Breaking News
Home / Mantras / Lalitha Devi / DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 5

DEVI MAHATMYAM DURGA SAPTASATI CHAPTER 5

devyaa doota saMvaado naama pancamo dhyaayaH ||

asya shree uttaracaritrasya rudra RRishhiH | shree mahaasarasvatee devataa | anushhTupChandhaH |bheemaa shaktiH | bhraamaree beejaM | sooryastatvaM | saamavedaH | svaroopaM | shree mahaasarasvatipreetyarthe | uttaracaritrapaaThe viniyogaH ||

dhyaanaM
ghaNTaashoolahalaani shaMkha musale cakraM dhanuH saayakaM
hastaabjairdhadateeM ghanaantavilasacCheetaaMshutulyaprabhaaM
gauree deha samudbhavaaM trijagataaM aadhaarabhootaaM mahaa
poorvaamatra sarasvatee manubhaje shumbhaadidaityaardineeM||

||RRishhiruvaaca|| || 1 ||

puraa shumbhanishumbhaabhyaamasuraabhyaaM shacheepateH
trailokyaM yagnyya bhaagaashca hRRitaa madabalaashrayaat ||2||

taaveva sooryataam tadvadadhikaaraM tathaindavaM
k.ouberamatha yaamyaM chakraaMte varuNasya ca
taaveva pavanarddhi.aM ca cakraturvahni karmaca
tato devaa vinirdhootaa bhrashhTaraajyaaH paraajitaaH ||3||

hRRitaadhikaaraastridashaastaabhyaaM sarve niraakRRitaa|
mahaasuraabhyaaM taaM deveeM saMsmarantyaparaajitaaM ||4||

tayaasmaakaM varo datto yadhaapatsu smRRitaakhilaaH|
bhavataaM naashayishhyaami tatkshhaNaatparamaapadaH ||5||

itikRRitvaa matiM devaa himavantaM nageshvaraM|
jagmustatra tato deveeM vishhNumaayaaM pratushhTuvuH ||6||

devaa oocuH

namo devyai mahaadevyai shivaayai satataM namaH|
namaH prakRRityai bhadraayai niyataaH praNataaH smataaM ||6||

r.oudraaya namo nityaayai g.ouryai dhaatryai namo namaH
jyotsnaayai cenduroopiNyai sukhaayai satataM namaH ||8||

kaLyaaNyai praNataa vRRiddhyai siddhyai kurmo namo namaH|
nairRRityai bhoobhRRitaaM lakshhmai sharvaaNyai te namo namaH ||9||

durgaayai durgapaaraayai saaraayai sarvakaariNyai
khyaatyai tathaiva kRRishhNaayai dhoomraayai satataM namaH ||1

0||

atisaumyatir.oudraayai nataastasyai namo namaH
namo jagatpratishhThaayai devyai kRRityai namo namaH ||11||

yaadevee sarvabhooteshhoo vishhNumaayeti shabdhitaa|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||12

yaadevee sarvabhooteshhoo cetanetyabhidheeyate|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||13||

yaadevee sarvabhooteshhoo buddhiroopeNa saMsthitaa|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||14||

yaadevee sarvabhooteshhoo nidraaroopeNa saMsthitaa|
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||15||

yaadevee sarvabhooteshhoo kshhudhaaroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||16||

yaadevee sarvabhooteshhoo ChaayaaroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||17||

yaadevee sarvabhooteshhoo shaktiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||18||

yaadevee sarvabhooteshhoo tRRishhNaaroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||19||

yaadevee sarvabhooteshhoo kshhaantiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||20||

yaadevee sarvabhooteshhoo jaatiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||21||

yaadevee sarvabhooteshhoo lajjaaroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||22||

yaadevee sarvabhooteshhoo shaantiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||23||

yaadevee sarvabhooteshhoo shraddhaaroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||24||

yaadevee sarvabhooteshhoo kaantiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||25||

yaadevee sarvabhooteshhoo lakshhmeeroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||26||

yaadevee sarvabhooteshhoo vRRittiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||27||

yaadevee sarvabhooteshhoo smRRitiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||28||

yaadevee sarvabhooteshhoo dayaaroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||29||

