Breaking News
Home / Mantras / lakshmi / Dhana Lakshmi Stotram

Dhana Lakshmi Stotram

Dhana lakshmi is another rupa of goddess Lakshmi.By chanting this mantra daily will get Lakshmi Anugraha.She gives wealthy and prosperity life.

Stotram

Dhanadha Uvacha:-

Devi deva mupa gamya neelakandam mama priyam,
Krupaya Parvathi praha Sankaram , Karunakaram. 1

Devyuvacha:-

Bruhi, vallabha saadhoonaam , daridhraanaam, kudumbinaam,
Daridhra dalanopayamanchasaiva dhana pradham. 2

Shiva Uvacha:-

Poojyan Parvathi vakhya midhamaha Maheswara,
Uchitham Jagad Ambaasi thava bhoothanukampaya. 3

Saseetham Sanujam Ramam SAanjaneyam Sahanugam,
Pranamya paramanandam Vakshyeham stotra muthamam. 4

Dhanadham sradhaanaanaam sadhya sulabha karakam,
Yogakshema karam sathyam , sathyameva vacho mama. 5

Patantha Pataayanthopi Brahmanai asthikothamai,
Dhana laabho bhaved aasu nasamethi daridhradha. 6

Bhoobhavamsa bhoothyai bhakthi kalpa lathaam shubhaam,
Prarthayathaam yadhaa kaamam kamadhenuswa roopinam. 7

Dhanadhe dhandhe devi, dhana seele dhayakare,
THwam praseedha mahesaani , yadhartha prathayamyaham. 8

Dharaamara priye punye dhanye dhanadha poojithe,
Sudhanam dharmike devi yajamanasya sathwaram. 9

Ramye, rudhrapriye roope Ramaroope rathi priye,
Shikhi sakha mano murthi praseedha pranathe mayi. 1

0

Aaraktha charanom bhoje, Sidhi sarvartha dhayike,
Divyambaradhare divye, divyamalanu shobhithe. 11

Samastha guna sampanne , Sarva lakshana lakshithe,
Saratchandra mukhe neele , Neela neeraja lochane, 12

Chanchareeka chamoo charu , sree hara kutilaalake,
Mathe bhagawathi matha, kala kanda ravamruthe, 13

Haasavalokanai , divyair bhakthi chinthapaharike,
Roopa lavanya tharunya karunya guna bhaajane, 14

Kwanath kankana manjeere , lasad leela karambhuje,
Rudhra prakasithe thathwe Dharmaadhaare dharalaye, 15

Prayacha yajamanaya dhanam dharmaka sadhanam,
Matha sthwam may avilambena dhisaswa Jagadambike. 16

Krupaya karunasagare prathidham kuru may shubhe,
Vasudhe vasudha roope vasu vasava vandhithe. 17

Dhanadhe yajamanasya varadhe varadha bhava,
Brahmanyai Brahmanai poojyeparvathi shiva shankare. 18

Stotram Daridrya vyadhi samanam sudhana pradham,
Sreekare Shankare sreedhe praseedha mayi kinkare. 19

Parvatheesa prasadena suresa kinkareridham,
Sradhaya yea padishyanthi Patayishyathi bhakthitha. 20

Sahasramayutham laksham dhana labho bhavedbhavam,
Dhanadhaya namasthubhyam nidhi padmadhipaya cha,
Bhavathu thwad pasadaanme, dhana dhanyadhi sampadha. 21

Ithi Dhana Laksahmi sthothram sampoornam

error: Content is protected !!