Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 9

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 9

Related image

nishumbhavadhonaama navamodhyaayaH ||

dhyaanaM
oM baMdhooka kaaMcananibhaM ruciraakshhamaalaaM
paashaaMkushau ca varadaaM nijabaahudaMDaiH |
bibhraaNamiMdu shakalaabharaNaaM trinetraaM-
ardhaaMbikeshamanishaM vapuraashrayaami ||

raajouvaaca||1||

vicitramidamaakhyaataM bhagavan bhavataa mama |
devyaashcaritamaahaatmyaM rakta beejavadhaashritam || 2||

bhooyashcecChaamyahaM shrotuM raktabeeje nipaatite |
cakaara shumbho yatkarma nishumbhashcaatikopanaH ||3||

RRishhiruvaaca ||4||

cakaara kopamatulaM raktabeeje nipaatite|
shumbhaasuro nishumbhashca hateshhvanyeshhu caahave ||5||

hanyamaanaM mahaasainyaM vilokyaamarshhamudvahan|
abhyadaavannishumbo.atha mukhyayaasura senayaa ||6||

tasyaagratastathaa pRRishhThe paarshvayoshca mahaasuraaH
sandashhTaushhThapuTaaH kruddhaa hantuM deveemupaayayuH ||7||

aajagaama mahaaveeryaH shumbho.api svabalairvRRitaH|
nihantuM caNDikaaM kopaatkRRitvaa yuddaM tu maatRRibhiH ||8||

tato yuddhamateevaaseeddevyaa shumbhanishumbhayoH|
sharavarshhamateevograM meghayoriva varshhatoH ||9||

cicChedaastaanCharaaMstaabhyaaM caNDikaa svasharotkaraiH|
taaDayaamaasa caangeshhu shastraughairasureshvarau ||1

0||

nishumbho nishitaM khaDgaM carma caadaaya suprabham|
ataaDayanmoordhni siMhaM devyaa vaahanamuttamam||11||

taaDite vaahane devee kshhura preNaasimuttamam|
shumbhasyaashu cicCheda carma caapyashhTa candrakam ||12||

Chinne carmaNi khaDge ca shaktiM cikshhepa so.asuraH|
taamapyasya dvidhaa cakre cakreNaabhimukhaagataam||13||

kopaadhmaato nishumbho.atha shoolaM jagraaha daanavaH|
aayaataM mushhThipaatena devee taccaapyacoorNayat||14||

aaviddhyaatha gadaaM so.api cikshhepa caNDikaaM prati|
saapi devyaas trishoolena bhinnaa bhasmatvamaagataa||15||

tataH parashuhastaM tamaayaantaM daityapungavaM|
aahatya devee baaNaughairapaatayata bhootale||16||

tasminni patite bhoomau nishumbhe bheemavikrame|
bhraataryateeva saMkruddhaH prayayau hantumambikaam||17||

sa rathasthastathaatyucChai rgRRiheetaparamaayudhaiH|
bhujairashhTaabhiratulai rvyaapyaa sheshhaM babhau nabhaH||18||

tamaayaantaM samaalokya devee shankhamavaadayat|
jyaashabdaM caapi dhanushha shcakaaraateeva duHsaham||19||

poorayaamaasa kakubho nijaghaNTaa svanena ca|
samastadaityasainyaanaaM tejovadhavidhaayinaa||20||

tataH siMho mahaanaadai styaajitebhamahaamadaiH|
purayaamaasa gaganaM gaaM tathaiva disho dasha||21||

tataH kaaLee samutpatya gaganaM kshhmaamataaDayat|
karaabhyaaM tanninaadena praaksvanaaste tirohitaaH||22||

aTTaaTTahaasamashivaM shivadootee cakaara ha|
vaiH shabdairasuraastresuH shumbhaH kopaM paraM yayau||23||

duraatmaM stishhTa tishhTheti vyaaja haaraambikaa yadaa|
tadaa jayetyabhihitaM devairaakaasha saMsthitaiH||24||