yaadevee sarvabhooteshhoo tushhTiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||30||

yaadevee sarvabhooteshhoo maatRRiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||31||

yaadevee sarvabhooteshhoo bhraantiroopeNa saMsthitaa
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||32||

indriyaaNaamadhishhThaatree bhootaanaaM caakhileshhu yaa|
bhooteshhu satataM tasyai vyaapti devyai namo namaH ||33||

citiroopeNa yaa kRRitsnameta dvyaapya sthitaa jagat
namastasyai, namastasyai,namastasyai namonamaH ||34||

stutaasuraiH poorvamabheeshhTa saMshrayaattathaa
surendreNa dineshhusevitaa|
karotusaa naH shubhahetureeshvaree
shubhaani bhadraaNya bhihantu caapadaH ||35||

yaa saamprataM coddhatadaityataapitai
rasmaabhireeshaacasurairnamashyate|
yaaca smataa tat/kshhaNa meva hanti naH
sarvaa padobhaktivinamramoortibhiH ||36||

RRishhiruvaaca||

evaM stavaabhi yuktaanaaM devaanaaM tatra paarvatee|
snaatumabhyaayayau toye jaahnavyaa nRRipanandana ||37||

saabraveettaan suraan subhroorbhavadbhiH stooyate.atra kaa
shareerakoshatashcaasyaaH samudbhootaa.a braveecChivaa ||38||

stotraM mamaitatkriyate shumbhadaitya niraakRRitaiH
devaiH sametaiH samare nishumbhena paraajitaiH ||39||

shareerakoshaadyattasyaaH paarvatyaa niHsRRitaambikaa|
kaushikeeti samasteshhu tato lokeshhu geeyate ||40||

tasyaaMvinirgataayaaM tu kRRishhNaabhootsaapi paarvatee|
kaaLiketi samaakhyaataa himaacalakRRitaashrayaa ||41||

tato.ambikaaM paraM roopaM bibhraaNaaM sumanoharaM |
dadarsha caNdo muNdashca bhRRityau shumbhanishumbhayoH ||42||

taabhyaaM shumbhaaya caakhyaataa saateeva sumanoharaa|
kaapyaaste stree mahaaraaja bhaasa yantee himaacalam ||43||

naiva taadRRik kvacidroopaM dRRishhTaM kenaciduttamam|
gnyaayataaM kaapyasau devee gRRihyataaM caasureshvara ||44||

stree ratna maticaarvaMjgee dyotayanteedishastvishhaa|
saatutishhTati daityendra taaM bhavaan drashhTu marhati ||45||

yaani ratnaani maNayo gajaashvaadeeni vai prabho|
trai lokyetu samastaani saamprataM bhaantite gRRihe ||46||

airaavataH samaaneeto gajaratnaM punardaraat|
paarijaata tarushcaayaM tathaivoccaiH shravaa hayaH ||47||

vimaanaM haMsasaMyuktametattishhThati te.angaNe|
ratnabhoota mihaaneetaM yadaaseedvedhaso.adbhutaM ||48||

nidhireshha mahaa padmaH samaaneeto dhaneshvaraat|
kinjalkineeM dadau caabdhirmaalaamamlaanapajkajaaM ||49||

ChatraM tevaaruNaM gehe kaancanasraavi tishhThati|
tathaayaM syandanavaro yaH puraaseetprajaapateH ||50||

mRRityorutkraantidaa naama shaktireesha tvayaa hRRitaa|
paashaH salila raajasya bhraatustava parigrahe ||51||

nishumbhasyaabdhijaataashca samastaa ratna jaatayaH|
vahnishcaapi dadau tubhya magnishauce ca vaasasee ||52||

evaM daityendra ratnaani samastaanyaahRRitaani te
strree ratna meshhaa kalyaaNee tvayaa kasmaanna gRRihyate ||53||

