Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6

Devi Mahatmyam Durga Saptasati Chapter 6

humbhanishumbhasenaaneedhoomralocanavadho naama shhashhTo dhyaayaH ||

dhyaanaM
nagaadheeshvara vishhtraaM phaNi phaNottMsoru ratnaavaLee
bhaasvad deha lataaM nibh.ou netrayodbhaasitaaM |
maalaa kuMbha kapaala neeraja karaaM chaMdraa ardha chooDhaaMbaraaM
sarveshvara bhairavaaMga nilayaaM padmaavateechiMtaye ||

RRishhiruvaaca ||1||

ityaakarNya vaco devyaaH sa dooto.amarshhapooritaH |
samaacashhTa samaagamya daityaraajaaya vistaraat || 2 ||

tasya dootasya tadvaakyamaakarNyaasuraraaT tataH |
sa krodhaH praaha daityaanaamadhipaM dhoomralocanam ||3||

he dhoomralocanaashu tvaM svasainya parivaaritaH|
taamaanaya ballaaddushhTaaM keshaakarshhaNa vihvalaam ||4||

tatparitraaNadaH kashcidyadi vottishhThate.aparaH|
sa hantavyo.amarovaapi yakshho gandharva eva vaa ||5||

RRishhiruvaaca ||6||

tenaagnyaptastataH sheeghraM sa daityo dhoomralocanaH|
vRRitaH shhashhTyaa sahasraaNaaM asuraaNaaMdrutaMyamau ||6||

na dRRishhTvaa taaM tato deveeM tuhinaacala saMsthitaaM|
jagaadoccaiH prayaaheeti moolaM shumbanishumbhayoH ||8||

na cetpreetyaadya bhavatee madbhartaaramupaishhyati
tato balaannayaamyeshha keshaakarshhaNavihvalaam ||9||

devyuvaaca ||1

0||

daityeshvareNa prahito balavaanbalasaMvRRitaH|
balaannayasi maamevaM tataH kiM te karomyaham ||11||

RRishhiruvaaca ||12||

ityuktaH so.abhyadhaavattaaM asuro dhoomralocanaH|
hoonkaareNaiva taM bhasma saa cakaaraambikaa tadaa||13||

atha kruddhaM mahaasainyaM asuraaNaaM tathaambikaa|
vavarshha saayukaisteekshhNaistathaa shaktiparashvadhaiH ||14||

tato dhutasaTaH kopaatkRRitvaa naadaM subhairavam|
papaataasura senaayaaM siMho devyaaH svavaahanaH ||15||

kaaMshcitkaraprahaareNa daityaanaasyena caapaaraan|
aakraantyaa caadhareNyaan jaghaana sa mahaasuraan ||16||

keshhaancitpaaTayaamaasa nakhaiH koshhThaani kesaree|
tathaa talaprahaareNa shiraaMsi kRRitavaan pRRithak ||17||

vicChinnabaahushirasaH kRRitaastena tathaapare|
papauca rudhiraM koshhThaadanyeshhaaM dhutakesaraH ||18||

kshhaNena tadbalaM sarvaM kshhayaM neetaM mahaatmanaa|
tena kesariNaa devyaa vaahanenaatikopinaa ||19||

shrutvaa tamasuraM devyaa nihataM dhoomralocanam|
balaM ca kshhayitaM kRRitsnaM devee kesariNaa tataH||20||

cukopa daityaadhipatiH shumbhaH prasphuritaadharaH|
aagnyaapayaamaasa ca tau caNDamuNDau mahaasurau ||21||

hecaNDa he muNDa balairbahubhiH parivaaritau
tatra gacChata gatvaa ca saa samaaneeyataaM laghu ||22||

kesheshhvaakRRishhya baddhvaa vaa yadi vaH saMshayo yudhi|
tadaasheshhaa yudhaiH sarvair asurairvinihanyataaM ||23||

tasyaaM hataayaaM dushhTaayaaM siMhe ca vinipaatite|
sheeghramaagamyataaM badvaa gRRiheetvaataamathaambikaam ||24||

|| svasti shree maarkaNDeya puraaNe saavarnikemanvantare devi mahatmye shumbhanishumbhasenaaneedhoomralocanavadho naama shhashhTo dhyaayaH ||

aahuti
oM kleeM jayaMtee saaMgaayai sashaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa ||

Meaning

-2. The messenger, filled with indignation on hearing the words the Devi, returned and related them in detail to the king of the daityas.

3-4. Then the asura monarch, enraged on hearing that report from his messenger, told Dhumralocana, a chieftain of the daityas: ‘O Dhumralocana, hasten together with your army and fetch here by force that shrew, distressed when dragged by her hair.

5. ‘Or if any one else stands up as her saviours, let him be slain, be he a god, a yaksa or a gandharva.’ The Rishi said:

6-7. Then the asura Dhuralocana, commanded thus by Shumbha, went forth quickly, accompanied by sixty thousand asuras.

8. On seeing the Devi stationed on the snowy mountain, he asked her aloud, ‘Come to the presence of Shumbha and Nishumbha.

9. ‘If you will not go to my lord with pleasure now, here I take you by force, distressed when dragged by your hair.’ The Devi said:

10-11. ‘You are sent by the lord of the asuras, mighty yourself and accompanied by an army. If you thus take me by force, then what can I do to you?’ The Rishi said:

12-13. Thus told, the asura Dhumralocana rushed towards her and thereupon Ambika reduced him to ashes with a mere heave of the sound ‘hum’

14. Then the great army of asuras became enraged and showered on Ambika sharp arrows, javelins, and axes.

15. Then the lion, vehicle of the Devi, shaking its mane in anger, and making the most terrific roar, fell on the army of the asuras.

16. Some asuras, it slaughtered with a blow of its fore paw, others with its mouth, and other great asuras, by treading over with its hind legs.

17. The lion, with its claws, tore out the hearts of some and severed heads with a blow of the paw.

18. And it severed arms and heads from others, and shaking its mane drank the blood from the hearts of others.

19. In a moment all that army was destroyed by that high-spirited and exceedingly enraged lion who bore the Devi.

20-21. When Shumbha, the lord of asuras, heard that asura Dhumralocana was slain by the Devi and all his army was destroyed by the lion of the Devi, he was infuriated, his lip quivered and he commanded the two mighty asuras Chanda and Munda:

22-23. ‘O Chanda, O Munda, go there with large forces, and bring her here speedily, dragging her by her hair or binding her. But if you have any doubt about doing that, then let the asuras strike (her) in the fight with all their weapons.

24. ‘When that shrew is wounded and her lion stricken down, seize that Ambika, bind and bring her quickly.’ Here ends the sixth chapter called ‘The Slaying of Dhumralocana’ of Devi-mahatmya in Markandeya purana during the period of Savarni, the Manu.

error: Content is protected !!