Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Gayathri Ashtottara Shatanaama Stotram

Gayathri Ashtottara Shatanaama Stotram

Gayathri Ashtottara Shatanaama Stotram

|| stotram ||

taruNaaditya sankaashaa sahasra nayanojjvalaa |
vichitra maalyaabharaNaa tuhinaachala vaasinee || 1 ||
varadaabhaya hastaabjaa revaateera nivaasinee |
praNityaya visheshagyaa yantraakruta viraajita || 2 ||
bhadrapaada pariyaachaiva govindapatha gaaminee |
devarsheegaNa santushTaa vanamaalaa vibhooshitaa || 3 ||
syandanottama samsthaa cha dheerajeemoota nisvanaa |
matta maatanga gamanaa hiraNya kamalaasanaa || 4 ||
deena janoddhaara nirataa yoginee yoga dhaariNee |
naTanaatyaika nirataa praNavaadyakshara aatmikaa || 5 ||
ghoraachaaraa kriyaasaktaa daaridrya ccheda kaariNee |
yaadavendra kulodbhootaa tureeyapada gaaminee || 6 ||
gaayatree gomatee gangaa goutamee garuDaasanaa |
geyagaana priyaa gouree govinda pada poojitaa || 7 ||
gandharva nagaraagaaraa gouravarNaa gaNeshvaree |
guNaashrayaa gunavatee gavharee gaNapoojitaa || 8 ||
guNatraya samaayuktaa gunatraya vivarjitaa |
guhaavaasaa guNaadhaaraa guhyaa gandharva roopiNee || 9 ||
gaargapriyaa gurupadaa guhalingaanga dhaariNee |
saavitree soorya tanayaa sushumnaa naaDi bhedinee || 1

0 ||
suprakaashaa sukhaaseenaa sumatih surapoojitaa |
sushuptyavasthaa sudatee sundaree saagaraambaraa || 11 ||
sudhaamshu bimba vadanaa sustanee suvilochanaa |
seetaa satvaashrayaa sandhyaa suphalaa suvidhaayinee || 12 ||
subhrooh suvaasaa sushroNee samsaarNava taariNee |
saamagaana priyaa saadhvee sarvaabharaNa poojitaa || 13 ||
vaishNavee vimalaakaaraa mahendree mantra roopiNee |
mahaalakshmee mahaasiddhee mahaamaayaa maheshvaree || 14 ||
mohinee madanaakaaraa madhusoodana choditaa |
meenaakshee madhuraa vaasaa nagendra tanayaa umaa || 15 ||
trivikrama padaa kraantaa trisarvaa trivilochanaa |
sooryamanDala madhyasthaa chandra manDala samsthitaa || 16 ||
vahni manDala madhyasthaa vaayu manDala samsthitaa |
vyoma manDala madhyasthaa chakriNee chakra roopiNee || 17 ||
kaala chakra vitaanasthaa chandra manDala darpaNaa |
jyotsnaatapalu liptaangee mahaa maaruta veejitaa || 18 ||
sarva mantraashrayaa dhenuh paapaghnee parameshvaree |
namastestu mahaalakshmee mahaa sampatti daayinee || 19 ||
namastuntu karuNaa moortee namaste bhaktavatsale |
gaayatryaam prajapet astu naamnaam ashTottara shatam phalashrutihi || 20 ||
tasya puNya phalam saktum brahmaNaapi nashakyate |
praatah kaale cha madhyaanha saayam vaadvijottama || 21 ||
ye paThanteeh lokesmin sarvaan kaamaan avaapnuyaat |
paThanaad eva gaayatree naamnaam ashTottaram shatam || 22 ||
brahma hatyaadi paapebhyo muchyate naatra samshayaha |
dine dine paThedyastu gaayatree stavam uttamam || 23 ||
sa naro mokshah aapnoti punaraavrutti vivarjitam |
putrapradam aputraaNaam daridraaNaam dhanapadam || 24 ||
rogeeNaam rogashamanam sarvaishvarya pradaayakam |
bahunaatra kim mukhena stotram sheeghram phalapradam || 25 ||
|| iti shree gaayatree ashTottara shatanaama stotram sampoorNam ||

error: Content is protected !!