RRishhiruvaaca|

nishamyeti vacaH shumbhaH sa tadaa caNDamuNDayoH|
preshhayaamaasa sugreevaM dootaM devyaa mahaasuraM ||54||

iti ceti ca vaktavyaa saa gatvaa vacanaanmama|
yathaa caabhyeti sampreetyaa tathaa kaaryaM tvayaa laghu ||55||

satatra gatvaa yatraaste shailoddoshe.atishobhane|
saadevee taaM tataH praaha shlakshhNaM madhurayaa giraa ||56||

doota uvaaca||

devi daityeshvaraH shumbhastr.elokye parameshvaraH|
dooto.ahaM preshhi tastena tvatsakaashamihaagataH ||57||

avyaahataagnyaH sarvaasu yaH sadaa devayonishhu|
nirjitaakhila daityaariH sa yadaaha shRRiNushhva tat ||58||

mamatrailokya makhilaM mamadevaa vashaanugaaH|
yagnyabhaagaanahaM sarvaanupaashnaami pRRithak pRRithak ||59||

trailokyevararatnaani mama vashyaanyasheshhataH|
tathaiva gajaratnaM ca hRRitaM devendravaahanaM ||60||

kshheerodamathanodbhoota mashvaratnaM mamaamaraiH|
uccaiHshravasasaMgnyaM tatpraNipatya samarpitaM ||61||

yaanicaanyaani deveshhu gandharveshhoorageshhu ca |
ratnabhootaani bhootaani taani mayyeva shobhane ||62||

stree ratnabhootaaM taaM deveeM loke manyaa mahe vayaM|
saa tvamasmaanupaagacCha yato ratnabhujo vayaM ||63||

maaMvaa mamaanujaM vaapi nishumbhamuruvikramam|
bhajatvaM cancalaapaajgi ratna bhootaasi vai yataH ||64||

paramaishvarya matulaM praapsyase matparigrahaat|
etadbhudthyaa samaalocya matparigrahataaM vraja ||65||

RRishhiruvaaca||

ityuktaa saa tadaa devee gambheeraantaHsmitaa jagau|
durgaa bhagavatee bhadraa yayedaM dhaaryate jagat ||66||

devyuvaaca||

satya muktaM tvayaa naatra mithyaakincittvayoditam|
trailokyaadhipatiH shumbho nishumbhashcaapi taadRRishaH ||67||

kiM tvatra yatpratignyaataM mithyaa tatkriyate katham|
shrooyataamalpabhuddhitvaat tpratignyaa yaa kRRitaa puraa ||68||

yomaam jayati sajgraame yo me darpaM vyapohati|
yome pratibalo loke sa me bhartaa bhavishhyati ||69||

tadaagacChatu shumbho.atra nishumbho vaa mahaasuraH|
maaM jitvaa kiM cireNaatra paaNiMgRRihNaatumelaghu ||70||

doota uvaaca||

avaliptaasi maivaM tvaM devi broohi mamaagrataH|
trailokyekaH pumaaMstishhTed agre shumbhanishumbhayoH ||71||

anyeshhaamapi daityaanaaM sarve devaa na vai yudhi|
kiM tishhThanti summukhe devi punaH stree tvamekikaa ||72||

indraadyaaH sakalaa devaastasthuryeshhaaM na saMyuge|
shumbhaadeenaaM kathaM teshhaaM stree prayaasyasi sammukham ||73||

saatvaM gacCha mayaivoktaa paarshvaM shumbhanishumbhayoH|
keshaakarshhaNa nirdhoota gauravaa maa gamishhyasi||74||

devyuvaaca|

evametad balee shumbho nishumbhashcaativeeryavaan|
kiM karomi pratignyaa me yadanaalocitaapuraa ||75||

satvaM gacCha mayoktaM te yadetattsarva maadRRitaH|
tadaacakshhvaa surendraaya sa ca yuktaM karotu yat ||76||

|| iti shree maarkaNDeya puraaNe saavarnike manvantare devi mahatmye devyaa doota saMvaado naama pancamo dhyaayaH samaaptaM ||

aahuti
kleeM jayaMtee saaMgaayai saayudhaayai sashaktikaayai saparivaaraayai savaahanaayai dhoomraakshhyai vishhNumaayaadi chaturviMshad devataabhyo mahaahutiM samarpayaami namaH svaahaa ||

Meaning

1-2. Of yore Indra’s (sovereignty) over the three worlds and his portions of the sacrifices were taken away by the asuras, Sumbha and Nisumbha, by force of their pride and strength.

