Breaking News
Home / Ashtakams / Durga Ashtakam

Durga Ashtakam

Related image

Karthyayaini, Mahamaye,
Gadga bana dhaurdhare,
Gadga dharinee chandi,
Sri Durga Devi namosthuthe., 1

Vasudeva suthe, kali,
Vasu deva sahodhari,
Vasundhara sriye nandhe,
Sri Durga Devi namosthuthe., 2

Yoga nidhre, maha nidhre,
Yoga maye, maaheswari,
Yoga sidhikari shudhe,
Sri Durga Devi namosthuthe., 3

Sankha chakra gada pane,
Sarnga jyayatha bahave,
Peethmbara dhare, dhanye,
Sri Durga Devi namosthuthe., 4

Rik Yajur sama adarvana,
Schadu Samantha lokinee,
Brahma swaroopini, brahmi,
Sri Durga Devi namosthuthe., 5

Vrushneenaam kula sambhoothe,
Vishnu nadha sahodharee,
Vrushnee roopa dhare dhanya,
Sri Durga Devi namosthuthe., 6

Sarvagna, sarvage sarve,
Sarveshwari, sarva sakshini,
Sarvamrutha jada bhare,
Sri Durga Devi namosthuthe., 7

Ashta bahu maha sathwe,
Ashtami navami priye,
Attahasa priye bhadre,
Sri Durga Devi namosthuthe., 8

Durgashtakamidham punyam,
Bhakthidho ya paden nara,
Sarva kamavapnothi,
Durga lokam sa gachathi., 9

error: Content is protected !!