNaprEShThO gOdOgdha gOmayapriyah || 87 ||
gOtraM gOtrapatir-gOtraprabhur-gOtrabhayApahah |
gOtravruddhikarO gOtrapriyO gOtrArtinAshanah || 88 ||
gOtrOddhAraparO gOtrapravarO gOtradaivatam |
gOtravikhyAtanAmA cha gOtrI gOtraprapAlakah || 89 ||
gOtrasEtur-gOtrakEtur-gOtrahEtur-gataklamah |
gOtratrANakarO gOtrapatirgOtrEshapUjitah || 90 ||
gOtrabhidgOtrabhittrAtA gOtrabhidvaradAyakah |
gOtrabhitpUjitapadO gOtrabhicChatrusUdanah || 91 ||
gOtrabhitprItidO nityaM gOtrabhidgOtrapAlakah |
gOtrabhidgItacharitO gOtrabhidrAjyarakShakah || 92 ||
gOtrabhijjayadAyI cha gOtrabhitpranNayah sadA |
gOtrabhidbhayasaMbhEttA gOtrabhinmAnadAyakah || 93 ||
gOtrabhidgOpanaparO gOtrabhitsainyanAyakah |
gOtrAdhipapriyO gOtraputrIputrO giripriyah || 94 ||
granthagyO granthakrrud-grantha-granthibhid-granthavighnahA |
granthAdir-granthasaMchArO granthashravaNalOlupah || 95 ||
granthAdInakriyO granthapriyO granthArthatattvavit |
granthasaMshayasaMchEdI granthavaktA grahAgraNIh || 96 ||
granthagItaguNO granthagItO granthAdipUjitah |
granthAraMbhastutO granthagrAhI granthArthapAradruk || 97 ||
granthadrug-granthavigyAnO granthasandarbhashOdhakah |
granthakrutpUjitO granthakarO granthaparAyaNah || 98 ||
granthaparAyaNaparO granthasandEhabhaMjakah |
granthakrudvaradAtA cha granthakrudvanditah sadA || 99 ||
granthAnuraktO granthagyO granthAnugrahadAyakah |
granthAntarAtmA granthArthapaNDitO granthasauhrudah || 100 ||
granthapArangamO granthaguNavidgranthavigrahah |
granthasEturgranthahEturgranthakEturgrahAgragah || 101 ||
granthapUjyO granthagEyO granthagrathanalAlasah |
granthabhUmirgrahashrEShThO grahakEturgrAhashrayah || 102 ||
granthakArO granthakAramAnyO granthaprasArakah |
granthashramagyO granthAMgO granthabhramanivArakah || 103 ||
granthapravaNasarvAngO granthapraNayatatparah |
gItaM gItaguNO gItakIrtir-gItavishAradah || 104 ||
gItasphItayashA gItapraNayO gItacanchurah |
gItaprasannO gItAtmA gItalOlO gataspruhah || 105 ||
gItAshrayO gItamayO gItatattvArthakOvidah |
gItasaMshayasanchEtta gItasaMgItashAsanah || 106 ||
gItArthagyO gItatattvO gItatattvaM gatAshrayah |
gItAsArO atha gItAkrudgItAkrud-vighnanAshanah || 107 ||
gItAsaktO gItalInO gItAvigatasaMjvarah |
gItaikadrug-gItabhUtir-gItaprItO gatAlasah || 108 ||
gItavAdyapaTur-gItaprabhur-gItArthatattvavit|
gItAgItavivEkagyO gItApravaNachEtanah || 109 ||
gatabhIrgatavidvEShO gatasaMsArabandhanah |
gatamAyO gatatrAsO gataduhkhO gatajvarah || 110 ||
gatAsuhrudgatagyAnO gataduShTAshayO gatah |
gatArtirgatasankalpO gataduShTavichEShTitah || 111 ||
gatAhaMkArasaMchArO gatadarpO gatAhitah |
gatavighnO gatabhayO gatAgatanivArakah || 112 ||
GAKARADI GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM
WWW.BHARATIWEB.COM 11
gatavyathO gatApAyO gatadOshO gatEh parah |
gatasarvavikArO atha gataganjitakunjarah || 113 ||
gatakaMpitabhUpruShThO gataruggatakalmashah |
gatadainyO gatastainyO gatamAnO gatashramah || 114 ||
gatakrOdhO gataglAnirgatamlAnO gatabhramah |
gatAbhAvO gatabhavO gatatattvArthasaMshayah || 115 ||
gayAsurashirashChEttA gayAsuravarapradah |
gayAvAsO gayAnAthO gayAvAsinamaskrutah || 116 ||
gayAtIrthaphalAdhyakShO gayAyAtrAphalapradah |
gayAmayO gayAkShEtraM gayAkShEtranivAsakrut || 117 ||
gayAvAsistutO gayAnmadhuvratalasatkaTah |
gAyakO gAyakavarO gAyakEShTaphalapradah || 118 ||
gAyakapraNayI gAtA gAyakAbhayadAyakah |
