Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Durga Kavacham

Durga Kavacham

Related image

Srunu devi pravakshyami Kavacham sarva sidhitham,
Padithwa padayithwa cha naro muchyathe sankadath., 1

Ajnathwa kavacham devi durga mantram cha yojayeth,
Sa cha apnothi balam thasya pancha nagam vrajeth puna., 2

Umadevi sira pathu, lalalde soola dharini,
Chakshshi kesari pathu, karnou cha dwara vasini., 3

Sugandha nasike pathu, vadanam sarva dharini,
Jihwa chandika devi, greevam soupathrika thadha., 4

Asoka vasini chetho, dhvow bahu vajra dharini,
Hrudayam lalitha devi, udaram simha vahini., 5

Katim Bhagawathi devi, dwavooru Vindhya vasini,
Maha Bala Jange, dhwe padhou bhoothalavasini,., 6

Evam sthithasi devi thwam trilokye rakshanathmika,
Raksha maam sarva gathreshu, durga devi namosthuthe., 7

error: Content is protected !!