Breaking News
Home / Mantras / DEVI NAVARATNAMALIKA STOTRAM

DEVI NAVARATNAMALIKA STOTRAM

DEVI NAVARATNAMALIKA STOTRAM
(ADI SHANKARACHARYA)

Related image

hAra-nUpura-kirITa-kunDala vibhUshitAvayavashobhinIm
kAraNeshavara-maulikoTi parikalpyamAna padapIThikAm |
kAlakAla-phaNipAsha bANa-dhanurankushAm-aruNamekhalAm
phAlabhUtilakalochanAm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 1 ||
gandhasAra ghanasAra chAru navanAgavallirasavAsinIm
sAndhyarAga madhurAdharAbharaNa sundarAnana shuchismitAm |
mandharAyata vilochanAmamalabAla chandrakrutashekharIm
indirAramaNasodarIm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 2 ||
smerachArumukhamanDalAm vimalaganDa-lambimaNimanDalAm
hAradAma-parishobhamAna kuchabhAra bhIrutanumadhyamAm |
vIragarvaharanUpurAm vividhakAraNeshavarapIThikAm
mAravairisahachAriNIm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 3 ||
bhUribhAradharakuNDalIndra maNibaddhabhUvalaya pIThikAm
vArirAshi maNimekhalAvalaya vahnimanDalasharIriNIm |
vArisAravahakuNDalAm gaganashekharIm cha paramAtmikAm
chAruchandraravilochanAm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 4 ||
kuNDala trividhakoNamanDala vihArashaDdalasamullasat
puNDarIkamukhabhedinIm cha prachaNDabhAnubhAsa-samujjvalAm |
manDalendu parivAhitAmruta-tarangiNImaruNa-rUpiNIm
manDalAntamaNidIpikAm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 5 ||
vAraNAnana mayUravAhamukha dAhavAraNa payodharAm
chAraNAdi surasundarI chikura shekarIkruta padAmbujAm |
kAraNAdhipati panchaka prakrutikAraNa prathamamAtrukAm
vAraNAntamukhapAraNAm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 6 ||
padmakAnti padapANipallava payodharAnana saroruhAm
padmarAga maNimekhalA valayanIvishobhita nitambinIm |
padmasambhava sadAshivAntamaya pancharatna padapIThikAm
padminImpraNavarUpiNIm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 7 ||

Agama praNavapIThikAmamalavarNa mangalasharIriNIm
AgamAvayava-shobhinImakhilaveda-sArakruta shekharIm |
mUlamantra mukhamanDalAm muditanAdabindu navayauvanAm
mAtrukAm tripurasundarIm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 8 ||
kAlikA timira-kuntalAnta ghanabhrunga mangalavirAjinIm
chUlikA shikharamAlikA valayamallikA surabhisaurabhAm |
vAlikA madhuragaNDamanDala manoharAnana saroruhAm
kAlikAmakhilanAyikAm manasi bhAvayAmi paradevatAm || 9 ||
phalastutih
nityameva niyamena jalpatAm
bhukti-mukti-phaladAmabhIshTadAm |
shankareNa rachitAm sadA japennAmaratna navaratna mAlikAm ||
|| iti shrImat paramahamsa parivajrakAchAryasya shrI govindabhagavat pUjyapAda shishyasya
shrImat shankarabhagavatah krutou navaratnamAlikA sampUrNam ||

error: Content is protected !!