Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devyaa Aarathrikam

Devyaa Aarathrikam

Related image

Pravara theera nivasini nigama prathi padhye,
Paravaara viharini narayani hrudhye,
Prapancha sare jagadha dhare Sri Vidhye,
Prapanna palana nirathe, munivrundharadhye.
Jaya devi, Jaya Devi, Jaya Mohana rope,
Mamiha janani samudhara pathitham bhava koope. (Dhruva padam)., 1

Divya sudhakara vadhane, kundhojjwala radhane,
Pada nakha nirjitha madane, Madhu kaidabha kadane,
Vikasitha pankaja nayane, pannaga pathi sayane,
Khaga pathi vahane, sankata vana dahane. (jaya devi..)., 2

Manchirankhita charane, Mani mukthabharane,
Kanchuki vasthra varane, vakthrambhuja dharane,
Shkramaya bhaya harane, bhoosura sukha karane,
Karunam kuru may sarane, gajana krodharane ( jaya devi…)., 3

Chithwa rahu grevaam pasi pasi thwam vibhudhaan,
Dadasi mrutyumanishtam peeyusham bhibhudhan,
Viharasi dhanavakrudhan samara samsidhaan,
Madhwa muneeswara varadhe palaya samsidhan. (jaya devi…)., 4

error: Content is protected !!