Breaking News
Home / Ashtothara / Divya ashtottarashata naamaavali

Divya ashtottarashata naamaavali

Related image

Stotaram

yasyaabhavat bhakta janaartihantuh
pitrutvam anyeshva vichaarya toorNam |
stambhe avataarah tamamanya labhyam
lakshmeenrusimha sharaNam prapadye ||
yo nityam achyuta padaambujayugma rukmavyaamohatastah itaraaNi truNaaya mene |
asmat guroh bhagavato asya dayaikasindhoh
raamaanujasya charaNou sharaNam prapadye ||
shreemaan venkaTanaathaaryah kavitaarkika kesaree
vedaantaachaaryavaryo me sannidhattaam sadaa hrudi ||
shreemad rangashaThaari samyamivaraallabdha aagamaantadvayam
shreemad veeraradhoodvahaadya shaThajit paadaaravinda aashrayam |
shreemad vedvatamsa deshikayateh kaaruNya veekshaaspadam
seve rangadhureeNa shaasanavasham naaraayaNam yoginam ||
naaraayaNa iti chatvaari aksharaaNi |
shaThakopa iti chaiva tathaiva | etena naaraayaNa shaThakopa iti ashTaakshara
abhidhaanena alankrutaah shreemad ahobila peeThaadheeshaah ashTa yateendraah |
teshvashTamaah asmad aachaaryaah devakee vasudeva ashTama santati sadrusha
poorvaashrama naamayuktaah shreekrushNavat jagataam guravah naaraayaNaarya
anujaah shreevaNshaThaarayah shreenaarasimha divyamaNi
paadukaasevakaagramaNayah shreenaaraayaNashaThakopa yateendra
mahaadeshikaah | asmad aachaarya saarvabhaumaanaam shataabhisheka
mahotsavah svastyavasare bhaktebhyah ashTaishvaryaa ashTabhogam ashTadik
khyaatim cha adhunaa dattvaa ashTaaksharaadyupadesha mahimnaa anantah
paramapadapraapti yogyataam anugruhNati niravadhi karuNaamrutasyandini asmad
gurupadaambujayugale savinayam paarthasaarathi soonunaa deshikasharmaNaa
daasena samarpitam ashTaateetashata divyadesha vilasadarchaa naaraayaNa
gadyaroopam divya ashTottara shatam | tadgadya manusrutya sankalitaa eshaa
divyanaamaavalih ||
bhootabhavya bhavannaatha bhoota vetaala pushkaraih |
bhaumaneelaa bhaTTanaatha parakaala munidhrutaih ||
bhaktisaara vamshamouli bhaktaanghripada reNukaih |
geetastvam shaThakopena stutena snigdhavaaNinaa ||
dvaadashaih sooribhih divyaih prabaddham nigamaaparam |
divyadesheshu devesha tavaarchaasambhavam smaran ||
om sahyajaa madhya sambhoota shree rangabhujageshaaya namaha || 1

