Breaking News
Home / Mantras / Dwadash Jyotirlingam Stotra

Dwadash Jyotirlingam Stotra

Dwadash Jyotirlingam Stotra 

Dwadash Jyotirlingam Stotram is  generally describe dwadash jyothirlingas which is located in different places in earth.By chanting this Stotra we get anugrha from lord shiva.

Stotra

Sourashtra dese visadetiramye Jyotirmayam ChandraKalavatamsam .
Bhakti Pradanaya Kripaveteernam tam Somanatham Sharanam prapadye ..1..

Shreeshaila Shringe vibudhaatisange tulaadritungaapi muda vasantam .
Tamararjunam mallikapurvamekam namami sansara samudrasetum ..2..

Avantikayam vihitaavataram muktipradanaya cha sajjananam .
Akala mrityoh paripakshanartha vande mahakalamahesuresham ..3..

Kaaverika narmadayoh pavitre samagame sajjanataranaya .
Sadaiv mandhatripuray vasantam Omkarameesam Shivamekameeday ..4..

Poorvottare prajwalikanidhane sada vasantam Girijasametam .
Sursuraradhitapadamangam Shree Vaidyanatham tamaham namami ..5..

Yaamye sadange nagaratiramye vibhushitangam vividhaischa bhogaih .
Sadbhati muktiprada meesha mekam shree Naganatham sharanam prapadye ..6..

Mahadriparshwe cha tate ramantam sampoojyamanm satatam muneendreh .
Surasurairyaksha mahoragadhyaih Kedarameesham Shivamekameede ..7..

Sahyadrisheershe vimale vasantam Godavari teera pavitradeshe .
Yadarshanatpatakamaashu nasham praayati tam Tyambakameeshameede ..8..

Sutamraparnijalrashi yoge nibadhya setum vishikhairasankhyaih .
Shree Ramachandrena samarpitam tam Rameshwarakhyam niyatam namami ..9..

Yam Dakinee shakineeka samaje nishevyamanam pishitasanaishcha .
Sadaiva Bheemadipadaprasiddham tam Shankaram bhakta hitam namami ..1

0..

Saananda maanandavane vasantamanandakandam hatapapavrindam .
Vaaranaseenathamanatha natham shree Vishwanatham Sharanam prapadye ..11..

Elapure ramya vishalakeshmin samullasantamcha jagadvarenyam .
Vande mahodaratara swabhavam Ghrishneshwarakhyam saranam prapadye ..12..

Jyotirmaya DwaadasaLingakaanam Shivatmanamproktamidam kramena .
Stotram pathitwa manujotibhaktya phalam tadalokya nijam bhajechcha ..13..

Iti shree Dwadash JyotirLinga stotram sampoornam.

error: Content is protected !!