3. The two, themselves, took over likewise, the offices of the sun, the moon, Kubera, Yama, and Varuna.

4. They themselves exercised Vayu’s authority and Agni’s duty. Deprived of their lordships and sovereignties, the devas were defeated.

5. Deprived of their functions and expelled by these two great asuras, all the devas thought of the invincible Devi.

6. ‘She had granted us the boon, “Whenever in calamities you think of me, that very moment I will put an end to all your worst calamities.”‘

7. Resolving thus, the devas went to Himavat, lord of the mountains, and there extolled the Devi, who is the illusive power of Vishnu. The devas said:

8-9. ‘Salutation to the Devi, to the Mahadevi. Salutation always to her who is ever auspicious. Salutation to her who is the primordial cause and the sustaining power. With attention, we have made obeisance to her.

10. ‘Salutation to her who is terrible, to her who is eternal. Salutation to Gauri, the supporter(of the Universe). salutation always to her who’s is of the form of the moon and moon-light and happiness itself.

11. ‘We bow to her who is welfare; we make salutations to her who is prosperity and success. Salutation to the consort of Shiva who is herself the good fortune as well as misfortune of kings.

12. ‘Salutations always to Durga who takes one across in difficulties, who is essence, who is the authority of everything; who is knowledge of discrimination and who is blue-black as also smoke-like in complexion.

13. ‘We prostrate before her who is at once most gentle and most terrible; we salute her again and again. Salutation to her who is the support of the world. Salutation to the devi who is the form of volition.

14-16. ‘Salutations again and again to the Devi who in all beings is called Vishnumaya.

17-19. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings as consciousness;

20-22. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of intelligence;

23-25. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of sleep;

26-28. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of hunger:

29-31. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of reflection;

32-34. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of power.

35-37. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of thirst;

38-40. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of forgiveness;

41-43. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of genus;

44-46. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of modesty;

47-49. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of peace;

50-52. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of faith;

53-55. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of loveliness;

56-58. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of good fortune;

59-61. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of activity;

62-64. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of memory;

65-67. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of compassion;

68-70. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of contentment;

71-73. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of mother;

74-76. ‘Salutations again and again to the Devi who abides in all beings in the form of error;

77. ‘Salutations again and again to the all-pervading Devi who constantly presides over the senses of all beings and (governs) all the elements;

78-80. ‘Salutations again and again to her who, pervading the entire world, abides in the form of consciousness.

81. ‘Invoked of yore by the devas for the sake of their desired object, and adored by the lord of the devas every day, may she, the Isvari, the source of all good, accomplish for us all auspicious things and put an end to our calamities!

82. ‘And who is now again, reverenced by us, devas, tormented by arrogant asuras and who, called to mind by us obeisant with devotion, destroys this very moment all our calamities.’ The Rishi said:

83-84. O Prince, while the devas were thus engaged in praises and (other acts of adoration), Parvathi came there to bathe in the waters of the Ganga.

85. She, the lovely-browed, said to those devas, ‘Who is praised by you here?’ An auspicious goddess, sprung forth from her physical sheath, gave the reply:

86. ‘This hymn is addressed to me by the assembled devas set at naught by the asura Shumbha and routed in battle by Nishumbha.

87. Because that Ambika came out of Parvati’s physical sheath (Kosa), she is glorified as Kaushiki in all the worlds.

88. After she had issued forth, Parvati became dark and was called Kalika and stationed on mount Himalaya.

89. Then, Chanda, and Munda, two servants of Shumbha and Nishumbha, saw that Ambika (Kausiki) bearing a surpassingly charming form. They both told Shumbha:

90. ‘O King, a certain woman, most surpassingly beautiful, dwells there shedding lustre on mount Himalaya.

91. ‘Such supreme beauty was never seen by any one anywhere. Ascertain who that Goddess is and take possession of her, O Lord of the asuras!

92. ‘A gem among women, of exquisitely beautiful limbs, illuminating the quarters with her lustre there she is, O Lord of the daityas. You should see her.