shumbhenaagatya yaa shaktirmuktaa jvaalaatibheeshhaNaa|
aayaantee vahnikooTaabhaa saa nirastaa maholkayaa||25||

siMhanaadena shumbhasya vyaaptaM lokatrayaantaram|
nirghaataniHsvano ghoro jitavaanavaneepate||26||

shumbhamuktaanCharaandevee shumbhastatprahitaanCharaan|
cicCheda svasharairugraiH shatasho.atha sahasrashaH||27||

tataH saa caNDikaa kruddhaa shoolenaabhijaghaana tam|
sa tadaabhi hato bhoomau moorChito nipapaata ha||28||

tato nishumbhaH sampraapya cetanaamaattakaarmukaH|
aajaghaana sharairdeveeM kaaLeeM kesariNaM tathaa||29||

punashca kRRitvaa baahunaamayutaM danujeshvaraH|
cakraayudhena ditijashcaadayaamaasa caNDikaam||30||

tato bhagavatee kruddhaa durgaadurgaarti naashinee|
cicCheda devee cakraaNi svasharaiH saayakaaMshca taan||31||

tato nishumbho vegena gadaamaadaaya caNDikaam|
abhyadhaavata vai hantuM daitya senaasamaavRRitaH||32||

tasyaapatata evaashu gadaaM cicCheda caNDikaa|
khaDgena shitadhaareNa sa ca shoolaM samaadade||33||

shoolahastaM samaayaantaM nishumbhamamaraardanam|
hRRidi vivyaadha shoolena vegaaviddhena caNDikaa||34||

khinnasya tasya shoolena hRRidayaanniHsRRito.aparaH|
mahaabalo mahaaveeryastishhTheti purushho vadan||35||

tasya nishhkraamato devee prahasya svanavattataH|
shirashcicCheda khaDgena tato.asaavapatadbhuvi||36||

tataH siMhashca khaadogra daMshhTraakshhuNNashirodharaan|
asuraaM staaMstathaa kaaLee shivadootee tathaaparaan||37||

kaumaaree shaktinirbhinnaaH kecinneshurmahaasuraaH
brahmaaNee mantrapootena toyenaanye niraakRRitaaH||38||

maaheshvaree trishoolena bhinnaaH petustathaapare|
vaaraaheetuNDaghaatena keciccoorNee kRRitaa bhuvi||39||

khaNDaM khaNDaM ca cakreNa vaishhNavyaa daanavaaH kRRitaaH|
vajreNa caindree hastaagra vimuktena tathaapare||40||

kecidvineshurasuraaH kecinnashhTaamahaahavaat|
bhakshhitaashcaapare kaaLeeshivadhootee mRRigaadhipaiH||41||

|| svasti shree maarkaNDeya puraaNe saavarnike manvantare devi mahatmye nishumbhavadhonaama navamodhyaaya samaaptaM ||

aahuti
oM kleeM jayaMtee saaMgaayai sashaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa ||

Meaning

1-2. ‘Wonderful is this that you, adorable sir, have related to me about the greatness of the Devi’s act in slaying Raktabija.

3. ‘I wish to hear further what the very irate Shumbha and Nishumbha did after Raktabija was killed.’

The Rishi said:

4-5. After Raktabija was slain and other asuras were killed in the fight, the asura Shumbha and Nishumbha gave way to unbounded wrath.

6. Enraged on seeing his great army slaughtered, Nishumbha then rushed forward with the chief forces of the asuras.

7. In front of him behind him and on both sides of him, great asuras, enraged and biting their lips, advanced to slay the Devi.

8. Shumbha also, mighty in valour, went forward, surrounded, with his own troops to slay Chandika in this rage, after fighting with the Matrs.

9. Then commenced severe combat between the Devi on one side and on the other, Shumbha and Nishumbha who, like two thunder-clouds, rained a most tempestuous shower of arrows on her.

10. Chandika with numerous arrows quickly split the arrows shot by the two asuras and smote the two lords of asuras on their limbs with her mass of weapons.