gAyakapravaNasvAntO gAyakah prathamah sadA || 119 ||
gAyakOdgitasaMprItO gAyakOtkaTavighnahA |
gAnagEyO gAnakEshO gAyakAntarasaMchArah || 120 ||
gAyakapriyadah shashvadgAyakAdhInavigrahah |
geEyO gEyaguNO gEyacharitO gEyatattvavit || 121 ||
gAyakatrAsahA granthO granthatattvavivEchakah |
gADhAnurAgO gADhAngO gADhAgangAjalO anvaham || 122 ||
gADhAvagADhajaladhirgADhapragyO gatAmayah |
gADhapratyarthisainyO atha gADhAnugrahatatparah || 123 ||
gADhashlESharasAbhigyO gADhanirvrutisAdhakah |
gangAdharEShTavaradO gangAdharabhayApahah || 124 ||
gangAdharagurur-gangAdhara-dhyAtApadah sadA |
gangAdharastutO gangAdharArAdhyO gatasmayah || 125 ||
gangAdharapriyO gangAdharO gangAMbusundarah |
gangAjala-rasAsvAdachaturO gangAtIrayah || 126 ||
gangAjalapraNayavAn gangAtIravihArakrut|
gangApriyO gangAjalAvagAhanaparah sadA || 127 ||
gandhamAdanasaMvAsO gandhamAdanakElikrut |
gandhAnuliptasarvAngO gandhalubdhamadhuvratah || 128 ||
gandhO gandharvarAjO atha gandharvapriyakrut sadA |
gandharvavidyAtattvagyO gandharvaprItivardhanah || 129 ||
gakArabIjanilayO gakArO garvIgarvanut |
gandharvagaNasamsEvyO gandharvavaradAyakah || 130 ||
gandharvO gandhamAtangO gandharvakuladaivatam |
gandharvagarvasaMChEttA gandharvavaradarpahA || 131 ||
gandharvapravaNasvAntO gandharvagaNasaMstutah |
gandharvArchitapAdAbjO gandharvabhayahArakah || 132 ||
gandharvAbhayadah shAshvad gandharvapratipAlakah |
gandharvagItacharitO gandharvapraNayOtsukah || 133 ||
gandharvagAnashravaNapraNayI gandharvagarvabhanjanah |
gandharvatrANasannaddhO gandharvasamarakShamah || 134 ||
gandharvastrIbhirArAdhyO gAnaM gAnapaTuh sadA |
gacChO gacChapatirgacChanAyakO gacChagarvahA || 135 ||
gacCharAjO atha gacChEshO gacCharAjanamaskrUtah |
gacChapriyO gacChagururgacChatrANakrutOdyamah || 136 ||
gacChaprabhurgacChacharO gacChapriyakrutOdyamah |
gacChagItaguNO gacChamaryAdApratipAlakah || 137 ||
gacChadhAtA gacChabhartA gacChavandyO gurOrguruh |
grutsO grutsamadO grutsamadAbhIShTavarapradah || 138 ||
gIrvANagItacharitO gIrvANagaNasEvitah |
gIrvANavaradAtA ca gIrvANabhayanAshakrUt || 139 ||
gIrvANaguNasaMvitO gIrvANArAtisUdanah |
gIrvANadhAma gIrvANagOptA gIrvANagarvahrut || 140 ||
gIrvanArtiharO nityaM gIrvANavaradAyakah |
gIrvANasharaNaM gItanAmA gIrvANasundarah || 141 ||
gIrvANapraNadO gantA gIrvANAnikarakShakah |
guhEhApUrakO gandhamattO gIrvANapuShtidah || 142 ||
gIrvANaprayutatrAtA gItAgOtrO gatAhitah |
gIrvANasEvitapadO gIrvANaprathitO galat || 143 ||
gIrvANagOtrapravarO gIrvANaphaladAyakah |
gIrvANapriyakartA cha gIrvANAgamasAravit || 144 ||
gIrvANAgamasampattir-gIrvANavyasanApahah |
gIrvANapraNayO gItagrahaNOtsukamAnasah || 145 ||
gIrvANabhramasaMbhEttA gIrvANagurupUjitah |
grahO grahapatirgrahO grahapIDApraNAshanah || 146 ||
grahastutO grahAdhyakShO grahEshO grahadaivataM |
grahakrudgrahabhartA cha grahEshAnO grahEshvarah || 147 ||
grahArAdhyO grahatrAtA grahagOptA grahOtkaTah |
grahagItaguNO granthapraNEtA grahavanditah || 148 ||
gavI gavIshvarO garvi garviShThO garvigarvahA |
gavAMpriyO gavAnnAthO gavIshAnO gavAMpatI || 149 ||
gavyapriyO gavAngOptA gavisaMpattisAdhakah |
gavirakShaNasannaddhO gavAMbhayaharah kShaNAt || 150 ||
gavigarvaharO gOdO gOpradO gOjayapradah |
gajAyutabalO gaNDagunjanmatta-madhuvratah || 151 ||
gaNDasthala-lasaddAna-miLanmattALi-manDitah |
guDO guDapriyO guNDagaLaddAnO guDAshanah || 152 ||
guDAkEshO guDAkEshasahAyO guDalaDDubhuk |