93. ‘O Lord, whatever jewels, precious stones, elephants, horses and others there are in the three worlds, they are all now in your house.

94. ‘Airavata, gem among elephants, has been brought away from Indra and so also this Parijata tree and the horse Uccaihsravas.

95. ‘Here stands in your courtyard the wonderful chariot yoked with swans, a wonderful gem (of its class). It has been brought here from Brahma to whom it originally belonged.

96. ‘Here is the treasure named Mahapadma brought from the lord of wealth. And the ocean gave a garland named Kinjalkini made of unfading lotus flowers.

97. ‘In your house stands the gold-showering umbrella of Varuna. And here is the excellent chariot that was formerly Prajapati’s.

98. By you, O Lord, Death’s shakti weapon named Utkrantida has been carried off. the noose of the ocean-king is among your brother’s possessions.

99. ‘Nishumbha has every kind of gem produced in the sea. Fire also gave you two garments which are purified by fire.

100. ‘Thus, O Lord of asuras, all gems have been brought by you. Why this beautiful lady-jewel is not seized by you? The Rishi said:

101-102. On hearing these words of Chanda and Munda, Shumbha sent the great asura Sugriva as messenger to the Devi. He said:

103. ‘Go and tell her thus in my words and do the thing in such a manner that she may quickly come to me in love.’

104. He went there where the Devi was staying in a very beautiful spot on the mountain and spoke to her in fine and sweet words. The messenger said:

105-106. ‘O Devi, Shumbha, lord of asuras, is the supreme sovereign of three worlds. Sent by him as messenger, I have come here to your presence.

107. ‘Hearken to what has been said by him whose command is never resisted among the devas and who has vanquished all the foes of the asuras:

108. ‘(He says), “All the three worlds are mine and the devas are obedient to me. I enjoy all their hares in sacrifices separately.

109-110. “All the choicest gems in the three worlds are in my possession; and so is the gem of elephants, Airavata, the vehicle of the king of devas carried away be me. The devas themselves offered to me with salutations that gem of horses named Uccaisravas which arose at the churning of milk-ocean.

111. “O beautiful lady, whatever other rare objects there existed among the devas, the gandharvas and nagas are now with me.

112. “We look upon you, O Devi, as the jewel of womankind in the world. You who are such, come to me, since we are the enjoyers of the best objects.

113. “Take to me or to my younger brother Nishumbha of great prowess, O unsteady-eyed lady, for you are in truth a jewel.

114. “Wealth, great and beyond compare, you will get by marrying me. Think over this in your mind, and become my wife.”‘ The Rishi said:

115-116. Thus told, Durga the adorable and auspicious, by whom this universe is supported, then became serene and said. The Devi said:

117-118. You have spoken truth; nothing false has been uttered by you in this matter. Shumbha is indeed the sovereign of the three worlds an likewise is also Nishumbha.

119. ‘But in this matter, how can that which has been promised be made false? Hear what promise I had made already out of foolishness.

120. “He who conquers me in battle, removes my pride and is my match is strength in the world shall be my husband.”

121. ‘So let Shumbha come here then, or Nishumbha the great asura. Vanquishing me here, let him soon take my hand in marriage. Why delay?’ The messenger said:

122-123. ‘O Devi, you are haughty. Talk not so before me. Which man in the three worlds will stand before Shumbha and Nishumbha?

124. ‘All the devas verily cannot stand face to face with even the other asuras in battle. Why mention you, O Devi, a single woman?

125. ‘Indra and all other devas could not stand in battle against Shumbha and other demons, how will you, a woman, face them?

126. ‘On my word itself, you go to Shumbha and Nishumbha. Let it not be that you go to them with your dignity lost be being dragged by your hair.’ The Devi said:

127-128. ‘Yes, it is; Shumbha is strong and so is Nishumbha exceedingly heroic! What can I do since there stands my ill-considered vow taken long ago?

129. ‘Go back, and tell the lord of asuras carefully all this that I have said; let him do whatever he considers proper.’ Here ends the fifth chapter called ‘Devi’s conversation with the messenger’ of the Devi-mahatmya in Markandeya-purana during the period of Savarni, the Manu.

error: Content is protected !!