Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devi Stotram

Devi Stotram

Related image

Na mantram no yantram thadapi cha na jane sthuthimaho,
Na chahwanam dhyanam thadapi cha na jane sthuthi kadha,
Na jane mudrasthe thadapi na jane vilapanam,
Param jane matha thwadanusaranam klesa haranam., 1

Vidhera gnanena dravina virahena alasathaya,
Vidheyasakya thaw thava charanayor yachyathirabhooth,
Hadethath kshanthavyam anani sa kalodharini shive,
Kuputhro jayetha kwachidapi, kumatha na bhavathi., 2

Pruthvya puthrasthe janai bahava ssanthi sarala,
Param thesham madhye virala tharaloham thava sutha,
Madheeyoayam thyagasamuchidamidham, no thava shive,
Kuputhro jayetha, kwachidapi kumatha na bhavathi., 3

Jaganmata mathasthava charana sevanarachitha,
Nava datham devi dravinamapi bhooyasthava maya,
Thadapi thwam sneham mayi nirupamam,
Kuputhro jayetha, kwachidapi kumatha na bhavathi., 4

Parithyakthwa devaan vividha vidha sevakulathaya,
Maya pancha seetherr adhikam apanithethu vayasi,
Idhanim chenmathasthava yadhi krupanapi bhavitha,
Niralambo lambodara janani kam yami saranam 5

Chida Basma lepo garala samanam, dik pata dharo,
Jadadhari kande bujagapathi hari pasupathi,
Kapali bhootheso bajathi jagadeesaika padavim,
Bhavani thwad panigrahana paripati phalamidham., 6

Na mokshasyakamksha na cha vibhava vanchapi cha na me,
Na vignanapeksha Sasimukhi Sukheschapi na puna,
Athasthwam samyache janani jananam yathu mama vai,
Mrudani rudrani shiva shiva bhavani japatha., 7

Naradhithasi vidhina vividhopacharai,
Kim rooksha chintana parair na krutham vachopi,
Syame thwameva yadhi kinchanamayyanadhe,
Danye krupamuchitham amba param thavaiva., 8

Jagadamba, vichithramathra kim,
Paripoorna karunasthi chenmayi,
Aparadha parampara vrutham,
Nahi matha samupekshathe sutham., 9

Mathsama pathaki Nasthi,
Papagni thathsama nahi,
Evam gnathwa maha devi,
Yadayogyam thadha kuru., 1

0

error: Content is protected !!