||
om phaalgune poorvaphalgunyaam cholakanyodvahapriyaaya namaha || 2 ||
om urage kadambanilaye nishaNNa purushottamaaya namaha || 3 ||
om vedaparvatasampanna puNDareekaayatekshaNaaya namaha || 4 ||
om premagehanivaasaarha sundaraakruti bhoopataye namaha || 5 ||
om praarthitaarti vinirmoolabhakshya kumbhakaraanvitaaya namaha || 6 ||
om khaNDeepurakapaalistha doshahaari dayaanidhaye namaha || 7 ||
om sangamakshetra vikhyaata jagadrakshaNakaarakaaya namaha || 8 ||
om krushNaaraNya kapisthaana gajendraabhayadaayakaaya namaha || 9 ||
om jaTaayu mukti santrupta bhujangashaya raaghavaaya namaha || 10 ||
om utpannadhaanya sambhaaramaapanaa aasakta maadhavaaya namaha || 11 ||
om aparyaapta amrutaakaara chakra shaarngadharaadhipaaya namaha || 12 ||
om avaneebhuja samyogaadananya samavaibhavaaya namaha || 13 ||
om shree vaasudevaakhyavanjulaabhaagya kanchukaaya namaha || 14 ||
om naayakee panchasamyukta vedasaara mahaavibhave namaha || 15 ||
om krushNa mangalasanchaari bhaktavatsala keshavaaya namaha || 16 ||
om panchakrushNa puraasanna shouriraajaaya mahaa asitaaya namaha || 17 ||
om puraaNavakulaamoda kaalameghaaya maheepataye namaha || 18 ||
om naagavandya neelamegha sundaraanga gadaadharaaya namaha || 19 ||
om tanjaka gajaantakaadhi bhanjaka varadaayakaaya namaha || 20 ||
om nandeepura champakavallee naayakaaya jagatpataye namaha || 21 ||
om shukrateertha taTaaraama shrungaaramukha sundaraaya namaha || 22 ||
om vatsavaatsalya sandigdha devaadhiraaja gosakhaaya namaha || 23 ||
om vyaaghraanghri sevita aseema dayaakallola saagaraaya namaha || 24 ||
om paryanka shankha samyoga vyomajyoti vilakshaNaaya namaha || 25 ||
om kaaveree jaahnavee sevya sugandhavana naayakaaya namaha || 26 ||
om rukmiNyaa bhaamayaa yukto apya tyakta gopaveshakaaya namaha || 27 ||
om sheerkaalyaam savyapaadena vishvavikraanti saadhakaaya namaha || 28 ||
om kumbhanaaTya veshadhaari vaasudeva chaturbhujaaya namaha || 29 ||
om purushottamanaayikaa sadrushottama pourushaaya namaha || 30 ||
om rudrasahavaasarata suvarNavaradaayakaaya namaha || 31 ||
om shobhana garuDotsavamaNi soudhaapuraalayaaya namaha || 32 ||
om kamalalochanaaya shreemad vaikuNThavaranaayakaaya namaha || 33 ||
om kalyaaNaranga bhoopaalaaya nagareevaali vedaraaje namaha || 34 ||
om devaparimaaNapura maadhavaaya suranaayakaaya namaha || 35 ||
om ambare lochanaambhojaaya bhujangashayanapriyaaya namaha || 36 ||
om maNikooTasabhaanaathaaya mangalavaradeshvaraaya namaha || 37 ||
om shreenivaasaaya naaraayaNaaya pravaahapushkaraprabhave namaha || 38 ||
om paarthaashaya paarthapriyasaarathaye kamalaapataye namaha || 39 ||
om ambaranaTesharasa rasikamaNi govindaaya namaha || 40 ||
om aheendrapuranaayakaaya deshikavaradaayakaaya namaha || 41 ||
om taTaaka bhootavetaala vanditeshaaya trivikramaaya namaha || 42 ||
om satyavratahasti giridevaadhisuraaya varadaaya namaha || 43 ||
om ashTabhuja shastradhara keshavaaya gajavaradaaya namaha || 44 ||
om venkaTakavi sambhava yashodeepa prakaashitaaya namaha || 45 ||
om kaamaasikaa svayam vyaktayoga nruharisundaraaya namaha || 46 ||
om bhoomimangaa samopeta neerasthala jagatpataye namaha || 47 ||
om punahpaarthasya poutraaya dootavesha prakaashakaaya namaha || 48 ||
om paarvateevrata santraatru chandrashekhara vaamanaaya namaha || 49 ||
om natabali paritushTaaya punarvikraantadarshakaaya namaha || 50 ||
om vegaavegaparaajetru kaNikaNNaatma kinkaraaya namaha || 51 ||
om padmaamaNigaarha muniprasanna karuNaakaraaya namaha || 52 ||
om padavismita kamalavallee hrudayataskaraaya namaha || 53 ||
om kaamaaksheetapasaa preetavaraaha varavallabhaaya namaha || 54 ||
om sankalpaika vishesheNa pravaalaraaga samyutaaya namaha || 55 ||
om virajaakhyasaropaarshva paresha nagaraalayaaya namaha || 56 ||
om jaTaayumoksha santruptakrupaa vijayaraaghavaaya namaha || 57 ||