guDabhugguDabhuggaNayO guDAkEshavarapradah || 153 ||
guDAkEshArchitapadO guDAkEshasakhah sadA |
gadAdharArchitapadO gadAdharavarapradah || 154 ||
gadAyudhO gadApANir-gadAyuddhavishAradah |
gadahA gadadarpaghnO gadagarvapraNAshanah || 155 ||
gadagrastaparitrAtA gadADaMbarakhaNDakah |
guhO guhAgrajO guptO guhAshAyI guhAshayah || 156 ||
guhaprItikarO gUDhO gUDhagulphO guNaikadruk |
gIrgIShpatirgirIshAnO gIrdEvIgItasadguNah || 157 ||
gIrdEvO gIShpriyO gIrbhUrgIrAtmA gIShpriyaMkarah |
gIrbhUmirgIrasannO atha gIhprasannO girIshvarah || 158 ||
girIshAjO giraushAyI girirAjasukhAvahah |
girirAjArchitapadO girirAjanamaskrUtah || 159 ||
girirAjaguhAviShTo girirAjAbhayapradah |
girirAjEShTavaradO girirAjaprapAlakah || 160 ||
girirAjasutAsUnur-girirAjajayapradah |
girivrajavanasthAyI girivrajacharah sadA || 161 ||
gargO gargapriyO gargadEhO garganamaskrutah |
gargabhItiharO gargavaradO gargasaMstutah || 162 ||
gargagItaprasannAtmA gargAnandakarah sadA |
gargapriyO gargamAnapradO gargAribhanjakah || 163 ||
gargavargaparitrAtA gargasiddhipradAyakah |
gargaglAniharO gargabhramahrudgargasangatah || 164 ||
gargAchAryO gargamunir-gargasammAnabhAjanah |
gaMbhIrO gaNitapragyO gaNitAgamasAravit || 165 ||
gaNakO gaNakashlAghyO gaNakapraNayOtsukah |
gaNakapravaNasvAntO gaNitO gaNitAgamah || 166 ||
gadyaM gadyamayO gadyapadyavidyAvishAradah |
galalagnamahAnAgO galadarchir-galasanmadah ||167 ||
galatkuShThivyathAhantA galatkuShThisukhapradah |
gaMbhIranAbhir-gaMbhirasvarO gaMbhIralOchanah || 168 ||
gaMbhIraguNasaMpannO gaMbhIragatishObhanah |
garbhapradO garbharUpO garbhapAdvinivArakah || 169 ||
garbhAgamanasannAshO garbhadO garbhashOkanut |
garbhatrAtA garbhagOptA garbhapuShTikarah sadA || 170 ||
garbhAshrayO garbhamayO garbhAmayanivArakah |
garbhAdhArO garbhadharO garbhasantOshasAdhakah || 171 ||
garbhagauravasandhAnasandhAnaM garbhavargahrut |
garIyAn garvanudgarvamardI garadamardakah || 172 ||
garasantApasamanO gururAjyasukhapradah |

 phalashrutih :

nAmnAM sahasramuditaM mahadgaNapatEridam || 174 ||
gakArAdi jagadvandyaM gOpanIyaM prayatnatah |
ya idaM prayatah prAtastrisandhyaM va paThennarah || 173 ||
vAnChitaM samavApnOti nAtra kArya vichAraNA |
putrArthI labhatE putrAn dhanArthI labhatE dhanam || 174 ||
vidyArthI labhatE vidyAM satyaM satyaM na saMshayah |
bhUrjatvachi samAlikhya kuMkumEna samAhitah || 175 ||
chaturthaM bhaumavArO cha chandrasUryOparAgakE |
pUjayitvA gaNAdhIshaM yathOktavidhinA purA || 176 ||
pUjayEd yO yathAshaktyA juhuyAccha shamIdalaih |
guruM saMpUjya vastrAdyaih krutvA chApi pradakShiNam || 177 ||
dhArayEd yah prayatnEna sa sAkShadgaNanAyakah |
surAshchAsuravaryAshcha pishAchah kinnarOragah || 178 ||
praNamanti sadA taM vai duShTvaM vismitamAnasah |
rAjA sapadi vashyah syAt kAminyastadvashO sthirAh || 179 ||
tasya vaMshO sthirA lakShmIh kadApi na vimunchati |
niShkAmO yah paThEdEtad gaNEshvaraparAyaNah || 180 ||
sa pratiShThaM paraM prApya nijalOkamavApnuyAt |
idaM tE kIrtitaM nAmnAM sahasraM dEvi pAvanam || 181 ||
na dEyaM krupaNayAtha shaThAya guruvidviShE |
dattvA cha bhraMshamApnOti dEvatAyAh prakOpatah || 182 ||
iti shrutvA mahAdEvi tadA vismitamAnasA |
pUjayAmAsa vidhivad-gaNEshvara-padadvayam || 183 ||
|| iti shrIrudrayAmalE mahAguptasArE shivapArvatIsaMvAdE gakArAdI shrI
gaNapati sahasranAma stOtraM saMpUrNam ||

error: Content is protected !!