Breaking News
Home / Mantras / Dhanvantari stotram

Dhanvantari stotram

Dhanvantari stotram

om shankham chakram jalaukam dadhad-amrutaghatam charu-dorbhish-chaturbhihi
sUkshma-svacChati-hRudyamshuka parivilasan-maulim-ambhojanetram |
kalambhodojjvalangam katitata-vilasaccharu-pItambaradhyam
vande dhanvantarim tam nikhila-gadavana-proudha-davagni-lIlam ||
|| iti shrI dhanvantari stotram sampoornam ||

error: Content is protected !!