om majjananee sudhaavalleevatsalaaya bhaktavatsalaaya namaha || 58 ||
om kshetragyashaalihotrasya kshetrasthaaya veeraraaghavaaya namaha || 59 ||
om sakuTumbavrushNinaathaaya geetaabodhakasaarathaye namaha || 60 ||
om sthaanopasthaanashayane tridhaa toyaadrisambhavaaya namaha || 61 ||
om sutaabhih kaalavamuneh nityodvaha mahotsavaaya namaha || 62 ||
om mahaamallapurakshetrashayane svayamutsukaaya namaha || 63 ||
om ghaTikaamokshasandaatru narakaNTheeravaaya prabhave namaha || 64 ||
om saaketanagaranaathaaya seetaakaanta dhanurdharaaya namaha || 65 ||
om gomukheeteerasankaasha naimishaaraNyamoortimate namaha || 66 ||
om himaachalabhrutikshetra paraatparama poorushaaya namaha || 67 ||
om devaprayaagapurusha neelameghatanoottamaaya namaha || 68 ||
om ashTaaksharajanmabhoomi badareesthalanaayakaaya namaha || 69 ||
om gaNDakeechakrateerthastha saalagraamavibhave haraye namaha || 70 ||
om mathuraanagareejaataaya govardhanavratotsukaaya namaha || 71 ||
om vrundaavanagopeemukhasandeepaka divaakaraaya namaha || 72 ||
om dvaarakaapureeramaNa dvaaparayuganaayakaaya namaha || 73 ||
om ahobilavanollaasa narasimhanavaatmakaaya namaha || 74 ||
om varaguNa venkaTesha sheshashaila sukhaavahaaya namaha || 75 ||
om navayogeepureevaasa gajaanugraha kalpitaaya namaha || 76 ||
om ambareesha manovyaapi vyooharoopa sudarshitaaya namaha || 77 ||
om kairalyavaamanaakaara kaaTkaraataata naamakaaya namaha || 78 ||
om haareetamunipungava shreesooktipadavanditaaya namaha || 79 ||
om vakshovilaasinee shobhaadarshanaat bhaktapaalakaaya namaha || 80 ||
om naaraayaNasudhaakaara shreekaTisthaana samsthitaaya namaha || 81 ||
om himaachalataataanvayaaya taamragiriniketanaaya namaha || 82 ||
om krutyaavadhaadikaraNaat saptarshiparirakshakaaya namaha || 83 ||
om karNahaahrudaye shaantim punahsthaapita vaamanaaya namaha || 84 ||
om shreevaNshaTpadanagare bhujangabhogasamsthitaaya namaha || 85 ||
om anantapuramandira padmanaabha surottamaaya namaha || 86 ||
om taamraparNeejalodvaahi gangaahaaravibhooshitaaya namaha || 87 ||
om shriyahpatisaarapura shreevihaarabhujaantaraaya namaha || 88 ||
om padanoopurapuNyaambunambiraaja trivikramaaya namaha || 89 ||
om shreevaramangaasahita shreetotagirinaayakaaya namaha || 90 ||
om bhoopaalachoramadhyasthaaya shree vaikuNThapurasthitaaya namaha || 91 ||
om varaguNavalleenaathaaya vijayaasananaamakaaya namaha || 92 ||
om aamlikaanagaree vaasanaabheelatika pankajaaya namaha || 93 ||
om yogashaalaabaddha tulaachaapa muktipradaayakaaya namaha || 94 ||
om vedasaarasutodvaaha baalikaavananaayakaaya namaha || 95 ||
om adharmapishunakshetra nityanikshepavittakaaya namaha || 96 ||
om makaraabharaNasankrushTakarNaaya shreeberanaayakaaya namaha || 97 ||
om vaNkurugooh aadinaathaaya shaThakopa samarchitaaya namaha || 98 ||
om godaavataara santushTaaya vaTapatrapuTeshaaya namaha || 99 ||
om lakshmeesparshana sheetaanghristhaayi naaraayaNaprabhave namaha || 100 ||
om ativrushTinivruttyartha meghasanga sukalpitaaya namaha || 101 ||
om parvatavanojjvalita chittachoraati sundaraaya namaha || 102 ||
om kaalameghatanormadhye sphuradvaradahastakaaya namaha || 103 ||
om shreegoshTeepurasamyukta saumyanaaraayaNaaya prabhave namaha || 104 ||
om setubandhanasamtrupta darbhatalpa raghoodvahaaya namaha || 105 ||
om satyaachala guhaanaatha satyamoortaye shriyahpataye namaha || 106 ||
om ksheerasaagarataranga sheshatalpita maadhavaaya namaha || 107 ||
om nityasatya sadaananda vibhootiparavaibhavaaya namaha || 108 ||
|| phalasmrutih ||
ashTaateetashatam shoureh archaamrutatanum smaran |
adya me saphalam janma paarthasaarathisoonave ||
|| iti divya ashTottarashata naamaavalih sampoorNaa ||
naarasimha padatraaNa nityasevaa dhurandharah |
naaraayaNa yateendro me santatam vasataam hrudi ||
kavitaarkikasimhaaya kalyaaNaguNashaaline |
shreemate venkaTeshaaya vedaantagurave namaha ||

error: Content is protected !!