Breaking News
Home / Ashtakams / Dhainyashtakam

Dhainyashtakam

1.Sri Krishna Gokuladheesa , nanda gopa thanuthbhava ,
Yasoda Garbha samoothbhava , mayi dheene krupam kuru.

2.Vrujananda, vrujavasa , Vruja sthree hrudhya sthitha,
Vruja leela krutha nithyam mayi dheene krupam kuru

3.Sri Bhagwatha bhavartha rasathman Rasikathmaka,
Nama leela vilasartham , mayi dheene krupaam kuru.

4.Yasoda hrudayananda vihithangana ringana,
Alkavrutha vakthrabja , mayi dheene krupaam kuru .

5.Viraharthi vruthasthathma, anguna Ghana sruthi Priya,
Maha dainya dhayoth Bhootha , mayi dheene krupaam kuru .

6.Athyasaktha janasakthaa , paroksha bhajana Priya,
Paramananda sandoha, mayi dheene krupaam kuru .

7.Nirodha Shuddha hrudaya dayitha , Geetha mohithaa,
Aathyanthika viyogathmana , mayi dheene krupaam kuru .

8.Swachaarya hrudaya sthayi leelaa , sathyudha prabho,
Sarvadhaa saranam yathe , mayi dheene krupaam kuru .

error: Content is protected !!