Breaking News
Home / Mantras / Gajendra moksha stotram 

Gajendra moksha stotram 

Gajendra moksha stotram 

shree shuka uvaacha

evam vyasito buddhayaa samaadhaaya mano hrudi |
jajaapa paramam jaapyam praagjanmanyanushikshitam || 1 ||

Gajendra uvaacha

om namo bhagavate tasmai yata etat chidaatmakam |
purushaayaadi beejaaya pareshaayaabhi dheemahi || 2 ||
yasminnidam yatashchedam yenedam ya idam svayam |
yo asmaat parasmaat cha parastam prapadye svayam bhuvam || 3 ||
yah svaatmaneedam nijamaaya yaarpitam
kkachidvibhaatam kka cha tattirohitam |
aviddhadruk saakshyubhayam tadeekshate
sa aatma moolo avatu maam paraatparah || 4 ||
kaalena panchatvamiteshu krutsnasho
lokeshu paaleshu cha sarvaheteshu |
tamastadaa a aseed gahanam gabheeram
yastasya paare abhiviraajate vibhuh || 5 ||
na yasya devaa rushayah padam viduh
jantuh punah ko arhati gantumeeritum |
yathaa naTasyaakrutibhih vicheshTato
duratyaya anukramaNah sa maavatu || 6 ||
didrukshavo yasya padam sumangalam
vimuktasangaa munayah susaadhavah |
charantyaloka vratamavraNam vane
bhootaatmabhootaah suhrudah sa me gatih || 7 ||
na vidyate yasya cha janma karma vaa
na naamaroope guNadosha eva vaa |
tathaapi lokaapyaya sambhavaaya yah
svamaayayaa taanyanukaalamrucChati || 8 ||
tasmai namah pareshaaya brahmaNe anantashaktaye |
aroopaayoruroopaaya nama aashcharyakarmaNe || 9 ||
nama aatmapradeepaaya saakshiNe paramaatmane |
namo giraam vidooraaya manasashchetasaamapi || 1

0 ||
sattvena pratilabhyaaya naishkarmyeNa vipashchitaa |
namah kaivalyanaathaaya nirvaaNa sukhasamvide || 11 ||
namah shaantaaya ghoraaya mooDhaaya guNadharmiNe |
nirvisheshaaya saamyaaya namo gyaanaghanaaya cha || 12 ||
kshetragyaaya namastubhyam sarvaadhyakshaaya saakshiNe |
purushaayaatma moolaaya moolaprakrutaye namah || 13 ||
sarvendriya guNadrashTe sarvapratyaya hetave |
asataacChaaya yoktaaya sadaabhaasaaya te namah || 14 ||
namo namaste akhilakaaraNaaya
nishkaaraNaaya adbhutakaaraNaaya |
sarvaagamaanmaaya mahaarNavaaya
namo apavargaaya paraayaNaaya || 15 ||
guNaaraNicChannachit ooshmapaaya
tatkshobha visphoorjita maanasaaya |
naishkarmyabhaavena vivarjitaagama
svayamprakaashaaya namaskaromi || 16 ||
maadruk prapanna pashupaasha vimokshaNaaya
muktaaya bhoorikaruNaaya namo alayaaya |
svaamshena sarvatanu bhrunmanasi prateeta
pratyagdrushe bhagavate bruhate namaste || 17 ||
aatmaatmajaapta gruhavittajaneshu saktaih
dushpraapaNaaya guNasanga vivarjitaaya |
muktaatmabhih svahrudaye paribhaavitaaya
gyaanaatmane bhagavate nama eeshvaraaya || 18 ||
yam dharmakaamaartha vimuktikaamaa
bhajanta ishTaam gatim aapnuvanti |
kim tvaashisho raatyapi deham avyayam
karotu me adabhradayo vimokshaNam || 19 ||
ekaantino yasya na kanchanaartham
vaanChanti ye vai bhagavat prapannaah |
atyadbhutam taccharitam sumangalam
gaayanta aananda samudramagnaah || 20 ||
tam aksharam brahma param paresham
avyaktam aadhyaatmika yogagamyam |
ateendriyam sookshmam ivaatidooram
anantamaadyam paripoorNameeDe || 21 ||
yasya brahmaadayo devaa
vedaa lokaashcharaacharaah |
naamaroopa vibhedena
phalvyaa cha kalayaa krutaah || 22 ||
yathaarchisho agneh savituh gabhastayo
niryaantisamyaantya sakrut svarochishah |
tathaa yato ayam guNasampravaaho
buddhirmanah khaani shareerasargaah || 23 ||
sa vai na devaasura martyatiryan
na stree na shaNDho na pumaan na jantuh |
naayam guNah karma na sanna chaasan
nishedhashesho jayataadasheshah || 24 ||
jijeevishe naaham ihaamuyaa kim
antarbahishcha aavrutaye bhayonyaa |
icChaami kaalena na yasya viplavah
tasyaatma lokaavaraNasya moksham || 25 ||
so aham vishvasrujam vishvam
vishvam vishvavedasam |
vishvaatmaanam ajam brahma
praNato asmi param padam || 26 ||
yogarandhita karmaaNo
hrudi yogavibhaavite |
yogino yam prapashyanti
yogesham tam nato asmyaham || 27 ||
namo namastubhyam asahyavega
shaktitrayaaya akhiladheeguNaaya |
prapannapaalaaya durantashaktaya
kadindriyaaNaam anavaapyavartmane || 28 ||
na ayam veda svamaatmaanam
yat shaktayaaham adhiyaa hatam |
tam duratyaya maahaatmyam
bhagavantamito asmyaham || 29 ||
evam gajendram upavarNita nirvishesham
brahmaadayo vividha lingabhidaabhimaanaah |
naite yadopasasrupuh nikhilaatmakatvaat
tannakhila amaramayo hariraaviraaseet || 30 ||
tam tadvadaarttam upalabhya jagannivaasah
stotram nishamya divijaih saha samstuvadbhih |
Chandomayena garuDena samuhyamaanah
chakraayudho abhyagamadaashu yato gajendrah || 31 ||
so antah sarasyurubalena gruheeta aartto
drushTvaa garutmati harim kha upaattachakram |
utkshipya saambujakaram giramaaha krucChaah
naaraayaNaakhilaguro bhagavan namaste || 32 ||
tam veekshya peeDitamajah sahasaavateerya
sagraahamaashu sarasah krupayojjahaara |
graahaad vipaaTitamukhaadariNaa gajendram
sampashyataam harih moomuchadestriyaaNaam || 33 ||
|| iti shree gajendra moksha stotram sampoorNam ||

error: Content is protected !!