11. Nishumbha, grasping a sharp sword and a shining shield, struck the lion, the great carrier of the Devi on the head.

12. When her carrier was struck, the Devi quickly cut Nishumbha’s superb sword with a sharp-edged arrow and also his shield on which eight moons were figured.

13. When his shield was slit and his sword too broken, the asura hurled his spear; and that missile also, as it advanced towards her, was split into two by her discus.

14. Then the danava Nishumbha, swelling with wrath, seized a dart; and that also, as it came, the Devi powdered with a blow of her fist.

15. Then brandishing his club, he flung it against Chandika; cleft by the trident of the Devi, it also turned to ashes.

16. Then the Devi assailed the heroic danava advancing with battle-axe in hand, and laid him low on the ground.

17. When his brother Nishumbha of terrific prowess fell to the ground, (Shumbha) got infuriated in the extreme, and strode forward to slay Ambika.

18. Standing in his chariot and grasping excellent weapons in his long and incomparable eight arms, he shone by pervading the entire sky.

19. Seeing him approaching, the Devi blew her conch, and made a twang of her bow-string, which was unbearable in the extreme.

20. And (the Devi) filled all directions with the ringing of her bell, which destroys the strength of all the daitya hosts.

21. The lion filled the heaven, the earth and the ten quarters of the sky with loud roars, which made the elephants give up their violent rut.

22. Then Kali, springing upwards in the sky, (came down) and struck the earth with both her hands; by its noise all the previous sounds were drowned.

23. Shivaduti made a loud ominous peal of laughter, the asuras were frightened by those sounds, and Shumbha flew into an utmost rage.

24. As Ambika said, ‘O evil-natured one, stop, stop’, the devas stationed in the sky cheered her with the words, ‘Be victorious’.

25. The spear, flaming most terribly and shining like a mass of fire, which Shumbha approaching hurled was, as it was coming along, put out by a great firebrand (from the Devi).

26. The interspace between the three worlds was pervaded by Shumbha’s lion-like roar, but the dreadful thunder-clap ( of the Devi) smothered that, O King.

27. The Devi split the arrows shot by Shumbha, and Shumbha also split the arrows discharged by her, (each with her and his) sharp arrows in hundreds and thousands.

28. Then Chandika became angry and smote him with a trident. Wounded therewith, he fainted and fell to the ground.

29. Then Nishumbha, regaining consciousness seized his bow and struck with arrows the Devi and Kali and the lion.

30. And the danuja-lord, the son of Diti, putting forth a myriad arms, covered Chandika with myriad discuses.

31. Then Bhagavati Durga, the destroyer of difficulties and afflictions, became angry and split those discuses and those arrows with her own arrows.

32. Thereupon Nishumbha, surrounded by the daitya host, swiftly seizing his club, rushed at Chandika to sly her.

33. As he was just rushing at her, Chandika colve his club with her sharp-edged sword; and her took hold of a dart.

34. As Nishumbha, the afflicter of the devas, was advancing with the dart in hand, Chandika pierced him in the heart with a swiftly hurled dart.

35. From his (Nishumbha’s) heart that was pierced by the dart, issued forth another person of great strength and valour, exclaiming (at the Devi) ‘Stop.’

36. Then the Devi, laughing aloud, severed the head of him, who issued forth, with her sword. Thereupon he fell to the ground.

37. The lion then devoured those asuras whose necks he had crushed with his fierce teeth, and Kali and Shivaduti devoured others.

38. Some great asuras perished, being pierced through by the spear if Kaumari. Others were repulsed by (sprinkling of ) the water purified by the incantation of Brahmani.

39. Others fell, pierced by a trident wielded by Mahesvari; some were powdered on the ground by the blows from the snout of Varahi.

40. Some danavas were cut to pieces by the discus of Vaisnavi, and others again by the thunderbolt discharged from the palm of Aindri.

41. Some asuras perished (themselves), some fled from the great battle, and others were devoured by Kali, Sivaduti and the lion. Here ends the ninth chapter called ‘the Slaying of Nishumbha’ of Devi mahatmya in Markandeya-purana during the period of Savarni, the Manu.

error: Content is protected !!