Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / DEVI MAHATMYAM NAVAAVARNA VIDHI

DEVI MAHATMYAM NAVAAVARNA VIDHI

shreegaNapatirjayati | oM asya shreenavaavarNamantrasya brahmavishhNurudraa RRishhayaH,
gaayatryushhNiganushhTubhashChaMdaaMsi shreemahaakaaleemaahaalakshhmeemahaasarasvatyo devataaH,
aiM beejaM, hreeM shakti:, kleeM keelakaM, shreemahaakaaleemaahaalakshhmeemahaasarasvateepreetyarthe jape
viniyogaH||

RRishhyaadinyaasaH
brahmavishhNurudraa RRishhibhyo namaH, mukhe |
mahaakaaleemaahaalakshhmeemahaasarasvateedevataabhyo namaH,hRRidi | aiM beejaaya namaH, guhye |
hreeM shaktaye namaH, paadayoH | kleeM keelakaaya namaH, naabhau | oM aiM hreeM kleeM caamuMDaayai
vicce — iti moolena karau saMshodhya

karanyaasaH
oM aiM aMgushhThaabhyaaM namaH | oM hreeM tarjaneebhyaaM namaH | oM kleeM madhyamaabhyaaM
namaH | oM caamuMDaayai anaamikaabhyaaM namaH | oM vicce kanishhThikaabhyaaM namaH | oM aiM
hreeM kleeM caamuMDaayai vicce karatalakarapRRishhThaabhyaaM namaH |

hRRidayaadinyaasaH
oM aiM hRRidayaaya namaH | oM hreeM shirase svaaha | oM kleeM shikhaayai vashhaT | oM caamuMDaayai
kavacaaya hum | oM vicce netratrayaaya vaushhaT | oM aiM hreeM kleeM caamuMDaayai vicce
astraaya phaT |

akshharanyaasaH
oM aiM namaH, shikhaayaam | oM hreeM namaH, dakshhiNanetre | oM kleeM namaH, vaamanetre | oM
caaM namaH, dakshhiNakarNe | oM muM namaH, vaamakarNe | oM DaaM namaH,
dakshhiNanaasaapuTe | oM yaiM namaH, vaamanaasaapuTe | oM viM namaH, mukhe | oM cceM
namaH, guhye |
evaM vinyasyaashhTavaaraM moolena vyaapakaM kuryaat |

dinnyaasaH
oM aiM praacyai namaH | oM aiM aagneyyai namaH | oM hreeM dakshhiNaayai namaH | oM hreeM
nai//RRityai namaH | oM kleeM pateecyai namaH | oM kleeM vaayuvyai namaH | oM caamuMDaayai
udeecyai namaH | oM caamuMDaayai aishaanyai namaH | oM aiM hreeM kleeM caamuMDaayai vicce
oordhvaayai namaH | oM aiM hreeM kleeM caamuMDaayai vicce bhoomyai namaH |

dhyaanam
oM khaDgaM cakragadeshhucaapaparighaanChoolaM bhushuNDeeM shiraH
shankhaM sandadhateeM karaistrinayanaaM sarvaangabhooshhaavRRitaam |
neelaashmadyutimaasyapaadadashakaaM seve mahaakaalikaaM
yaamastautsvapite harau kamalajo hantuM madhuM kauTabham ||

oM akshhasrakparashoo gadeshhukulishaM padmaM dhanuH kuNDikaaM
daNDaM shaktimasiM ca carma jalajaM ghaNTaaM suraabhaajanam |
shoolaM paashasudarshane ca dadhateeM hastaiH pravaalaprabhaaM
seve sairibhamardineemiha mahaalakshhmeeM sarojasthitaam ||

oM ghaMTaashoolahalaani shaMkhamusale cakraM dhanuH saayakaM |
hastaabjairdhadhateeM ghanaaMtavilasacCheetaaMshutulyaprabhaaM |
gaureedehasamudbhavaaM trijagataadhaarabhootaaM mahaa |
poorvaamatra sarasvateemanubhaje shuMbhaadidaityaardhineem ||

oM maaM maaleM mahaamaaye sarvashaktisvaroopiNi |
caturvargastvayi nyastastasmaanme siddhidaa bhava ||

oM avighnaM kuru maale tvaM gRRihNaami dakshhiNe kare |
japakaale ca siddhyarthaM praseeda mamasiddhaye ||

aiM hreeM akshhamaalikaayai namaH || 1

08 ||

oM maaM maaleM mahaamaaye sarvashaktisvaroopiNi |
caturvargastvayi nyastastasmaanme siddhidaa bhava ||

oM avighnaM kuru maale tvaM gRRihNaami dakshhiNe kare |
japakaale ca siddhyarthaM praseeda mamasiddhaye ||

oM akshhamaalaadhipataye susiddhiM dehi dehi sarvamantraarthasaadhini
saadhaya saadhaya sarvasiddhiM parikalpaya parikalpaya me svaahaa |

oM aiM hreeM kleeM caamuMDaayai vicce || 108 ||

guhyaatiguhyagoptree tvaM gRRihaaNaasmatkRRitaM japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasaadaanmaheshvari ||

oM akshhamaalaadhipataye susiddhiM dehi dehi sarvamantraarthasaadhini
saadhaya saadhaya sarvasiddhiM parikalpaya parikalpaya me svaahaa |
guhyaatiguhyagoptree tvaM gRRihaaNaasmatkRRitaM japam |
siddhirbhavatu me devi tvatprasaadaanmaheshvari ||

karanyaasaH
oM hreeM aMgushhThaabhyaaM namaH | oM caM tarjaneebhyaaM namaH | oM DiM madhyamaabhyaaM
namaH | oM kaaM anaamikaabhyaaM namaH | oM yaiM kanishhThikaabhyaaM namaH | oM hreeM
caMDikaayai karatalakarapRRishhThaabhyaaM namaH |

hRRidayaadinyaasaH
khaDginee shoolinee ghoraa gadinee cakriNee tathaa |
shankhinee caapinee baaNabhushuNDee paighaayudhaa | hRRidayaaya namaH ||

oM shoolena paahi no devi paahi khaDgena caaMbike |
ghaMTaasvanena naH paahi caapajyaaniHsvanena ca | shirase svaahaa ||

oM praacyaaM rakshha prateeMcyaaM ca rakshha caMDike rakshha dakshhiNe |
bhraamaNenaatmashoolasya uttarasyaaM tatheshvari | shikhaayai vashhaT ||

oM saumyaani yaani roopaaNi trailokye vicaranti te |
yaani caatyarthaghoraaNi tai rakshhaasmaaMstathaa bhuvam | kavacaaya hum ||

oM khaDgashoolagadaadeeni yaanicaastraaNi te.ambike |
karapallava sangeeni tairasmaan rakshha sarvataH | netratrayaaya vaushhaT ||

oM sarvasvaroope sarveshe sarvashaktisamanvite |
bhayebhyastraahi no devi durge namo.astute | astraaya phaT ||

dhyaanam
oM vidyuddaamaprabhaaM mRRigapatiskaMdhasthitaaM bheeshhaNaaM |
kanyaabhiH karavaalakheTavilasaddhastaabhiraasevitaaM |
hastaishcakragadaasikheTavishikhaaMshcaapaM guNaM tarjaneeM |
bibhraaNaamanalaatmikaaM shashidharaaM durgaaM trinetraaM bhaje ||

error: Content is protected !!